Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

09.12.2019

WSA. Przerwa w prowadzeniu działalności w formie karty podatkowej

Z uzasadnienia: Warunkiem obniżenia podatku (w następstwie przerwy w wykonywaniu działalności) jest zawiadomienie o przerwie. Jest to konieczny warunek, bez którego obniżka podatku nie nastąpi. Zawiadomienie powinno nastąpić w określonych terminach, które są terminami prawa materialnego i nie podlegają przywróceniu (...) Dokonanie zawiadomienia o przerwie po dniu, od którego przerwa według zawiadomienia miałaby trwać, skutkuje pozbawieniem podatnika możliwości obniżenia podatku za cały okres przerwy, a nie jedynie za okres opóźnienia w zawiadomieniu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Romała (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia WSA Irena Wesołowska, Protokolant Starszy asystent sędziego Dorota Łabuda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 20 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej oddala skargę.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Decyzją z dnia 18 października 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego (dalej: "Naczelnik", "organ pierwszej instancji"), na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - dalej: "u.z.p.d.", odmówił K. W. (dalej: "podatniczka", "strona", "skarżąca") uwzględnienia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu niedotrzymania terminu do zawiadomienia o zakończeniu przerwy.

W wyniku wniesionego od powyższej decyzji odwołania Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej: "Dyrektor", "organ odwoławczy") decyzją z dnia 20 grudnia 2016 r. utrzymał ją w mocy.

Przywołując treść art. 34 ust. 1 u.z.p.d. organ odwoławczy wskazał, że w regulacji tej ustawodawca nałożył na podatnika obowiązek poinformowania właściwego urzędu skarbowego o dacie rozpoczęcia planowanej przerwy (najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia) oraz o terminie jej zakończenia (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia). W przepisie tym zostały zatem określone dwa terminy materialne: początkowy i końcowy. W ocenie Dyrektora, K. W. dotrzymała terminu zawiadomienia o rozpoczęciu przerwy, którym był 31 sierpnia 2015 r., składając właściwe zawiadomienie 7 lipca 2015 r. Ustosunkowując się natomiast do kwestii terminu końcowego organ odwoławczy wskazał, że dniem, w którym podatniczka zamierzała podjąć działalność był - zgodnie z jej deklaracją - 1 lipca 2016 r. Tym samym, ostatnim dniem, w którym strona nie podejmowała czynności podlegających opodatkowaniu, a tym samym ostatnim dniem przerwy, był 30 czerwca 2016 r. W rezultacie dniem go poprzedzającym, czyli wcześniejszym, był 29 czerwca 2016 r. Skoro zatem zgłoszenie o zakończeniu przerwy w działalności gospodarczej zostało złożone przez podatniczkę po ustawowo określonym terminie, tj. 30 czerwca 2016 r., to strona nie podlega zwolnieniu z poboru podatku w formie karty podatkowej za okres zgłoszonej przerwy.

W skardze na decyzję organu odwoławczego K. W. wniosła o jej uchylenie. W ocenie skarżącej nie uchybiła ona terminowi do zgłoszenia przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej wskazując, że - jak co roku - w dniu 7 lipca 2015 r. zgłosiła przerwę w działalności gospodarczej od 31 sierpnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Wyjaśniła, że działalność gospodarczą prowadzi tylko przez dwa miesiące w roku (lipiec i sierpień), ponieważ wynajmowane pomieszczenia nie mają ogrzewania. Końcowo podniosła, że jest osobą w podeszłym wieku i schorowaną.

Dyrektor w odpowiedzi na skargę, wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wyrokiem z dnia 16 maja 2017 r. sygn. akt I SA/Gd 357/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (dalej: "WSA w Gdańsku", "Sąd pierwszej instancji") uchylił zaskarżoną decyzję.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, K. W. nie została prawidłowo pouczona o treści art. 34 ust. 1 u.z.p.d. Zwrócono uwagę, że z treści decyzji Naczelnika z dnia 15 lutego 2016 r., jak również z treści decyzji za okres poprzedni, wynika, iż zastosowano skróconą formę pouczenia "zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej powinno nastąpić najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia. W sytuacji gdy przerwa została spowodowana chorobą, podatnik winien zawiadomić o okresie przerwy, wynikającym ze zwolnienia lekarskiego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie". W pouczeniu nie została wskazana podstawa prawna, nie wyjaśniono również znaczenia użytych pojęć prawnych oraz skutków niedochowania terminu. WSA w Gdańsku podkreślił, że w sytuacji, gdy pouczenie jest kierowane do osoby starszej, chorującej, zastosowana forma redakcyjna może sugerować, że wystarczające dla dochowania terminu jest zgłoszenie o zakończeniu okresu przerwy w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Sąd pierwszej instancji podniósł, że interpretacja przepisu art. 34 ust. 1 u.z.p.d. budziła liczne wątpliwości. Rozstrzygnięcie wątpliwości w konkretnych rozpoznawanych sprawach w sposób ograniczający termin najpóźniejszego złożenia zawiadomienia o zakończeniu przerwy uzasadniało zastosowanie art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej: "Ordynacja podatkowa", poprzez stosowne i pełne pouczenie strony zarówno o stanowisku interpretacyjnym organu, jak i skutkach niedotrzymania terminu. Wskazano, że ustawodawca w powołanym przepisie posłużył się określeniem "dzień zakończenia", a nie "ostatni dzień przerwy". Rozważanie, że czas przerwy obejmuje cały okres nieprowadzenia działalności gospodarczej, a po tym czasie następuje dzień zakończenia przerwy, zostało wprawdzie uznane za nieprawidłowe, jednak możliwość takiej interpretacji nakazywała organom szczególną staranność udzielania niezbędnych informacji. Sąd zwrócił uwagę, że skarżąca w kolejnym roku podatkowym została prawidłowo pouczona o możliwości jednoczesnego poinformowania o dacie rozpoczęcia i zakończenia przerwy w działalności.

WSA w Gdańsku podniósł, że celem przepisu art. 34 ust. 1 u.z.p.d. jest umożliwienie podjęcia przez organ, zawiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem, czynności kontrolnych dotyczących działalności prowadzonej przez podatnika. Sąd przyznał, że w sprawie nie jest kwestionowane, iż skarżąca przed 1 lipca 2016 r. nie podjęła działalności z naruszeniem warunków przerwy. Przyznano również, że stan zdrowia skarżącej oraz tragedia rodzinna nie stanowią wprawdzie samodzielnego argumentu prawnego w sprawie, w której kwestionowane jest zachowanie terminu prawa materialnego, można jednak dostrzec, że nieokreślenie w pouczeniu kierowanym do skarżącej istotnych elementów treści obowiązku w stanie faktycznym sprawy uzasadnia ocenę jako uchybienia istotnego ze strony organu.

Końcowo Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że aktualnie organy podatkowe są zobligowane do przestrzegania zasady określonej w art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Ponadto powoływane przez organy orzeczenia sądów administracyjnych potwierdzają istnienie wątpliwości co do zapisu odnośnie do dnia poprzedzającego zakończenie przerwy w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »