Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

20.05.2019

WSA. Spłata byłego męża może być wydatkiem na własne cele mieszkaniowe

Z uzasadnienia: Zgodnie z literalną wykładnią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, jedynym warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie, jest wydatkowanie środków w opisany w nim sposób, w wyznaczonym przedziale czasowym (...) Stąd też wywodzenie ich ze stanowiska wyrażonego w uchwale, wypracowanego w oparciu o reguły wykładni celowościowej i zasadę in dubio pro tributario, na gruncie odmiennej problematyki, nie może, jako nieuzasadnione, zasługiwać na aprobatę. Zawężenie w ten sposób zakresu zastosowania zwolnienia przedmiotowego uznać należy za nieuzasadnione i dowolne.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S.WSA Jarosław Szaro, Sędzia WSA Grzegorz Panek, Asesor WSA Jacek Boratyn /spr./, Protokolant sekr. sąd. Anna Kotowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi J.P. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację,
  2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej J.P. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacją indywidualną z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...], uznał za nieprawidłowe stanowisko J. P. – zwanej dalej skarżącą, odnośnie wykładni przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Wnioskiem z dnia 5 września 2018 r. skarżąca zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie dla niej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku, a także piśmie uzupełniającym tenże wniosek, opisu stanu faktycznego wynika, że skarżąca była właścicielka nieruchomości położonej w J., zabudowanej domem jednorodzinnym. Nieruchomość ta stanowiła jej majątek osobisty (skarżąca jest osobą zamężną).

Własność przedmiotowej nieruchomości skarżąca nabyła na podstawie dwóch umów, tj. umowy sprzedaży z 12 sierpnia 2013 r., na podstawie której stała się współwłaścicielką nieruchomości w ½ części oraz umowy darowizny z 3 stycznia 2014 r., w myśl której nabyła pozostały udział we współwłasności nieruchomości, wynoszący ½ części.

Tego samego dnia, tj. 3 stycznia 2014 r., skarżąca zawarła umowę rozdzielności majątkowej ze swoim drugim mężem L. P.

W dniu 9 kwietnia 2018 r skarżąca sprzedała całą opisaną wyżej nieruchomość, położoną w J., która była jej wyłączną własnością, za cenę wynoszącą 365 000 zł. Uzyskane z tego tytułu środki w znacznej części wydatkowała już 9 kwietnia 2018 r., przeznaczając kwotę 265 147,84 zł na spłatę kredytu hipotecznego.

Niezależnie od powyższego skarżąca zadeklarowała także, że do końca 2020 r. zamierza dokonać spłaty swojego zobowiązania wobec byłego męża (skarżąca rozwiodła się z pierwszym mężem w 2009 r.), w kwocie 100 000 zł. Zobowiązanie to wynika z ugody sądowej, zawartej dnia 5 października 2017 r., na mocy której skarżąca nabyła drugą połowę (udział wynoszący ½ części we współwłasności nieruchomości) – działki położonej w miejscowości ., zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdzie obecnie mieszka, w zamian za spłatę w wysokości 100 000 zł, na rzecz drugiego jej współwłaściciela (byłego męża).

Nieruchomość położoną w M. skarżąca nabyła wraz z byłym mężem do majątku wspólnego w dniu 11 grudnia 1993 r. Kredyt hipoteczny zaciągnęła natomiast 5 maja 2014 r., a jego przeznaczeniem było sfinansowanie budowy, systemem gospodarczym, domu w J. (233 700 zł), spłata zobowiązań niezwiązanych z działalnością gospodarczą i rolniczą (14 798,05 zł), sfinansowanie dodatkowych kosztów zawarcia umowy kredytu (27 610 zł).

Kwotę 233 700 zł skarżąca przeznaczyła na budowę domu na działce położonej w J., stanowiącej przedmiot sprzedaży (umowa z 9 kwietnia 2018 r.). W tym to właśnie domu realizowała swoje cele mieszkaniowe.

Pozostałą ze sprzedaży kwotę 40 578,87 zł skarżąca zamierza przeznaczyć, do końca 2020 r., na remont obecnie zamieszkiwanej nieruchomości, położonej w M.

Na tle opisanego wyżej stanu faktycznego skarżąca sformułowała następujące pytanie: czy uzyskany przez nią przychód ze sprzedaży nieruchomości, w kwocie 365 000 zł, korzysta i będzie korzystał, po zrealizowaniu zamierzonych wydatków, opisanych w stanie faktycznym, ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem skarżącej będzie miała ona prawo skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym), jako że spełnia warunki, wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a oraz art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym

Na poparcie swojego stanowiska skarżąca powołała się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r., sygn. I SA/Po 1032/15 (dost. w CBOiS – orzeczenia.nsa.gov.pl).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

Organ interpretacyjny stwierdził, że środki uzyskane przez skarżącą ze sprzedaży nieruchomości położonej w J. stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem pochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie podlegał jednak zwolnieniu z podatku, w części przeznaczonej na spłatę kredytu hipotecznego oraz w tej części, w której sfinansowany zostanie z niego remont zamieszkiwanej obecnie przez skarżącą nieruchomości.

Ze zwolnienia skarżąca nie będzie mogła jednak skorzystać w tej części, w której środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (chodzi o kwotę 100 000 zł) zamierza przeznaczyć na spłatę zobowiązań wobec byłego męża, w związku z zawarciem ugody sądowej.

W tym zakresie organ wyjaśnił, że skarżąca nabyła nieruchomość położoną w M., wraz z byłym mężem do majątku wspólnego jeszcze w 1993 r. Nie mogła więc ponownie nabyć nieruchomości w wyniku dokonania podziału majątku dorobkowego, na podstawie wspomnianej wyżej ugody sądowej.

W omawianym zakresie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 15 maja 2017 r., sygn. II FPS 2/17 (dost. w CBOiS ), w której NSA stwierdził, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym, nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia tych nieruchomości i praw do majątku wspólnego małżonków.

Organ przytoczył także argument zawarty w uzasadnieniu opisanej wyżej uchwały, zgodnie z którym w przypadku nabycia przez małżonków, pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej, nieruchomości, nie ma możliwości określenia tego, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości. Tak więc nie jest możliwe nabycie nieruchomo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »