Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.09.2017

WSA. Przedłużenie terminu zwrotu VAT: Postanowienie powinno zawierać konkretną datę

Z uzasadnienia: Przedłużenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług powinno być określone konkretną datą, a nie w sposób niejako blankietowy "do czasu zakończenia czynności weryfikacyjnych". I nawet jeśli termin zwrotu podatku, w razie trwania powodów uzasadniających jego przesunięcie, może zostać w konkretnej sytuacji na dalszy, określony czas po raz kolejny przedłużony, to samo postanowienie wydawane na danym etapie, w świetle dostępnej wtedy wiedzy oraz przyjętych założeń i oczekiwań organu co do informacji niezbędnych dla podjęcia decyzji co do zwrotu, powinno komunikować przewidywany termin zakończenia weryfikacji, która uzasadniała jego wydanie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Romała (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Irena Wesołowska, Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 września 2017 r. sprawy ze skargi A. S.A. z siedzibą w G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 10 kwietnia 2017 r., nr [...], [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku VAT:

  1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia 7 kwietnia 2014 roku nr [...] oraz z dnia 17 lutego 2016 roku nr [...];
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia "A" S.A. z siedzibą w G., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia 17 lutego 2016 r. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2014 r.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

W dniu 14 marca 2014 r. "A" S.A. z siedzibą w G. - dalej jako "Spółka", złożyła w [...] Urzędzie Skarbowym deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc luty 2014 r., w której wykazała kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości 642.351 zł do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dni.

Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2014 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego - dalej jako "Naczelnik", działając na podstawie art. 274b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) - dalej jako "Ordynacja podatkowa", oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - dalej jako "ustawa o VAT", przedłużył 25-dniowy termin zwrotu bezpośredniego do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia.

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej - dalej jako "Dyrektor UKS", wszczął wobec Spółki postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2014 r., w tym zasadności zwrotu nadwyżki podatku za ten miesiąc.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego Dyrektor UKS wydał w dniu 21 sierpnia 2015 r. decyzję, którą określił Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2014 r. w wysokości 38.669 zł.

W wyniku wniesionego od powyższej decyzji odwołania Dyrektor Izby Skarbowej - dalej jako "Dyrektor", decyzją z dnia 25 stycznia 2016 r. uchylił ją w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, ponieważ rozstrzygnięcie sprawy wymagało uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części.

Na powyższą decyzję organu odwoławczego Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - dalej jako "WSA w Gdańsku", który wyrokiem z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 443/16 oddalił ją.

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r. Naczelnik, działając na podstawie art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przedłużył 25-dniowy termin zwrotu różnicy podatku VAT wykazanego przez Spółkę w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. w kwocie 642.351 zł do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia.

Po bezskutecznym wezwaniu Naczelnika do usunięcia naruszenia prawa Spółka wniosła skargę na postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. do WSA w Gdańsku, który postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 663/16 odrzucił ją z uwagi na brak kognicji sądów administracyjnych.

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn. akt I FSK 2010/16 Naczelny Sąd Administracyjny - dalej jako "NSA", oddalił skargę kasacyjną Spółki od postanowienia WSA w Gdańsku z dnia 11 lipca 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 663/16.

Zdaniem NSA, rozstrzygnięcie zaskarżonego postanowienia odrzucającego skargę odpowiadało prawu; wadliwe było natomiast jego uzasadnienie, gdyż przedmiotowa skarga podlegała odrzuceniu jako przedwczesna na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a, a nie jako niedopuszczalna - na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 P.p.s.a. W ocenie NSA, wniesiona skarga w aspekcie zakresu kognicji sądów administracyjnych powinna zostać zakwalifikowana jako dotycząca postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, a więc aktu objętego art. 3 § 2 pkt 2 ab initio P.p.s.a. W konsekwencji znajdował do niej zastosowanie wymóg przewidziany w art. 52 § 1 ab initio w zw. z § 2 P.p.s.a. Wniesioną skargę należało zatem odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a., czyli z tej przyczyny, że była ona niedopuszczalna z uwagi na niewyczerpanie środków zaskarżenia służących Spółce przed organem podatkowym.

Końcowo NSA zwrócił uwagę, że z akt niniejszej sprawy wynika, iż Spółka w ramach pouczenia zawartego w zaskarżonym postanowieniu złożyła do Naczelnika wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W ocenie NSA, w przypadku wniesienia wezwania w terminie wynikającym z pouczenia należy je potraktować jako zażalenie złożone w trybie art. 274b § 2 Ordynacji podatkowej i przekazać do rozpoznania według właściwości Dyrektorowi. Dopiero bowiem po rozpatrzeniu tego zażalenia przez organ drugiej instancji Spółce przysługiwać będzie - na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 P.p.s.a. - skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie tego organu.

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2017 r. Dyrektor utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika z dnia 17 lutego 2016 r.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że wezwanie Spółki do usunięcia naruszenia prawa potraktowano jako zażalenie (na podstawie art. 274b w zw. z art. 277 Ordynacji podatkowej) na postanowienie Naczelnika z dnia 17 lutego 2016 r. przedłużające termin dokonania zwrotu różnicy podatku VAT.

Następnie Dyrektor podniósł, że w świetle przepisów art. 87 ust. 2 ustawy o VAT i art. 274b § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin dokonania zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Odnosząc się do argumentów strony, ustalonego w sprawie stanu faktycznego oraz stanu prawnego organ odwoławczy wskazał, że wątpliwości dotyczące trybu, w jakim organ podatkowy wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku oraz środków zaskarżenia tego postanowienia przysługujących podatnikowi, rozstrzygnięte zostały uchwałą składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 października 2014 r. sygn. akt I FPS 2/16, w której wskazano, że przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT, w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w zw. z art. 277 Ordynacji podatkowej, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 P.p.s.a.

Odwołując się do uzasadnienia ww. uchwały NSA Dyrektor stwierdził, że każdy przypadek zwrotu różnicy podatku, w skład którego wchodzi kwestia przedłużenia terminu zwrotu, wymaga - poza art. 87 ust. 2 ustawy o VAT - stosowania również art. 274b Ordynacji podatkowej, przy czym dla stosowania tej ostatniej regulacji (stosowanej wprost lub odpowiednio na zasadzie art. 277 tej ustawy) bez znaczenia pozostaje tryb prowadzonej weryfikacji rozliczenia podatnika z punktu widzenia zasadności zwrotu.

A zatem, postanowienia wydawane w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu zadeklarowanej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, niezależnie od tego, w związku z jaką procedurą weryfikacyjną to przedłużenie następuje (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, postępowanie kontrolne) - zawsze wydawane są w toku czynności sprawdzających (powołane wyżej procedury weryfikacyjne stanowią jedynie środki dokonania weryfikacji zwrotu w ramach tych czynności), stąd też w każdym przypadku takie postanowienie wydawane jest w oparciu o tę samą podstawę prawną, tj. art. 274b w zw. z art. 277 Ordynacji podatkowej, skutkiem czego na każde takie postanowienie służy zażalenie.

Odnosząc powyższe uwagi do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy organ odwoławczy wskazał, że Naczelnik wydał dwa postanowienia w przedmiocie przedłużenia 25-dniowego terminu (który przypadał na 8 kwietnia 2014 r.) wykazanego przez Spółkę zwrotu bezpośredniego podatku od towarów i usług za luty 2014 r., tj. postanowienie z dnia 7 kwietnia 2014 r. (doręczone w tym samym dniu) i postanowienie z dnia 17 lutego 2016 r. (doręczone w dniu 1 marca 2016 r.). Mając to na uwadze Dyrektor stwierdził, że termin zwrotu bezpośredniego za luty 2014 r. nie upłynął. Zdaniem organu odwoławczego, postanowienie z dnia 7 kwietnia 2014 r., chociaż wydane w toku czynności sprawdzających, skutecznie przedłużyło wykazany przez Spółkę w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. 25-dniowy termin do zwrotu bezpośredniego. W przypadku zmiany procedury nie było konieczności wydawania kolejnego postanowienia. Dyrektor zwrócił uwagę, że na czas wydawania skarżonego postanowienia z dnia 17 lutego 2016 r. działanie organu pierwszej instancji znajdowało swoje uzasadnienie w prezentowanym wówczas orzecznictwie, z którego wynikało, iż przy zmianie procedury - dla skuteczności przedłużenia terminu zwrotu bezpośredniego - należy wydać kolejne postanowienie w zakresie przedłużenia tego terminu. Wątpliwości dotyczące trybu, w jakim organ podatkowy wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku, rozstrzygnięte zostały ww. uchwałą NSA z dnia 24 października 2016 r. sygn. akt I FPS 2/16.

Zdaniem organu odwoławczego, wydanie przez organ pierwszej instancji dwóch postanowień (z dnia 7 kwietnia 2014 r. i z dnia 17 lutego 2016 r.) nie naruszyło prawa strony do kwestionowania przedłużenia przedmiotowego terminu zwrotu, tj. do rozpatrzenia sprawy przez organ drugiej instancji, a także sąd administracyjny.

Odnosząc się do wskazanych przez organ pierwszej instancji przesłanek uzasadniających przedłużenie przedmiotowego terminu zwrotu Dyrektor wskazał, że na podstawie analizy dokumentów zebranych w toku podjętych czynności sprawdzających ustalono, że Spółka w lutym 2014 r. dokonała po raz pierwszy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tzw. wrażliwych, tj. oleju rzepakowego, na rzecz kontrahentów z Czech na łączną kwotę 3.069.034 zł, przy czym olej ten został nabyty przez Spółkę od podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej w tym zakresie oraz Spółka nie posiadała jednoznacznych dowodów potwierdzających, iż towar ten został faktycznie wywieziony z terytorium kraju i dostarczony odbiorcy unijnemu.

Organ odwoławczy podał, że Dyrektor UKS, w następstwie złożonego przez Naczelnika wniosku, przeprowadził w Spółce postępowanie kontrolne i w dniu 21 sierpnia 2015 r. wydał decyzję, którą określił (w miejsce deklarowanego zwrotu bezpośredniego w kwocie 642.351 zł) za luty 2014 r. zobowiązanie podatkowe w wysokości 38.669 zł. Rozstrzygnięcie organu kontroli skarbowej zostało uchylone decyzją Dyrektora z dnia 25 stycznia 2016 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części. Spółka nie zgodziła się z wydaną przez Dyrektora decyzją i wniosła skargę do WSA w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 8 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 443/16 oddalił ją. Od powyższego wyroku Spółka wywiodła skargę kasacyjną, lecz do dnia wydania niniejszego postanowienia NSA nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie. Mając to na uwadze organ odwoławczy stwierdził, że sprawa prawidłowości rozliczenia Spółki w zakresie podatku od towarów i usług za luty 2014 r. (w tym zasadności zwrotu nadwyżki podatku) wróciła na etap postępowania kontrolnego przed organem pierwszej instancji. Tym samym, sprawa ta nie została zakończona.

Końcowo Dyrektor zwrócił uwagę, że strona nie wniosła żadnych zarzutów w odniesieniu do wskazanych przez organ pierwszej instancji przesłanek uzasadniających przedłużenie 25-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT wykazanego przez Spółkę w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r.

W skardze na powyższe postanowienie organu odwoławczego Spółka, reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego [...], wniosła o uchylenie w całości zarówno zaskarżonego, jak i poprzedzającego go postanowienia organu pierwszej instancji i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania wg norm prawem przepisanych.

Zdaniem strony skarżącej, wydane w sprawie postanowienia naruszają przepisy art. 121, art. 122 i art. 125 w zw. z art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT oraz w zw. z art. 64 Konstytucji RP, na skutek tego, że Dyrektor w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. błędnie zaakceptował stanowisko Naczelnika o przedłużeniu 25-dniowego terminu do zwrotu różnicy podatku VAT wykazanego przez skarżącą w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. w kwocie 642.351 zł do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia, w sytuacji gdy Naczelnik powinien niezwłocznie zwrócić różnicę tego podatku wraz z odsetkami na rachunek bankowy skarżącej ze względu na to, iż:

  • zakończono weryfikację rozliczenia skarżącej w ramach czynności sprawdzających, którego skutkiem jest zakończenie przedłużonego 25-dniowego terminu na zwrot różnicy podatku VAT wykazanego przez skarżącą w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r., oraz
  • zmieniono tryb weryfikacji rozliczenia skarżącej (data wszczęcia z urzędu postępowania kontrolnego oznacza zakończenie czynności sprawdzających) oraz nie wydano nowego postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia skarżącej w postępowaniu kontrolnym (a decyzji organu pierwszej instancji, tj. decyzji Dyrektora UKS z dnia 21 sierpnia 2015 r., wydanej w toku postępowania kontrolnego, nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, a decyzja organu drugiej instancji, tj. decyzja Dyrektora z dnia 25 stycznia 2016 r. uchyliła decyzję organu pierwszej instancji w całości oraz przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji).

Co w konsekwencji oznacza, że postanowienie Dyrektora z dnia 10 kwietnia 2017 r. oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika z dnia 17 lutego 2016 r. są bezprzedmiotowe, gdyż postanowienie Naczelnika z dnia 17 lutego 2016 r. nie mogło skutecznie przedłużyć terminu do zwrotu różnicy podatku VAT wykazanego przez skarżącą w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r., który wygasł w dniu zakończenia czynności sprawdzających.

W uzasadnieniu skargi podniesiono m.in., że z przepisó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »