Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Fakturowanie VAT

26.03.2018

WSA. Rozliczenie faktur korygujących "in plus"

Z uzasadnienia: Idąc tokiem rozumowania organu podatkowego, można byłoby dojść do wniosku, że strony transakcji praktycznie w każdym przypadku, mając świadomość możliwości dokonania w przyszłości podwyższenia ceny usługi (nałożenia dodatkowej opłaty), powinny ją przewidywać, a tym samym przyczyna ewentualnej korekty zawsze istnieje już w chwili wystawienia faktur pierwotnych. Oznaczałoby to, że strona skarżąca nigdy nie miałaby możliwości rozliczenia faktury korygującej w terminie późniejszym i musiałaby to czynić zawsze wstecz, ponieważ zawsze dochodziłoby w takim rozumieniu do zaniżenia podatku należnego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Aleksandra Sędkowska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz, sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska, Protokolant asystent sędziego Marek Sosnowski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A S.A. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;
  2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz A S.A. z siedzibą we W. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi A S.A. z siedzibą we W. (dalej: Wnioskodawca, Spółka, Strona skarżąca) jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 października 2017 r. znak [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie momentu rozliczenia faktur korygujących.

We wniosku z dnia 18 lipca 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi serwis internetowy o nazwie "A" (dalej: Serwis). Działanie Serwisu polega na umożliwieniu zarejestrowanym użytkownikom Serwisu (dalej: Użytkownicy) składania zamówień odbioru, przemieszczania i doręczenia, bądź przewozu przesyłki przez firmy kurierskie (dalej: Przewoźnicy) w ramach ich działalności oraz na podstawie regulaminów Przewoźnika. Korzyścią dla Użytkownika Serwisu jest uzyskanie niższej ceny za usługę kurierską świadczoną za pomocą Serwisu niż miałoby to miejsce w przypadku bezpośredniego zamówienia w firmie kurierskiej. Za świadczone usługi Wnioskodawca pobiera opłaty od Użytkowników według swojego cennika. Opłaty za usługę mogą być pobierane z góry lub z odroczonym terminem płatności, jednakże naliczane są zawsze w momencie wykonania usługi Serwisu. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Serwis, zostaje przekazany list przewozowy, co jest równoznaczne z wykonaniem usługi Serwisu. Opłaty dla użytkowników zależą od wielu czynników, w szczególności od wagi lub gabarytów przesyłki (wymiarów, kształtu, sposobu zapakowania), które to parametry Użytkownik deklaruje w momencie składania zlecenia. Naliczenie opłat odbywa się zgodnie z cennikiem Wnioskodawcy, zaś w chwili sprzedaży swojej usługi Wnioskodawca nie ma możliwości antycypowania, czy Użytkownik zadeklarował wagę i gabaryty paczki w sposób zgodny z regulaminem. Zgodnie z regulaminem Serwisu, w przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania usługi Spółki ani usługi Przewoźnika, zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub regulaminem Przewoźnika. Opłaty naliczane przez Przewoźników dla Wnioskodawcy również zależą od wspomnianych wyżej gabarytów przesyłki. Te jednak są weryfikowane przez Przewoźnika dopiero po przewiezieniu paczki do sortowni.

Ze względu na ciągły charakter świadczonej usługi, Spółka po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy, wystawia faktury VAT swoim użytkownikom. Do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego Spółka nie ma żadnej informacji o cenie końcowej usługi Przewoźnika. Wynika to z faktu, że (i) usługa Serwisu ma charakter pośrednictwa, gdzie za moment sprzedaży uznaje się moment potwierdzenia zlecenia, podczas gdy Przewoźnicy za moment sprzedaży uznają bądź moment doręczenia, bądź pojawienia się przesyłki w systemie logistycznym Przewoźnika, czyli w momencie fizycznego wykonywania usługi kurierskiej, co rodzi naturalną różnicę w momentach uznania usługi za wykonaną pomiędzy Spółką a Przewoźnikami, (ii) Przewoźnicy dostarczają Spółce szczegółowe specyfikacje, zawierające wyszczególnienie wszystkich przesyłek, które przeszły przez system logistyczny u Przewoźników w danym okresie rozliczeniowym wraz z fakturą VAT, która jest wystawiana zazwyczaj do 15 dnia kolejnego miesiąca, a zatem już po wystawieniu faktury przez Spółkę na Użytkowników. Specyfikacje mogą zawierać do kilkuset tysięcy linii i nie zawsze zawierają ceny jednostkowe. W trakcie kontroli wewnętrznej zdarza się, że kwoty jednostkowe opłat dla Przewoźników za niektóre przesyłki (paczki) są różne od spodziewanych np. ze względu na to, że w trakcie wykonywania usługi u Przewoźnika wykryto niezgodność z deklaracją wagi lub wymiaru paczki lub sposobu zapakowania paczki i jej kształtu. W takim przypadku, powód rozbieżności może być odczytany z dołączonej specyfikacji lub Spółka musi zażądać od Przewoźnika bardziej szczegółowej specyfikacji poszczególnej paczki. Rozbieżności pomiędzy zleceniem Użytkownika a faktycznie wykonaną usługą mają charakter incydentalny w porównaniu do ilości zleceń realizowanych przez Wnioskodawcę (2-3% procent paczek) i nieregularny. Po wykryciu takiej sytuacji Spółka może przeliczyć kwotę opłaty za swoją usługę (zgodnie z cennikiem) i odpowiednią różnicą obciążyć Użytkownika. Taka sytuacja ma miejsce zawsze w okresie rozliczeniowym późniejszym niż wystawienie faktury pierwotnej i następuje w miesiącu otrzymania wystarczającej specyfikacji od Przewoźnika (może być to specyfikacja do faktury pierwotnej lub dodatkowa specyfikacja, jeśli specyfikacja pierwotna nie jest wystarczająca do określenia jednostkowych cen przesyłek). Wystawienie faktury korygującej odbywa się w tym miesiącu, w którym wykryto nieprawidłowości.

Uzupełniając wniosek na dwukrotne wezwanie organu podatkowego, Wnioskodawca wskazał, że świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługę polegającą na organizacji i przygotowaniu przesyłki do transportu, w postaci umożliwienia złożenia zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia, bądź przewozu przesyłki przez podmioty trzecie (w ramach ich działalności oraz na podstawie ich wewnętrznych regulacji). Wnioskodawca definiuje świadczoną usługę jako "usługa serwisu A ". Jednocześnie w ujęciu cywilnoprawnym usługa świadczona przez Spółkę mogłaby zostać opisana jako usługa o charakterze pośrednictwa, przy czym Spółka nabywa od podmiotów trzecich usługi związane z przewozem, a sprzedaje użytkownikom swoją specyficzną usługę, definiowaną jako "usługa serwisu A ". Zdaniem Spółki, właściwa klasyfikacja PKWiU świadczonej usługi to 52.29.19.0, obejmująca pozostałe usługi towarowe agencji transportowych. W opinii Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę charakter opisanej usługi, rozpoczęcie i zakończenie świadczenia usługi ma miejsce każdorazowo w momencie doręczenia listu przewozowego Użytkownikowi. Otrzymanie przez Użytkownika listu przewozowego jest warunkiem wystarczającym do uznania usługi Spółki za wykonaną. Wnioskodawca ma możliwość ustalenia, jaka ilość listów przewozowych została wygenerowana dla danego Użytkownika. Natomiast na tej podstawie Spółka jest w stanie ustalić ilość świadczonych usług/ilość przesyłek przetransportowanych dla określonego Użytkownika w danym okresie. Wnioskodawca zaznaczył, że zadane pytanie dotyczy wyłącznie faktur korygujących wystawianych w sytuacji, w których ma miejsce podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego w odniesieniu do faktury pierwotnej. Faktury korygujące są wystawiane przez Spółkę w przypadku ujawnienia (na podstawie danych otrzymanych od Przewoźnika), że podane przez Użytkownika parametry przesyłki były nieprawidłowe, skutkując tym samym jej zakwalifikowaniem do innej kategorii cennikowej. Nieprawidłowości w szczególności dotyczą wagi bądź gabarytów przesyłki, gdyż mają one bezpośrednie przełożenie na kategorie cennikowe. W takim przypadku, zgodnie z regulaminem Spółki, Użytkownik zostaje obciążony dodatkowymi opłatami stanowiącymi różnicę między opłatą dla kategorii przesyłki zadeklarowanej a opłatą dla kategorii przesyłki faktycznie nadanej. Regulamin Serwisu przewiduje możliwość naliczenia dodatkowej opłaty w związku ze wskazaniem przez Użytkownika nieprawidłowych danych, dotyczących gabarytów przesyłki, skutkujących zmianą kategorii cennikowej przesyłki. Nie ma możliwości zmiany wynikającej z cennika ceny świadczonych przez Spółkę usług dla poszczególnych kategorii przesyłek. Zgodnie z fakturami wystawianymi przez Przewoźników, Wnioskodawca nabywa od nich usługi kurierskie, usługi spedycyjne czy usługi paczkomatów.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przez pojęcie "dodatkowej opłaty" należy rozumieć podwyższenie ceny usługi (która nie zmienia swojego charakteru czy przedmiotu), jako wyrównanie ceny pomiędzy opłatą dla kategorii przesyłki zadeklarowanej przez Użytkownika, a opłatą dla kategorii przesyłki faktycznie nadanej, wynikającej z cennika Przewoźnika. Dodatkowa opłata stanowi zatem różnicę pomiędzy ceną, jaka obowiązuje dla gabarytów przesyłki faktycznie nadanej przez Użytkownika, a ceną dla gabarytów przesyłki zadeklarowanej przez Użytkownika. Przy złożeniu zamówienia za pomocą Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia regulaminu Serwisu, który zawiera informację, iż w przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania usługi Serwisu ani usługi Przewoźnika, zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika. Tym samym, Użytkownik posiada wiedzę na temat możliwości podwyższenia opłaty. Jednakże, w ocenie Spółki, nie można twierdzić, że którakolwiek ze stron spodziewa się, iż przesyłka zostanie zakwalifikowana do innej kategorii cenowej, a w związku z tym podwyższeniu ulegnie cena pierwotnie naliczona przez Spółkę. Systemy pomiarowe stosowane przez Przewoźników są bardzo dokładne najczęściej stąd wynikają rozbieżności, a nie z błędów przy nadawaniu przesyłki. Jednocześnie, Spółka jako świadczący usługę, nie popełnia błędu co do ceny tej usługi. Do momentu weryfikacji przez Spółkę szczegółowych zestawień od Przewoźników żadna ze stron transakcji Spółka – Użytkownik nie ma wiedzy co do ewentualnego podwyższenia ceny.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie, czy faktura korygująca powinna zostać ujęta przez Wnioskodawcę w rozliczeniu za miesiąc, w którym zaistniały okoliczności powodujące obowiązek jej wystawienia, tj. w miesiącu, w którym Wnioskodawca wykrył rozbieżności na podstawie specyfikacji dostarczonych przez Przewoźników?

Zajmując stanowisko w sprawie Wnioskodawca stwierdził, że powinien ująć fakturę korygującą "in plus" w rozliczeniu za miesiąc, w którym zaistniały okoliczności powodujące obowiązek jej wystawienia, mianowicie w miesiącu, w którym Spółka wykryła rozbieżności pomiędzy zleceniem Użytkownika a faktycznie wykonaną usłu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »