Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

21.08.2019

WSA. Podmioty powiązane: Dokumentacja może zawierać także informacje mailowe

Z uzasadnienia: (...) jako przykłady dokumentów, które mogą wchodzić w skład dokumentacji podatkowej, wymienione zostały umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. Wskazanie w tym wyliczeniu "innych dokumentów" oznacza, że ten katalog ma charakter otwarty (...) Bezzasadnie organ uzyskanie przez nośnik informacji przymiotu dokumentu wiąże z podpisaniem go. W interpretacji organ w sposób niezasadny uznał, że opisane przez skarżącą dokumenty wysyłane do niej drogą e-mailową nie mają mocy dowodowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sylwester Golec (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Matylda Arnold-Rogiewicz, sędzia WSA Jacek Kaute, Protokolant referent stażysta Agnieszka Dominiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2019 r. sprawy ze skargi J. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 stycznia 2018 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.254.2017.2.SO w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz J. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2017 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "DKIS") wpłynął wniosek J. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "skarżąca", "wnioskodawca", "spółka") o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca dokonuje operacji gospodarczych z J. AG z siedzibą w Szwajcarii (zwanym dalej: "podmiotem powiązanym"), który jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. Dokonywanie przedmiotowych operacji wygenerowało po stronie skarżącej obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, której elementy wymienione są w art. 9a ust. 2b u.p.d.o.p. Przedmiotem operacji gospodarczych jest zakup od podmiotu powiązanego produktów (ekspresów do kawy), akcesoriów oraz części zamiennych. Pomiędzy skarżącą a podmiotem powiązanym nie została zawarta pisemna umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki związane z dokonywanymi ww. operacjami gospodarczymi. Podmiot powiązany (spółka matka), co do zasady zawiera umowy handlowe, jednakże wyłącznie z autoryzowanymi wyłącznymi dystrybutorami działającymi na danych rynkach, gdzie nie jest zaangażowana kapitałowo i nie posiada udziałów tych podmiotów. Ponadto, zgodnie z posiadaną przez spółkę matkę grupową dokumentacją cen transferowych, polityką podmiotu powiązanego jest brak posiadania jakichkolwiek umów ramowych ani handlowych ze spółkami córkami, w których jest udziałowcem, w tym ze skarżącą. Prawa i obowiązki stron ww. operacji gospodarczych, jak również charakter i przedmiot tych operacji, zasady ich przeprowadzania regulują następujące dokumenty:

 • cenniki, wysyłane przez podmiot powiązany drogą mailową, w tym m.in. cenniki produktów i akcesoriów;
 • cenniki i prezentacje nowych produktów, cenniki produktów reklamowych;
 • cenniki części zamiennych wraz z pełną dokumentacją techniczną produktów, dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej J. [...], za pomocą uzyskanych danych do logowania w postaci adresu mailowego i hasła;
 • systemy premiowania za sprzedaż produktów do preferowanych kanałów dystrybucyjnych (tzw. "P."), które określone są w korespondencji e-mail wysyłanej przez podmiot powiązany (obecnie do członka zarządu skarżącej); wysokość premii oparta jest na obrocie wygenerowanym ze sprzedaży produktów;
 • protokół z posiedzenia zarządu skarżącej, zawierający uchwałę w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a u.p.d.o.p. dokumentacja podatkowa powinna zawierać dokumenty, w szczególności: umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach.

Skarżąca sporządzając dokumentację podatkową zamierza objąć nią ww. dokumenty regulujące prawa i obowiązki stron ww. operacji gospodarczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze przepis art. 9a ust. 2b pkt 5 lit a) do dokumentów, o których mowa w tym przepisie można zaliczyć ww. dokumenty, wskazane przez skarżącą we wniosku o wydane interpretacji indywidualnej, regulujące prawa i obowiązki dotyczące transakcji zawieranych przez skarżąca ze spółką matką. Innymi słowy, czy dokumentacja ta będzie obejmować dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a u.p.d.o.p.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a u.p.d.o.p. dokumentacja podatkowa powinna obejmować ww. dokumenty w szczególności: umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach.

Mając na uwadze brzmienie ww. regulacji, zdaniem skarżącej katalog dokumentów wymienionych w tej regulacji nie jest katalogiem zamkniętym. Wynika to z użycia przez ustawodawcę zwrotu "w szczególności". Oznacza to, że w ocenie skarżącej, może ona uczynić zadość ww. regulacji obejmując dokumentacją podatkową dokumenty wskazane przez nią w opisie stanu faktycznego. Skarżąca stwierdziła, że "Innymi słowy, dokumentacja ta będzie obejmować dokumenty, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a u.p.d.o.p., a w konsekwencji będzie kompletna."

W interpretacji indywidualnej z 10 stycznia 2018 r. znak 0114-KDIP2-2.4010.254.2017.2.SO DKIS uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

DKIS na wstępie uzasadnienia interpretacji powołał się na art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. Dalej wskazał, że treść szczególnej dokumentacji podatkowej, jaką jest dokumentacja cen transferowych, została uregulowana w art. 9a ust. 2b u.p.d.o.p. oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1753, dalej: "rozporządzenie"). Odwołując się do art. 9a ust. 2b pkt 5 u.p.d.o.p. oraz § 3 rozporządzenia DKIS wskazał, że ustawodawca dla celów dokumentacji cen transferowych za dokumenty uznaje faktury, umowy lub inne równoważne dowody transakcji. Zdaniem organu, nie każda wymiana informacji dokonywana między dwoma podmiotami gospodarczymi może stanowić dokument odzwierciedlający przebieg transakcji lub innych zdarzeń. Pojęcie transakcji w rozumieniu art. 9a u.p.d.o.p. należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście celu tego przepisu. W ocenie DKIS, pojęcie to obejmuje wszelkiego rodzaju operacje i czynności dokonywane przez podmioty oraz wszelkie świadczenia i przepływy między tymi podmiotami.

DKIS stwierdził, że cenniki przesyłane w formie e-maili lub dostępne na stronie internetowej nie mogą zostać uznane za wystarczające do prawidłowego udokumentowania przebiegu transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Również systemy premiowania za sprzedaż produktów do preferowanych kanałów dystrybucyjnych, które określone są w korespondencji e-mail wysyłanej przez podmiot powiązany, nie mogą stanowić elementu dokumentacji cen transferowych. Na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm., dalej: "k.c.") tj. art. 772, 773, 781 § 1 i § 2 DKIS uznał, że aby pismo przesyłane drogą elektroniczną miało cechy dokumentu, wymagane jest złożenie oświadczenia woli oraz podpis elektroniczny. Oznacza to, że e-maile nie mają mocy dowodowej wymaganej w przepisach o cenach transferowych. Nie zmienia tego fakt, że podmioty ustaliły taki sposób rozliczania i ustalania warunków transakcji na własne potrzeby w uchwale w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym ani to, że "polityką podmiotu powiązanego" jest brak posiadania jakichkolwiek umów ramowych i handlowych ze spółkami córkami. Organ nie negował sposobu kształtowania stosunków gospodarczych między stronami, jednak wskazał, że nie może się to odbywać z zaniechaniem bądź nieprawidłowym wypełnianiem nałożonych na podmioty gospodarcze obowiązków podatkowych.

DKIS stwierdził, że jako elementy dokumentacji cen transferowych dopuszczono dokumenty. Przykładem takich dokumentów wskazane przez ustawodawcę porozumienia oraz umowy, z których wynika rzeczywisty przebieg oraz wartość transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zatem w świetle powyższego, stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym skarżąca uczyni zadość regulacji art. 9a ust. 2b pkt 5 lit. a u.p.d.o.p., obejmując dokumentacją podatkową wymienione w stanie faktycznym cenniki, systemy premiowania oraz protokół z posiedzenia zarządu skarżącej, zawierający uchwałę w przedmiocie określenia zasad współpracy z podmiotem powiązanym, DKIS uznał za nieprawidłowe. Zdaniem...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »