WSA. Podatek od nieruchomości. Hala namiotowa nie jest budowlą

Z uzasadnienia: Hala namiotowa, stanowiąca tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu ustawy - Prawa budowlanego, niepołączona trwale z gruntem, nie została expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 ww. ustawy. Jednocześnie organ podatkowy nie wykazał, że jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane. W konsekwencji, hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Wiesława Pierechod, sędzia WSA Wojciech Czajkowski, Protokolant referent stażysta Milena Małyszko, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. sprawy ze skarg M. L. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok nr "[...]" w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok nr "[...]" w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok:

 1. uchyla zaskarżone decyzje,
 2. określa, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu,
 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej 891 (osiemset dziewięćdziesiąt jeden) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonymi decyzjami z dnia "[...]" Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołań M.L. reprezentowanej przez pełnomocnika adwokata J.L. od decyzji z dnia "[...]" wydanych z upoważnienia Prezydenta przez Kierownika Referatu Wydziału Podatków i Opłat w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2009 r., 2010 r., 2011 r. utrzymało w mocy decyzje organu pierwszej instancji będące przedmiotem odwołań.

Z akt sprawy wynika, że decyzjami będącymi przedmiotem odwołań organ podatkowy pierwszej instancji ustalił M.L. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2009 r. w kwocie 2.144 zł, na rok 2010 r. - 2.201 zł, na rok 2011 - 2248 zł. Do podstawy opodatkowania przyjęto m. in. budowlę o wartości 36.000 zł.

Powyższe decyzje wydana były po ponownym rozpoznaniu sprawy, w wyniku uchylenia przez Kolegium poprzednich decyzji Prezydenta i przekazania spraw do ponownego rozpatrzenia.

W odwołaniach od decyzji z dnia "[...]" pełnomocnik M.L. wniósł o ich uchylenie w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości hali namiotowej. Zarzucił naruszenie art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wywiódł, iż skoro hala namiotowa nie została wymieniona expessis verbis w. cyt art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane to nie można jej zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rozpatrując odwołania w postępowaniu odwoławczym Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uznało je za nieuzasadnione.

SKO wskazało, że strona od dnia 4 września 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą A. - M.L. z siedzibą w O. przy ul. Si. 2 i jest właścicielką m.in. hali namiotowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do tego, czy hala namiotowa będąca tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego, niezwiązana trwale z gruntem, którą podatnik wykorzystuje na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, podlega podatkowi od nieruchomości jako budowla.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przy czym stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 tej ustawy "budowla" to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane do której odsyła art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiuje - w art. 3 pkt 1 obiekt budowlany, stanowiąc, że należy przez to rozumieć:

 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekt małej architektury.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z kolei przez tymczasowy obiekt budowlany - w myśl art. 3 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane - należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

SKO podkreśliło, że Organ podatkowy pierwsz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »