Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.08.2017

WSA. Podatek od domku letniskowego: Ewidencja to nie wszystko

Z uzasadnienia: Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wymienia kategorii domu letniskowego. W całym ust. 1 różnicuje się stawki podatku od poszczególnych konkretnych kategorii budynków i od pozostałych budynków. W świetle art. 5 ust. 1 ustawy budynek może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, jeżeli jego parametry techniczne umożliwiają zamieszkanie w nim przez cały rok. A zatem, podczas ustalania wysokości zobowiązania podatkowego istotne stają się parametry techniczne budynku oraz to, jakie potrzeby podatnika zaspakaja ten obiekt.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Janina Guść, Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Sylwia Górny, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 lutego 2017 r. sprawy ze skargi K. J. i E. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 sierpnia 2016 r., Sygn. akt SKO [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r. nr [...];
  2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżących kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] 2016 r. Wójt Gminy działając na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 i § 5 oraz art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej jako "O.p."), art. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm., dalej jako "u.p.o.l."), oraz uchwały Rady Gminy nr [...] z dnia [...] 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 3353, dalej jako "Uchwała"), ustalił E. i K.J. podatek od nieruchomości za 2016 r. w kwocie 2.272,- zł, w tym od budynków rekreacyjnych w kwocie 1.523,71 zł i od gruntów rekreacyjnych w kwocie 748,71 zł.

Od powyższej decyzji odwołanie złożył K.J. kwestionując wysokość naliczonego podatku od nieruchomości i opodatkowanie budynku jako "budynku rekreacyjnego/letniskowego" zamiast jako "budynku mieszkalnego". Podatnik wskazał, że budynek ten jest murowany, całoroczny, a jego budowa zakończyła się w 2010 r. Od tego czasu podatnicy zamieszkują w nim z rodziną, są tam zameldowani na pobyt stały i jest to jedyny należący do nich dom. Dodatkowo wskazano, że dowodem na to, że podatnicy tam zamieszkują na stałe są rachunki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości. Końcowo podatnik podniósł, że w 2015 r. w ewidencji gruntów i budynków dokonano następujących zmian: grunty z "inne tereny zabudowane" (Bi) na "tereny mieszkaniowe" (B), zaś budynek z "pozostałych budynków niemieszkalnych" na "budynek mieszkalny jednorodzinny" o "głównej funkcji - letniskowy".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] 2016 r. uchyliło zaskarżoną decyzje organu I instancji w całości i ustaliło E. i K.J. wysokość podatku od nieruchomości na 2016 r. w kwocie 1.915,- zł.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że w aktach sprawy znajduje się informacja z rejestru gruntów i wypis z kartoteki budynków z dnia 16 lipca 2015 r., z których wynika, że grunt o pow. 0,1593 ha (działka nr [...]) oznaczony jest jako B -tereny mieszkaniowe, zaś przedmiotowy budynek o pow. 198,40 m2 sklasyfikowany został - wg Klasyfikacji Środków Trwałych - budynek mieszkalny, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynek mieszkalny jednorodzinny, główna funkcja - dom letniskowy. Przed zmianą dokonaną na wniosek podatników w 2015 r. grunt był oznaczony jako Bi - inne tereny zabudowane, zaś budynek jako "pozostały budynek niemieszkalny". W aktach sprawy znajduje się złożona przez podatników w dniu 24 lutego 2015 r. informacja w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r., w której do opodatkowania wykazali - "grunty rekreacyjne (letniskowe)" - 1.593 m2, "budynki mieszkalne" - 198,40 m2.

W ocenie organu z powyższego wynika, że od dnia 5 lutego 2015 r. w ewidencji gruntów i budynków grunt (działka nr [...]) oznaczony jest jako "B" - tereny mieszkaniowe, zaś przedmiotowy (sporny) budynek o pow. 198,40 m2 sklasyfikowany jest - wg Klasyfikacji Środków Trwałych - budynek mieszkalny; wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynek mieszkalny jednorodzinny, główna funkcja - dom letniskowy.

Organ odwoławczy podkreślił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm., dalej jako "P.g.k.") podstawą opodatkowania gruntów i budynków są każdorazowo informacje wynikające z ewidencji gruntów i budynków, dotyczące rodzajowej klasyfikacji danego gruntu oraz funkcji budynku. Odwołując się do judykatury Kolegium podniosło, że podstawą opodatkowania gruntów i budynków są każdorazowo informacje wynikające z ewidencji dotyczące rodzajowej klasyfikacji danego gruntu oraz funkcji budynku. A zatem, przy opodatkowywaniu gruntu należy brać pod uwagę klasyfikację z ewidencji gruntów, a nie to, co faktycznie znajduje się na gruncie, albo w jakim charakterze jest on wykorzystywany.

Organ odwoławczy zwrócił uwagę, że na konieczność uwzględniania przy wymiarze podatku danych z ewidencji gruntów i budynków ustawodawca wskazał wprost w art. 7a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dodanym od 1 stycznia 2001 r.), nakazując uwzględnienie w ewidencji podatkowej nieruchomości, prowadzonej dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, danych z ewidencji gruntów i budynków. Podkreślono, że dane zawarte w ewidencji mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 O.p., przez co służy im domniemanie prawdziwości, rozstrzygające znaczenie dla opodatkowania gruntów mają zapisy wynikające z ewidencji.

Kolegium wskazało, że szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji gruntów uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, dalej jako "rozporządzenie z 29 marca 2001 r."), gdzie w § 68 ust. 3 wyjaśniono, że grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się m.in. na tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem "B" (pkt 1) oraz inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem "Bi" (pkt 3). Skoro w niniejszej sprawie w ewidencji gruntów w dacie wydania przez Wójta zaskarżonej decyzji działka została sklasyfikowana jako teren mieszkaniowy, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c) u.p.o.l. oraz § 1 pkt 1 lit. c) Uchwały należało przyjąć dla niej stawkę jak dla gruntów pozostałych (0,24 zł/m2), a nie jak dla gruntu przeznaczonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy na cele rekreacyjne (letniskowe) (0,47 zł/m2).

Odnosząc się do kwestii opodatkowania spornego budynku o powierzchni 198,40 m2 organ odwoławczy wskazał, że art. 21 ust. 1 P.g.k. przesądza, iż o kwalifikacji (dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości) konkretnego obiektu budowlanego do kategorii budynków mieszkalnych decydują funkcje tego budynku wskazane w ewidencji gruntów i budynków. Oznacza to, że co do zasady o sposobie kwalifikacji budynku, dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości, decyduje nie tyle sposób rzeczywistego wykorzystania budynku, ile jego funkcja (przeznaczenie) wskazane w ewidencji budynków. Kolegium zwróciło uwagę, że analizowana na gruncie rozpatrywanej sprawy ewidencja budynku zawiera w swojej treści informacje o zakwalifikowaniu danego obiektu stosownie do funkcjonujących w prawie administracyjnym klasyfikacji obiektów budowlanych, w tym także budynków. Klasyfikacja ta zawiera trzy pozycje: wg Klasyfikacji Środków Trwałych to budynek mieszkalny, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynek mieszkalny jednorodzinny, a główna funkcja to dom letniskowy.

Zdaniem organu odwoławczego, zasadnicze znaczenie dla przypisania konkretnemu budynkowi określonej funkcji na gruncie podatku od nieruchomości ma funkcja określona jako "główna" w ewidencji budynków. Wniosek taki znajduje oparcie w art. 21 ust. 1 P.g.k., który przy wymiarze podatku odsyła do ewidencji gruntów i budynków. Ta z kolei na potrzeby ewidencji budowlanej określa przedmiotowy budek jako "letniskowy". Wyjaśniono, że pozostałe ewidencje, tj. środków trwałych oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych nie są klasyfikacjami prowadzonymi według zasad ewidencji gruntów i budynków, są one prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068) i to na potrzeby tego celu klasyfikuje się zawarte w niej obiekty budowlane. Akty te nie stanowią przepisów prawa podatkowego i nie mogą był wykorzystywane do ustalania wymiaru podatków. Aktem takim jest jedynie rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r., stosownie do którego wpis funkcji głównej budynku to "budynek letniskowy". Kolegium zwróciło uwagę, że wobec uchylenia § 65 przywołanego rozporządzenia, zdezaktualizował się pogląd, że budynki letniskowe należy zaliczyć do mieszkalnych. Aktualnie, jeżeli organ prowadzący ewidencję budynków, jako jego funkcję główną - kierując się dokumentacją budowlaną - wskaże funkcję letniskową, to na gruncie prawa od tego rodzaju obiektu naliczyć należy podatek od nieruchomości. Tym samym, w takiej sytuacji nie można tego budynku zaliczyć do kategorii budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.o.l.

Organ wskazał, że art. 5 ust. 1 u.p.o.l. zawiera delegację ustawową przekazując radzie gminy prawo do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zastrzegając jednocześnie maksymalną wysokość tych stawek. W pkt 2 powołanego przepisu określono stawki maksymalne dla budynków lub ich części różnicując je jednocześnie w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »