Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

11.09.2019

WSA. Skonfliktowani rodzice podzielą się ulgą na dziecko po połowie

Z uzasadnienia: Wobec treści art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, zakres wykonywania władzy rodzicielskiej przez każde z rodziców nie ma znaczenia, bowiem ustawodawca nie wprowadził takiego kryterium do wskazanej regulacji i co więcej, nie uzależnił od tego wielkości ulgi przypadającej na poszczególnego rodzica (...) Brak bowiem porozumienia rodziców, co do określenia proporcji przysługującej im ulgi, powoduje przyjęcie równego podziału ulgi także w sytuacji, gdy każdy z rodziców wykonuje władzę rodzicielską w różnym stopniu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Sędziowie WSA Dorota Kozłowska, Beata Machcińska (spr.), Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi D. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi D. W. (dalej "podatniczka" lub "skarżąca") jest decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej "organ odwoławczy") z dnia [...] wydana w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

1. W dniu 3 lutego 2015 r. do Urzędu Skarbowego w M. wpłynęło zeznanie podatniczki o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 - PIT-37, w którym podatniczka wybrała sposób opodatkowania przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Do zeznania dołączyła m.in. informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - PIT/0, w której tytułem odliczenia od podatku ulgi na dziecko, wykazała kwotę [...] zł oraz określiła, że kwota przysługującego odliczenia z tytułu tej ulgi przysługuje podatniczce za cały rok i wynosi [...] zł.

Z uwagi na fakt, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w M. ( dalej "organ pierwszej instancji") uzyskał od Naczelnika Urzędu Skarbowego W. informację, że były małżonek podatniczki - K. S. (dalej również "ojciec małoletniego") w zeznaniu podatkowym za 2014 r. wybrał sposób opodatkowania przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz wykazał odliczenie z tytułu ulgi na dziecko - T. S. (dalej również "dziecko", "syn" lub "małoletni") w wysokości [...]zł, organ pierwszej instancji, po przeprowadzeniu czynności sprawdzających i wezwaniu podatniczki do złożenia korekty zeznania podatkowego za 2014 r., postanowieniem dnia [...] r. wszczął wobec niej postępowanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., a następnie decyzją z dnia [...] r. określił kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą przysługującego podatniczce odliczenia z tytułu ulgi na małoletnie dziecko, a kwotą odliczoną przez nią w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r., określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości [...] zł.

2. Organ odwoławczy decyzją z dnia [...] uchylił decyzję organu pierwszej instancji, nakazując mu uzupełnienie materiału dowodowego w sprawie.

3. Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie m.in. art. 207 i art. 72 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej "o.p."), art. 27f, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej "u.p.d.o.f."), organ pierwszej instancji ponownie określił kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą przysługującego podatniczce odliczenia z tytułu ulgi na małoletnie dziecko, a kwotą odliczoną przez nią w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r., określoną zgodnie z art. 27f ust. 8-10 u.p.d.o.f., w wysokości [...] zł.

4. W odwołaniu od tej decyzji podatniczka podniosła m.in., że "składając zeznanie podatkowe kierowałam się poradnikiem na stronie internetowej, który podaje, że brak porozumienia każe odnieść się do zastosowania zasady, że ulga należy się proporcjonalnie do faktycznego okresu wykonywania władzy rodzicielskiej w roku podatkowym". Podatniczka podkreśliła, że jej działanie nie było "celowym zawłaszczeniem większej kwoty, lecz brakiem porozumienia".

5. Organ odwoławczy decyzją z dnia [...] (nr [...]), wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 o.p., utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Powołując się na treść art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. organ odwoławczy wskazał, że tzw. ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców, o ile wykonywał swoją władzę rodzicielską, przy czym ustawodawca w art. 27f ust. 4 u.p.d.o.f. przewidział dwa sposoby jej podziału - w częściach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmujący równy podział ulgi, ma zastosowanie w sytuacji braku zgody rodziców co do podziału ulgi. Drugi sposób będzie miał miejsce wówczas, gdy rodzice taką proporcję sami zgodnie ustalą. Organ, odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych wskazał, że prawo podatnika do odliczenia na podstawie tego przepisu nie jest limitowane zakresem faktycznie wykonywanej władzy rodzicielskiej i dla skorzystania z niej wystarczy wykazanie, że podatnik wykonywał władzę rodzicielską wobec swojego dziecka w jakimkolwiek stopniu.

W zakresie ustalonego stanu faktycznego organ odwoławczy podał, że wyrokiem Sądu Okręgowego w W. z dnia 20 stycznia 2006 r., sygn. akt [...], związek małżeński zawarty w dniu [...] listopada 1998 r. pomiędzy ojcem małoletniego i podatniczką został rozwiązany przez rozwód z winy obu stron. Jednocześnie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim powierzono obojgu rodzicom z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy matce. Kosztami utrzymania małoletniego obciążono obydwoje rodziców i ustalono kontakty ojca z synem, które to ustalenia - na skutek apelacji ojca małoletniego - Sąd Apelacyjny w W. wyrokiem z dnia 8 listopada 2006 r., sygn. akt [...] zmienił.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy obejmujący m.in. oświadczenie skarżącej z dnia 22 listopada 2016 r., protokół z przesłuchania świadka - ojca małoletniego, pisemne wyjaśnienia syna z dnia 12 marca 2018 r., organ odwoławczy nie zgodził się z twierdzeniem podatniczki, że w 2014 r. faktycznie sama wykonywała władzę rodzicielską nad małoletnim. Zdaniem organu, z okoliczności faktycznych sprawy bowiem wynika, że w 2014 r. ojciec małoletniego nie tylko płacił alimenty na syna, ale posiadał również władzę rodzicielską i z uprawnienia tego, w zakresie ograniczonym zaistniałymi okolicznościami (m.in. miejscem zamieszkania, konfliktem z byłą małżonką), korzystał, tj. wykonywał władzę rodzicielską w rozumieniu art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Organ argumentował, że władza rodzicielska przejawia się dbałością o dziecko, zainteresowaniem jego sprawami, zapewnieniem jego potrzeb egzystencjalnych, edukacyjnych i duchowych i może być ona wykonywana nie tylko wówczas, gdy rodzic stale zamieszkuje z dzieckiem. W ocenie organu, przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło, że ojciec w mia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »