WSA. Podatek od nieruchomości a ewidencja gruntów: Liczy się stan zapisany a nie faktyczny

Z uzasadnienia: To podatnik powinien doprowadzić do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym stanem dotyczącym posiadanych przez siebie nieruchomości, jeśli takie różnice zachodzą. Taki obowiązek nie spoczywa natomiast na organach podatkowych, które są związane danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski Sędziowie sędzia WSA Andrzej Błesiński sędzia WSA Wojciech Czajkowski (sprawozdawca) Protokolant stażysta Joanna Lasek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2015 r. sprawy skargi M. G., R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2015 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

M.G. i R.G. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2015 r.

Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu rozstrzygnięcia wynika, że Prezydent decyzją z dnia "[...]" ustalił R.G., I.R., U.H. i M.G., jako współwłaścicielom nieruchomości o numerze ewidencyjnym "[...]", położonej w O. przy ul. "[...]", łączne zobowiązanie pieniężne na 2015 r., w wysokości 71 zł.

Utrzymując w mocy tę decyzję, Samorządowe Kolegium Odwoławcze odwołało się do treści art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), dalej jako: "u.p.o.l.". Wskazało również, że stosownie do art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 281 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Ponadto, w świetle art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465), opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu tej ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Organ odwoławczy dodał, że podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, o czym stanowi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Dane te mają walor dokumentu urzędowego, zaś domniemanie prawdziwości oraz zgodności z prawdą dokumentu urzędowego może być obalone przez zaprzeczenie prawdziwości dokumentu lub przez udowodnienie, że oświadczenie organu zawarte w danym dokumencie urzędowym, wystawionym przez ten organ, nie jest zgodne z prawdą.

Wskazując na powyższe unormowania organ odwoławczy stwierdził, że podstawę ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w sprawie stanowił wypis z ewidencji gruntów, z którego wynika, że skarżący są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej nr "[...]"położonej w O. przy ul. "[...]" o powierzchni 3,2241 ha, sklasyfikowanej jako RV - rola (0,0183 ha), W - rowy (0,0052 ha), LSVI - lasy (1,4836 ha), Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione (0,0975 ha) oraz Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (1,6195 ha). Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło uwagę, że organ I instancji nie objął opodatkowaniem gruntów rolnych klasy V (0,0183 ha) oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (0,0975 ha), jako zwolnionych od tego podatku na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym. Do podstawy opodatkowania przyjęto natomiast grunty oznaczone jako: W - rowy (0,0052 ha), LSVI - lasy (1,4836 ha) oraz Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (1,6195 ha).

Zdaniem SKO, Prezydent dokonał prawidłowego wymiaru zobowiązania podatkowego, gdyż zarówno strona podmiotowa, jak i przedmiotowa tego zobowiązania jest zgodna z danymi wynikającymi z wypisów z ewidencji gruntów. Grunty sklasyfikowane jako lasy nie podlegały zwolnieniu z podatku leśnego, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o podatku leśnym. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie podlegały też grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, gdyż nie stanowiły ani gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi (art. 2 ust. 3 pkt 2 u.p.o.l.), ani też gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l.).

Organ II instancji podniósł, że stosownie do art. 3 ust. 4 u.p.o.l., art. 5 ust. 5 ustawy o podatku rolnym oraz art. 2 ust. 4 ustawy o podatku leśnym, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z tzw. współwłasnością w częściach ułamkowych, co oznacza, że każdy ze współwłaścicieli posiada udział we wspólnym prawie, który jest określony ułamkiem. Dopóki nie nastąpi zniesienie współwłasności, współwłaściciele są zobligowani do płacenia podatku od nieruchomości od całości nieruchomości, zgodnie z zasadą odpowiedzialności solidarnej, a organ podatkowy nie może wydawać oddzielnych decyzji na poszczególnych współwłaścicieli.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie M. i R. G., wnosząc o uchylenie decyzji zarzucili organowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r. poz. 1381). Wskazali, że jako właściciele gruntów rolnych klasy piątej i szóstej chcą skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 12 ustawy o podatku rolnym. Podnieśli też, że zgodnie z opinią biegłych działka o nr "[...]" nie może być użytkowana z uwagi na ścieki cmentarne. Po przywróceniu tej nieruchomości do użytkowania powstanie na niej ośrodek turystyczny. Dodali, że jezioro P. otoczone jest lasem, który służy jako osłona ekologiczna przed zewnętrznym zakażeniem. Zaprzeczyli, by na nieruchomości znajdowały się rowy. Wskazali, że sprzedaż gruntów jest niemożliwa ze względu na zanieczyszczenie nieruchomości przez ścieki cmentarne oraz bliską lokalizację cmentarza od jeziora (10-15 m). Jezioro podlega procesowi eutrofizacji, tj. zaniku jeziora i obumarcia organizmów wewnątrz i na zewnątrz. Miasto odmawia zamiany nieruchomości na inną, a także jej wykupu. Skarżący wskazali również na swoją trudną sytuację majątkową i stan zdrowia oraz wnieśli o likwidację podatków nałożonych z naruszeniem ustawy o podatku rolnym.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze, wnosząc o jej oddalenie, podtrzymało dotychczas prezentowaną argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, m.in. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 §...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »