Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

12.09.2018

WSA. Późniejsza zapłata za towar a moment ewidencji na kasie

Z uzasadnienia: Z żadnego przepisu nie wynika, że podatnik nie może zarejestrować w kasie rejestrującej i rozliczyć sprzedaży, choć jeszcze nie otrzymał od nabywcy należności za towar. (...) w interesie sprzedawcy leży dopilnowanie, aby z chwilą wydania paragonu otrzymać od nabywcy należność pieniężną, bowiem w razie braku jej rzeczywistego otrzymania sprzedawca bierze na siebie ryzyko wykazania rzeczywistego braku zapłaty. Jednocześnie w takiej sytuacji podatnik musi liczyć się z koniecznością wykazania, że później dokonywane przez nabywców towarów wpłaty są powiązane ze sprzedażą już rozliczoną w kasie rejestrującej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędziowie: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski (spr.) Sędzia WSA Joanna Tarno Protokolant: St. sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi A Spółki jawnej J. G., K. G. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr UNP: [...] [...] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za kwiecień 2014 r.:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję;
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 1017 (jeden tysiąc siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1012/16, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1226/15, oddalający skargę A sp. jawna (dalej: "spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z [...] r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi.

Podstawą tego wyroku były następujące ustalenia i wnioski.

Zaskarżoną do sądu decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z [...] r., określającą spółce w podatku od towarów i usług wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za kwiecień 2014 r. w kwocie 11 605 zł.

W wyniku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że spółka nie wykazała w ewidencjach sprzedaży VAT ani w deklaracji podatkowej VAT-7 za w/w okres, dostaw paszy, z tytułu których na rachunek bankowy spółki w kontrolowanym okresie wpłynęła należność w łącznej kwocie brutto 29 529 zł. W ten sposób spółka zaniżyła kwotę podatku należnego VAT za kwiecień 2014 r. o 2 187, 33 zł.

Nie zgadzając się z powyższą oceną spółka wyjaśniła, że kwota 29 529 zł pochodzi z wpłat nabywców pasz, którzy kupili towar w poprzednich miesiącach.

Spółka godziła się na to, że zapłata należności wpływała na rachunek bankowy nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do daty sprzedaży. Wyjaśniła, że sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej w dacie jej dokonania.

W opisie operacji tych wpłat nie wskazano jednak dat dokonania transakcji, numerów paragonów, czy też innych danych potwierdzających tezę spółki. W toku postępowania spółka przyznała, że nie jest w stanie uprawdopodobnić, że wpłaty kontrahentów w kwietniu 2014 r. dotyczą dostaw zaewidencjonowanych i rozliczonych już wcześniej w deklaracjach podatkowych za odpowiednie okresy.

W tym stanie rzeczy organy przyjęły, że przedmiotowe wpłaty stanowią należności z tytułu sprzedaży "poza kasą fiskalną". Uzasadniając swoje stanowisko powołały się na wyjaśnienia wspólnika spółki – J.G., który wskazywał, że "dla sprzedaży z kasy fiskalnej należności były regulowane głównie gotówką.

W przypadkach odroczonego terminu płatności na podstawie paragonu fiskalnego wystawiano zawsze fakturę VAT." Jednocześnie wskazał, że zdarzały się przypadki, w których rolnik dokonał zakupu, otrzymał paragon fiskalny i informował, że należność ureguluje po podjęciu pieniędzy z banku albo po dowiezieniu towaru do domu, jednak po dostarczeniu mu towaru tej należności nie regulował. W takiej sytuacji, ponieważ zakupy obejmowały głównie pasze dla zwierząt i były dokonywane przez znajomych rolników, nie korygowano sprzedaży, a czekano na zapłatę.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spółka wnosiła o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji. Zarzuty skargi obejmowały naruszenie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 15, art. 19a, art. 29a i art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: "u.p.t.u.") oraz art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p."). Zdaniem spółki, zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwalał na przyjęcie tezy, że dokonane w kwietniu 2014 r. przelewy kontrahentów stanowią zapłatę za sprzedaż "z pominięciem kasy fiskalnej". Spółka powołała się na zeznania nabywców paszy, którzy potwierdzili, że dokonywane przez nich na konto spółki wpłaty stanowiły odroczoną w terminie zapłatę za sprzedaż towarów ewidencjonowaną przy użyciu kasy fiskalnej.

Sąd pierwszej instancji uznał zarzuty skargi za nieuzasadnione. W pisemnych motywach rozstrzygnięcia zwrócił uwagę na szczególną rolę ewidencji podatkowych w kontekście sposobu rozliczania podatku od towarów i usług. Zauważył, że bez utrwalonych danych wskazanych w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnik w większości przypadków nie byłby w stanie prawidłowo i kompletnie wypełnić deklaracji VAT. Zdaniem sądu I instancji ewidencje podatkowe są niezbędne z punktu widzenia nadzoru i kontroli nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, a ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych zakłada zapłatę za towar w momencie wystawienia paragonu. Sąd wskazał, że w sytuacji braku płatności, jeśli spółka nie decydowała się na zwrot towaru do magazynu i sporządzenie protokołu zwrotu zakupu z kasy fiskalnej, który skorygowałby sprzedaż, mogła na podstawie paragonu fiskalnego wystawić fakturę VAT z odroczonym terminem płatności.

Działając odmiennie pozbawiła się możliwości wykazania, że dokonane wpłaty są powiązane z transakcjami zaewidencjonowanymi.

W skardze kasacyjnej od powyższego rozstrzygnięcia spółka zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego oraz naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy.

Zarzuty dotyczące przepisów postępowania obejmowały naruszenie art. 122, 187 § 1, 191 oraz art. 193 § 1 i 4 O.p. Spółka podniosła, że materiał dowodowy zebrany przez organy w sprawie jest niekompletny, a okoliczności faktyczne nie zostały wyczerpująco zbadane i ustalone, szczególnie w ramach przeprowadzania dowodu z przesłuchania świadków: M. L., M. L. oraz W. K. Jej zdaniem materiał dowodowy nie uprawniał organów podatkowych do podważania ewidencji sprzedaży sp&oa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »