Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

06.11.2019

WSA. Składki ZUS: Bez rezultatu nie ma umowy o dzieło

Z uzasadnienia: Rezultat umowy stanowiący dzieło w rozumieniu art. 627 Kodeksu cywilnego, który powstał w wyniku wykonania tej umowy, musi być w umowie z góry przewidziany oraz określony w sposób pozwalający na jego identyfikację i weryfikację. W umowie o dzieło nie chodzi bowiem o jakikolwiek rezultat będący efektem zawartej przez strony umowy, który akceptuje zamawiający, lecz o konkretny, z góry określony i indywidualny efekt, stanowiący wytwór w postaci dzieła.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant ref. staż. Patrycja Młynarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z "(...)" września 2018 r. nr "(...)"Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: "Prezes NFZ"), działając na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24 w związku z art. 109 ust. 5 i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm., dalej: "ustawa o świadczeniach") oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. dalej: "K.p.a."), w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), po rozpatrzeniu odwołania "(...)"Spółka z o.o., (dalej: "Płatnik", "Strona", "Spółka", "Skarżący"), utrzymał w mocy decyzję dyrektora "(...)"Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: "(...)"OW NFZ) z "(...)" marca 2015 r. stwierdzającą, że A. S. (dalej: "Zainteresowany", "Wykonawca", "Uczestnik"), podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, zawartych z Płatnikiem.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ wyjaśnił, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w "(...)", pismem z 19 listopada 2014 r., zwrócił się do "(...)"OW NFZ z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym Zainteresowanego, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów nazwanych "umowami o dzieło", zawartych z Płatnikiem.

W związku z powyższym dyrektor "(...)"OW NFZ, po analizie zgromadzonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie, decyzją nr "(...)"z "(...)" marca 2015 r., wydaną na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 16 oraz art. 109 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach w związku z art. 104 § 1 K.p.a. stwierdził, że Zainteresowany podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w okresach: od 1 lipca 2011 r. do 31 lipca 2011 r., od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., od 1 czerwca 2012 r. do 15 czerwca 2012 r., od 5 października 2012 r. do 25 października 2012 r., z tytułu umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, zawartych z Płatnikiem.

Rozpatrując odwołanie od powyższej decyzji, Prezes NFZ wskazał, że Płatnik zawarł z Zainteresowanym umowy, nazwane umowami o dzieło: od 1 lipca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. w zakresie "prace związane z montażem kabla OTK dla S&T w "(...)", ul. "(...)"", od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (zgodnie z zeznaniami umowa wykonywana do 15 czerwca 2012 r.) w zakresie "Ułożenie kabla OTK dla S&T w budynku przy ul. "(...)"w "(...)"", od 5 października 2012 r. do 25 października 2012 r. w zakresie "Ułożenie kabla OTK w budynku w "(...)"przy ul. "(...)"dla firmy "(...)"".

Prezes NFZ wskazał, że ZUS poinformował, że Zainteresowany w okresie wykonywania powyższych umów posiadał inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Organ podkreślił następnie, że przedmiotem ww. umów wykonywanych przez Zainteresowaną, było ułożenie kabla OTK oraz prace związane z montażem kabla OTK. Prezes NFZ, nie zgodził się ze stanowiskiem Strony, że w przedmiotowej sprawie wykonywane przez Zainteresowanego czynności stanowiły dzieło. Zdaniem organu, charakter realizowanych prac nakazuje przyjąć, że przedmiotowe umowy należy zakwalifikować, jako umowy o świadczenie usług.

Prezes NFZ wskazał, że cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest uzyskanie wyniku (rezultatu) określonego w umowie, przy czym osiągniecie tego rezultatu musi zależeć wyłącznie od zobowiązanego. Umowa o dzieło jest bowiem jednym z instrumentów prawnych służących wymianie dóbr majątkowych, która ma doprowadzić do powstania oznaczonego dzieła i następnie jego wydania zamawiającemu. Zdaniem organu, w przedmiotowej sprawie czynności w żaden sposób nie zmierzają do powstania nowego bądź zmodyfikowanego w sposób stanowiący o jego indywidualnym charakterze, samoistnego dzieła, które zostało zdefiniowane w momencie zawierania umowy. W przypadku wykonywanej przez Zainteresowanego pracy taki rodzaj wymaganego rezultatu - dzieła nie występuje. Wprawdzie czynności wykonywane przez Zainteresowanego, prowadziły do powstania określonego skutku w postaci ułożenia kabla OTK, czy prac związanych z montażem kabla OTK, jednak ten skutek pracy był uzależniony wyłącznie od starannego działania wykonawcy umowy. Ponadto ww. czynności nie mają cech szczególnych, związanych z osobistymi właściwościami wykonawcy, nie wymagają od wykonawcy posiadania specyficznych cech czy umiejętności, poza umiejętnościami zawodowymi, wyuczonymi. Praca ta może zostać wykonana przez każdą osobę, która nabędzie odpowiednie przygotowanie zawodowe, praktyczne. Zatem wkład w postaci wykorzystanych umiejętności praktycznych wykonawcy, wynikających z jego doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywanej pracy, jest elementem obowiązku starannego działania.

Organ dodał, że w przedmiotowej sprawie odpowiedzialność z tytułu wykonywanych umów spoczywała w istocie na Płatniku, a nie na Zainteresowanej.

Prezes NFZ uznał, że brak jest podstaw prawnych do uchylenia decyzji wydanej przez dyrektora "(...)"OW NFZ.

W skardze z 26 listopada 2018 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżący zaskarżając decyzję Prezesa NFZ z "(...)" września 2018 r. w całości, wniósł o jej uchylenie i umorzenie postępowania, ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił:

 1. naruszenie przepisów prawa poprzez niepodjęcie wszystkich działań zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w sposób budzący zaufanie do organów administracji,
 2. niewykorzystanie wszystkich dostępnych i wskazanych przez Skarżącą Spółkę dowodów,
 3. niezebranie i nierozpatrzenie materiału dowodowego w sprawie,
 4. nieprzeprowadzenie dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i wyjaśnienia materiałów w sprawie,
 5. naruszenie prawa materialnego w szczególności poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 627 K.c. oraz następnych, dotyczących umowy o dzieło,
 6. nieprzeprowadzenie przez organ administracyjny postępowania w zakresie zbadania zgodnego zamiaru stron przy zawieraniu umowy o dzieło oraz celu umowy,
 7. naruszenie przepisów K.p.a., a w szczególności art. 40 K.p.a., poprzez działanie bez uczestnictwa wyznaczonego pełnomocnika, art. 61 kpa poprzez podjęcie czynności z naruszeniem przepisów prawa, art. 6 i art. 8 K.p.a., poprzez nie podjęcie wszystkich działań zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w sposób budzący zaufanie do organów administracji, oraz art. 77 K.p.a., poprzez niezebranie i nierozpatrzenie materiału dowodowego w sprawie,
 8. naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, a także przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez naruszenia prawa Strony do równego traktowania, a także poprzez pozbawienie Skarżącego prawa czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranego materiału i zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań, w szczególności poprzez niezawiadomienie Spółki o prawie przeglądania akt przed wydaniem decyzji, zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym i pozbawieniem Strony prawa do składania ewentualnych dalszych wniosków dowodowych.

W uzasadnieniu skargi Skarżący rozwinął podniesie zarzuty wskazując, że Prezes NFZ nie odniósł się do wszystkich zarzutów i okoliczności podniesionych w odwołaniu, w szczególności dotyczących wadliwego doręczania pism w sprawie oraz uniemożliwieniem Stronie zapoznania się z zebranym materiałem i wypowiedzeniu się w sprawie. Ponadto organ nie odniósł się do kwestii związanych z koniecznością wszczęcia przez ZUS postępowania wobec Spółki oraz wobec Zainteresowanego, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Prezes NFZ przyjął stanowisko ZUS, który to organ stwierdził, że Płatnik nie dokonał zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego Zainteresowanego z tytułu wykonywania spornych um...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »