Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.07.2017

WSA. Skutki nieterminowego zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR

Z uzasadnienia: Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie spełniający przesłanek art. 24a ust. 3 ustawy o PIT, uzyskujący za poprzedni rok podatkowy przychody działalności gospodarczej poniżej limitu wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie zgłosił zamiaru prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych, to nie ma obowiązku ich prowadzenia niezależnie od wypełnienia w terminie obowiązku zawiadomienia w formie pisemnej właściwego organu podatkowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów w terminie 20 dni od jej założenia.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska, Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska (spr.),, Sędzia WSA Anna Sokołowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "F." Spółka jawna z siedzibą w S. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia właściwej ewidencji podatkowej:

 1. stwierdza bezskuteczność czynności,
 2. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "F." Spółki jawnej z siedzibą w S. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 stycznia 2017 r., nadanym dnia 3 lutego 2017 r., wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych P.H.U. "[...] zawiadomili Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] o prowadzeniu przez Spółkę podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2017 roku. Do zawiadomień dołączyli pisma datowane na 20 stycznia 2017 r., w których wyrazili tzw. "czynny żal" z powodu niezłożenia w terminie zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Organ podatkowy uznał, że wspólnicy Spółki składając w urzędzie skarbowym dnia 3 lutego 2017 r. zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów uchybili terminowi, o którym mowa w art.24 a ust.3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), do ich złożenia. Dlatego też Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] odrębnymi pismami znak: [...] z dnia 08 lutego 2017 r. poinformował wspólników Spółki, że "są oni obowiązani jako wspólnicy spółki jawnej również w roku 2017 do prowadzenia ksiąg rachunkowych...".

Wspólnicy Spółki nie zgadzając się ze stanowiskiem wyrażonym w skierowanych do nich ww. pismach organu dnia 23 lutego 2017 r. złożyli, na podstawie art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrębne pisma (z dnia 21 lutego 2017 r.) - "Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa". Wezwali w nich organ do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę stanowiska wyrażonego w pismach organu z dnia 8 lutego 2017 r. oraz wskazanie, że Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku podatkowym 2017 i przysługuje jej prawo do prowadzenia w 2017 roku podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] zarzucono naruszenie przepisów:

 • art. 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U z 2016 r., poz.2255) w związku z art. 2a, art. 121§ 1, art.122 oraz art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., po. 613 ze zm.; dalej: "O.p.") w związku z art. 24a ust.3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze. zm.; dalej: "u.p.d.o.f.");
 • art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze. zm.; dalej: "u.o.r.");
 • art. 24a ust.5 u.p.d.o.f.

Naczelnik Urzędu Skarbowego [...], w wyniku rozpoznania ww. wezwań do usunięcia naruszenia prawa, w pismach skierowanych do wspólników Spółki znak: [...] z dnia 17 marca 2017 r. (doręczone dnia 19 marca 2017 r.) uznał, że argumentacja wspólników Spółki nie daje podstaw prawnych do przyjęcia, że w tym przypadku doszło do naruszenia prawa i podtrzymał swoje stanowisko zawarte w pismach z dnia 08 lutego 2017 r., nakładających na wspólników Spółki obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r.

W uzasadnieniu organ, w wymienionych pismach, wskazał wspólnikom Spółki przepis art. 24a ust. 3a u.p.d.o.f., zgodnie z którym "Podatnicy, którzy (...) prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej (...) o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie (...) spółki jawnej osób fizycznych (...), zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich". Organ podkreślił, że przepis ten jednoznacznie wskazuje, iż o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2017 r. wspólnicy Spółki zobowiązani byli powiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w terminie 20 dni od dnia jej założenia, tj. od dnia 01 stycznia 2017 r., a przepis ten nie pozostawia wątpliwości tak co do terminów jak i podmiotów, których dotyczy.

Dodatkowo organ uznał, że obowiązek zawiadomienia o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników wynika także z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1037 ze zm.).

Organ zwrócił uwagę, że zawiadomienie z dnia 20 stycznia 2017 r. o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów wspólnicy Spółki złożyli dopiero 3 lutego 2017 r., tj. z uchybieniem terminu określonego w art. 24a ust. 3a u.p.d.o.f., przy jednoczesnym wyrażeniu czynnego żalu w związku z nieterminowym zawiadomieniem i bez złożenia wniosków o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Organ wskazał wspólnikom Spółki brzmienie przepisu art.24a ust.5 u.p.d.o.f., z którego wynika, że: "(...) spółka jawna osób fizycznych (...) może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym (...)."

Organ poinformował ponadto, że przepis art. 27 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, na który powoływali się wspólnicy Spółki dotyczy możliwości, fakultatywnej opcji prowadzenia ksiąg rachunkowych (a nie obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów) oraz wyznacza on termin złożenia zawiadomienia o dobrowolnym zaprowadzeniu ksiąg rachunkowych na 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. w miejsce dotychczasowego. Wyjaśniono również, że wskazane przez wspólników w pismach z dnia 23 lutego 2017 r. przepisy tj. art. 2 u.o.r., art.24a ust. 5 u.p.d.o.f. Oraz art. 27 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dotyczą podatników, którzy chcą dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe ale ich przychody w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f. za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości (na 2017 r. zwiększono limit do 2 mln euro). Dlatego też nie mogą one mieć zastosowania do podatników zobowiązanych, zgodnie z art. 24a ust. 3a u.p.d.o.f., w określonym terminie do zawiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ewidencji w formie księgi przychodów i rozchodów.

Dodano także, że w ocenie organu z powyższych przepisów wynika, że rezygnacja z prowadzenia ksiąg rachunkowych jest prawem podatnika a nie obowiązkiem. Poinformowano również podatników, że zastosowanie w ich przypadku art. 2a O.p., zgodnie z którym, "niedające się usunąć wątpliwośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »