Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

21.08.2018

WSA. Ryczałt od przychodów z najmu po likwidacji działalności

Z uzasadnienia: Wnioskodawca wskazał wyraźnie, iż zamierza wycofać wprowadzone do przedsiębiorstwa składniki majątku, zamknąć działalność i oddać wycofane składniki majątku w ramach "prywatnego najmu" innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Organ interpretacyjny dopuścił się zatem niewłaściwej oceny co do zastosowania w sprawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdyż bezpodstawnie uznał, że przedmiotowe nieruchomości będą związane z działalnością gospodarczą podatnika także po jej likwidacji.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Fularski, Sędzia WSA Justyna Mazur, Protokolant Sekretarz sądowy Dominika Jeromin, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi P. W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;
 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego P. W. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "organ interpretacyjny", "DKIS" lub "Dyrektor KIS") działając na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.; dalej: "Op"), pismem z [...] listopada 2017 r. udzielił P.W. (dalej: "Skarżący", "Podatnik" lub "Wnioskodawca") interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym (8,5%) przychodów z najmu m. in. na tle art. 5a pkt 6 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.; dalej: "updof"), a także art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2180; dalej: "uzpdof").

2. Przebieg postępowania podatkowego.

2.1. Skarżący przedstawił następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Wnioskodawca wraz z małżonką, na zasadzie wspólności majątkowej, jest właścicielem nieruchomości, które obecnie są wykorzystywane w ramach prowadzonej przez niego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Skarżący rozważa możliwość zlikwidowania tej działalności i wynajmowanie swojego majątku w ramach "najmu prywatnego". W związku z tym zamierza wycofać z przedsiębiorstwa składniki majątku, zamknąć działalność i oddać wycofane składniki majątku w ramach "prywatnego najmu" innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Czynności wynajmu nieruchomości (po wyłączeniu ich do majątku prywatnego) będą wykonywane w celach zarobkowych, we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Cel wynajmu będzie zarobkowy oraz nastawiony na osiągnięcie dochodu, który będzie następnie przeznaczany na utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, a także na potrzeby własne podatnika. Najem będzie dokonywany we własnym imieniu (podatnik będzie zawierał umowy cywilnoprawne najmu nieruchomości, których jest współwłaścicielem). Będzie działał w sposób zorganizowany i ciągły. Działanie w związku z wynajmem nie będzie miało przypadkowego charakteru, a powtarzalny.

W związku z powyższym opisem zadano następująco pytanie.

Czy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej (wyłączeniu nieruchomości z działalności) Skarżący może rozliczyć dochody z wynajmu nieruchomości w ramach najmu prywatnego i opodatkować przychody 8,5% podatkiem zryczałtowanym?

Zdaniem Podatnika, po wyłączeniu nieruchomości z majątku przedsiębiorstwa i zlikwidowaniu działalności gospodarczej, będzie uprawniony rozliczać przychody z najmu prywatnego i opodatkować je podatkiem zryczałtowanym według stawki 8,5%. Dla rozróżnienia pomiędzy najmem rzeczy w ramach zarządu majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą (tzw. "prywatny najem") a najmem rzeczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej decydujący jest bowiem zamiar samego podatnika. Przychody z obu źródeł mają charakter zarobkowy, stały (ciągły) i wymagają zorganizowania. Nadto podlegają zaliczeniu do dwóch konkurencyjnych źródeł. Ustawodawca nie przewidział zaś wyraźnych pozytywnych reguł klasyfikacji do jednego z dwóch źródeł, a zatem decydujący jest zamiar podatnika, a nie stanowisko organu podatkowego. Na poparcie swojego stanowiska skarżący powołał poglądy prawne prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych (wyroki NSA: z 14 sierpnia 2008r., sygn. akt II FSK 678/08; z 6 marca 2013 r., II FSK 1364/11; z 14 listopada 2014r., II FSK 2446/12; wyrok WSA w Gdańsku z 28 czerwca 2017 r., I SA/Gd 727/17, a także w uchwale składu 7 sędziów z 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13).

2.2. Organ interpretacyjny powołał na wstępie m. in. przepisy art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6, art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 14 ust. 2 pkt 11 updof oraz art. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a, art. 9 ust. 1 i ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) uzpdof. W świetle tych przepisów stanowisko podatnika uznał za nieprawidłowe wywodząc, że decydujące znaczenie dla zakwalifikowania przychodów z najmu nieruchomości do właściwego źródła ma przede wszystkim to, czy najem spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, nie zaś przekonanie i wybór podatnika w zakresie właściwej jego zdaniem kwalifikacji osiąganych przez niego przychodów, do określonego źródła przychodów. Decydujące znaczenie mają bowiem wszystkie okoliczności faktyczne danej sprawy, a nie wybór dokonany przez podatnika. Jeżeli rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 updof i winien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności, a nie według wyboru podatnika jako tzw. najem prywatny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

Reasumując, zdaniem organu interpretacyjnego wskazane we wniosku przychody z najmu nieruchomości nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, gdyż z uwagi na profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu, podejmowane przez Podatnika czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 updof. Zatem przychody uzyskiwane z tytułu najmu, nawet jeżeli Wnioskodawca uprzednio wycofa przedmiotowe nieruchomości z przedsiębiorstwa i zlikwiduje działalność gospodarczą, winien zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof (pozarolnicza działalność gospodarcza) i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów. Przychody z najmu przedmiotowych nieruchomości nie mogą zostać zatem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

3. Postępowanie sądowe.

3.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej także jako "Sąd") na ww. interpretację, występując o jej uchylenie w całości i zwrot kosztów postępowania sądowego, skarżący postawił zarzuty naruszenia przepisów:

 • art. 10 ust. 1 pkt 3 updof poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie;
 • art. 10 ust. 1 pkt 6 updof poprzez jego niewłaściwą wykładnię i niezastosowanie w sprawie;
 • art. 5 updof poprzez jego niewłaściwą wykładnię i błędne zastosowanie w sprawie.

3.2. W odpowiedzi na skargę organ interpretacyjny wystąpił o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko. Zarzuty skargi uznał za chybione.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zarzuty postawione przez jej autora okazały się częściowo zasadne.

5. Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do oceny stanowiska organu interpretacyjnego, który przyjął, że przychody, które Skarżący zamierza osiągać w przyszłości z najmu nieruchomości (doty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »