Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

09.09.2019

WSA. Przychody pracownika: Ryczałt samochodowy za jazdy lokalne z PIT

Z uzasadnienia: Zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczałt wypłacany pracownikom z tytułu używania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien być opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Wałejko, Sędziowie WSA Krystyna Czajecka-Szpringer (sprawozdawca), WSA Andrzej Niezgoda, Protokolant referent stażysta Katarzyna Jacyniuk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 marca 2019 r. sprawy ze skargi S. Spółka Akcyjna w L. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Interpretacją indywidualną z dnia [...] r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stanowisko S. S.A. przedstawione we wniosku z dnia [...] czerwca 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem pracownikom kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ interpretacyjny wyjaśnił, że we wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: spółka, jako producent maszyn rolniczych prowadzi szeroką działalność marketingową realizowaną bezpośrednio przez pracowników. Wykonanie zadań z tego zakresu wymaga dojazdów na terenie miasta L.. Spółka zawarła z pracownikami umowy na podstawie, których wyrazili oni zgodę na używanie prywatnych samochodów do przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, na terenie miasta L. w obszarze wskazanym jako ich miejsce pracy (przejazdy nie spełniają kryteriów podróży służbowych w rozumieniu Kodeksu pracy), natomiast Spółka zobowiązała się do zapewnienia środków niezbędnych do wykonania powierzonych zadań poprzez zwrot kosztów tych przejazdów (takie rozwiązanie jest tańsze niż zwrot kosztów przejazdów taksówkami, czy też zakup samochodów służbowych). Spółka przyznała miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne (500 km), zgodnie z liczbą mieszkańców miasta L. (ponad 300 tys.). Koszty używania pojazdu do celów służbowych, Spółka ustalać będzie według stawek określonych w obowiązujących przepisach. Zwrot kosztów następować będzie w formie miesięcznego ryczałtu, na podstawie pisemnego oświadczenia, uznanego przez Spółkę za zgodne ze stanem faktycznym. Kwota ryczałtu ulega zmniejszeniu o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień nieobecności pracownika. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r., w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271, ze zm.). Spółka podkreśliła, że dotychczas koszt użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych traktowany był jako przychód pracownika, od którego Spółka jako płatnik, odprowadzała zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednak w związku z pojawieniem się informacji o odmiennych interpretacjach podatkowych i akceptujących je orzeczeniach sądów administracyjnych, Spółka powzięła wątpliwość, co do prawidłowości tej praktyki.

W związku z powyższym opisem zdarzenia przyszłego Spółka zadała następujące pytanie:

Czy otrzymywana przez pracownika, kwota zgodnie z przyznanym przez Spółkę miesięcznym limitem kilometrów na jazdy lokalne, wypłacana z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych prowadzi do powstania u pracownika przychodu, który podlega opodatkowaniu, jeśli przejazdy samochodem prywatnym są bezpośrednio związane z wykonaniem zadań służbowych dla Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika, w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych, nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu ze stosunku pracy, jeśli użycie to jest bezpośrednio związane z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez Spółkę.

Uzasadniając swoje stanowisko Spółka wskazał, że zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, ze zm.), dalej "p.d.o.f.," opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Następnie odwołując się do treści art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 p.d.o.f., oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt: K 7/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 947), Spółka stanęła na stanowisku, że otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych - jest świadczeniem poniesionym w jej interesie, gdyż przynosi jej konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonywanych zadań. Argumentowała przy tym, że skoro wykonywanie obowiązków wymaga od pracownika użycia prywatnego samochodu, to sfinansowanie tego działania przez Spółkę, nie jest korzyścią tego pracownika, ale przejawem właściwej organizacji prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Tym samym, zwrot kosztów poniesionych w związku z użyciem prywatnego samochodu w jazdach lokalnych, nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Spółka nie powinna doliczać do przychodów pracownika kwoty wypłacanego z tego tytułu świadczenia.

Udzielając zaskarżonej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej, uznał stanowisko Spółki, w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu przytaczając treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 p.d.o.f. organ wyjaśnił, że zasadą jest opodatkowanie wszelkich uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym korzyści majątkowych, z wyjątkiem tych które na podstawie przepisów szczególnych zostały wyłączone z opodatkowania. Źródłem przychodu jest m.in. stosunek pracy. Z kolei definicja przychodu zawarta w art. 11 p.d.o.f., jak również określone w nim zasady ustalania wartości tego przychodu (w tym świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń) mają charakter ogólny, a zatem znajdują zastosowanie, gdy nie występują regulacje szczegółowe. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 p.d.o.f., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Analizując z kolei zakres art. 12 ust. 1 p.d.o.f. wskazał, że użyty w nim zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione w nim kategorie przychodów mają jedynie przykładowy charakter, co w istocie oznacza, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkie wypłaty i świadczenia skutkujące powstaniem u podatnika przysporzenia majątkowego, mającego źródło w łączącym go z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Jednocześnie organ interpretacyjny zauważył, że dokonując oceny przedstawionego stanu faktycznego organ wyjaśnił, że ustawodawca definiując w art. 11 ust. 1 p.d.o.f. dokonał rozróżnienia dokonał rozróżnienia składników przychodu, wyodrębniając pieniądze i wartości pieniężne od wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wyodrębniając pojęcie nieodpłatnych świadczeń uznał tym samym, że nieodpłatne świadczenia muszą mieć postać niepieniężną. Stanowisko to potwierdza również brzmienie art. 11 ust. 2-2b p.d.of., w którym wskazano, sposób ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W powołanym przez wnioskodawcę wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacje zawarte w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 2-2b p.d.o.f., rozumiane w ten sposób, że inne nieodpłatne świadczenie oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe, o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji RP.

W ocenie organu interpretacyjnego, wyrok TK dotyczył, wyłącznie świadczeń nieodpłatnych, dlatego też nie może mieć zastosowania do świadczeń pieniężnych. Powyższe oznacza, że otrzymywanie przez pracownika kwoty za przejazdy lokalne, wypłaconej w formie ryczałtu, powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odwołując natomiast się do treści art. 21 ust. 1 pkt 23b p.d.o.f., organ wyjaśnił, że obowiązująca regulacja ogranicza krąg podatników mogących skorzystać z omawianego zwolnienia do tych, którym przepisy odrębnych ustaw gwarantują prawo do zwrotu poniesionych kosztów, bądź wręcz nakładają obowiązek zwrotu tych kosztów. Dodał, że ustawami, do których odsyła omawiana regulacja są: ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "[...]", ustawa o lasach oraz ustawa o pomocy społecznej. W pozostałych przypadkach zwrot kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego do jazd lokalnych w postaci miesięcznego ryczałtu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe organ stwierdził, że kwota ryczałtu wypł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »