WSA. Podatek akcyzowy. Zużycie to także zniszczenie

Ustawodawca używając pojęcia „zużycie” miał na myśli także proces polegający na zniszczeniu wyrobów akcyzowych, taki zresztą sposób interpretacji należy uznać za prawidłowy gdy weźmie się pod uwagę językowe znaczenie terminu „zużyć”, z tym jednak zastrzeżeniem, że „zniszczenie” musi nastąpić w wyniku używania, dłuższego używania, częstego używania, wyczerpania zasobu przez dłuższe używanie czy zrobienia z wyrobu użytku, nie zaś przez „usunięcie” czy „unicestwienie” - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia WSA Ewa Wojtysiak, Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 28 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2013 rok:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2014 r. Nr [..]
II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu,
III. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie) na rzecz adwokata A. N. kwotę [...] złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

UZASADNIENIE

1. W dniu 20 września 2013 roku, Naczelnik Urzędu Celnego w S. przeprowadził kontrolę podatkową u J. M. (dalej przywoływany jako: "Skarżący") prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: [...] M. J., z siedzibą w S., przy ul. [...]

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w zakresie przemieszczania suszu tytoniowego, w szczególności przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewozu tego wyrobu. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do 20 września 2013 roku.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono, że Skarżący w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonywał zakupu na terytorium kraju, tytoniu surowego oraz tytoniu nieprzetworzonego; w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 20 września 2013 roku, Skarżący dokonał zniszczenia 388 kg suszu tytoniowego na okoliczność czego sporządził protokoły towarów niepełnowartościowych: nr [...] z dnia 12 kwietnia 2013 roku, nr [...] roku z dnia 8 maja 2013 roku, nr [...] z dnia 10 czerwca 2013 roku; powiadomił Naczelnika Urzędu Celnego w S. o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy i w dniu 11 stycznia 2013 r. otrzymał potwierdzenie tego powiadomienia nr [...]

2. W dniu 19 listopada 2013 r, Naczelnik Urzędu Celnego w S. wezwał Skarżącego do złożenia korekty deklaracji dla podatku akcyzowego za wrzesień 2013 roku. Skarżący nie przedłożył stosownej korekty.

3. W dniu 4 grudnia 2013 r. do Urzędu Celnego w S., wpłynęło pismo Skarżącego w którym wyjaśniał, że nie był świadomy tego, iż zakupywany przez niego towar w postaci suszu tytoniowego, sukcesywnie stawał się towarem niepełnowartościowym. Nadto, gdy towar ulegał zniszczeniu, bezskutecznie poszukiwał podmiotów uprawnionych do jego zakupu oraz odpowiedniego pomieszczenia sklepowego, lecz ceny wynajmu były zbyt wysokie.

4. W dniu 9 grudnia 2013 roku, Naczelnik Urzędu Celnego w S. wezwał Podatnika do przedłożenia dokumentów, na podstawie których sporządzono deklarację dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego AKC-STn za miesiąc wrzesień 2013 roku.

5. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, Skarżący pismem z dnia 13 grudnia 2013 roku, przedłożył ewidencję przychodów wraz z fakturami i dokumentem zatytułowanym "Kontrolka sprzedaży".

6. W dniu 9 grudnia 2013 r. Naczelnik Urzędu Celnego w S. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe, celem określenia Podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2013 rok.

7. W dniu 13 stycznia 2014 roku, Naczelnik Urzędu Celnego w S. wydał decyzję nr [...], którą określił Skarżącemu, zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2013 roku w wysokości [..] zł z tytułu: sprzedaży suszu tytoniowego w opakowaniach jednostkowych z nałożonymi podatkowymi znakami akcyzy w ilości [..] kg oraz zużycia [..] kg suszu tytoniowego, od którego nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

8. Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, Skarżący złożył do Dyrektora Izby Celnej w S. odwołanie zarzucając Organowi I instancji:

- niepoinformowanie, że z dniem 19 marca 2013 roku, banderole były na stanie magazynu Urzędu Celnego w S.,

- nieuwzględnienie, iż załatwienie formalności w poszczególnych organach do wydania wymaganych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, dokumentów celem przedłożenia ich wraz ze złożonym wnioskiem, trwało znaczny czas,

- nieuwzględnienie faktu, że opisane w protokołach nr [...] wyrobów niepełnowartościowych, przyczyny powstania strat, bezspornie świadczą o braku winy Skarżącego.

Nadto Skarżący wskazał, że skoro ustawodawca w art. 9 b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm., dalej przywoływana jako "u.p.a."), nie zawarł legalnej definicji terminu "zużycie" to termin ten nie może być dowolnie interpretowany na niekorzyść podmiotu gospodarczego, który w okresie do 2 lipca 2013 roku nie był podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu zużycia suszu tytoniowego.

9. W dniu 11 marca 2014 r., do Izby Celnej w S. wpłynęło pismo, w którym Podatnik wskazał, że w dniu 20 lutego 2014 r. przeprowadził rozmowę w Urzędzie Celnym w S. z p. D. który oświadczył, iż w dniu 19 marca 2013 roku nie było na stanie Urzędu Celnego w S., znaków akcyzy, na które Podatnik złożył zapotrzebowanie.

Zdaniem Skarżącego, za nieuzasadnione należy uznać stanowisko organu I instancji, że przedłużył termin otrzymania przedmiotowych znaków akcyzy. Nadto, awaria rury kanalizacyjnej w pomieszczeniu, gdzie był przechowywany zakupiony susz tytoniowy, a która doprowadziła do jego zawilgocenia, nie mogła zostać przez Podatnika przewidziana.

10. W dniu 18 kwietnia 2014 r. do Izby Celnej w S. wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia 17 kwietnia 2014 r., za którym przekazano wyjaśnienie funkcjonariusza celnego D. Ł., iż zamówione przez Skarżącego banderole podatkowe, zostały odebrane z PWPW SA w W. w dniu 19 marca 2013 r., a w dniu 20 marca 2013 r. przyjęte zostały na stan magazynu Urzędu Celnego w S.

11. W dniu 5 maja 2014 r. do Izby Celnej w S. wpłynęło pismo Skarżącego wyjaśniające, iż dopiero gdy skontaktował się z nim telefonicznie pod koniec maja funkcjonariusz celny z wiadomością, że znaki akcyzy są już na stanie Urzędu Celnego w S., niezwłocznie zaczął kompletować niezbędne dokumenty celem uzyskania banderol podatkowych. Zdaniem Skarżącego, długi okres oczekiwania na powyższe znaki akcyzy sprawił, że zakupiony susz tytoniowy uległ zepsuciu i stał się towarem niepełnowartościowym.

12. W dniu 28 maja 2014 r. Dyrektor Izby Celnej w S., wydał decyzję nr [..] którą utrzymał w mocy decyzję Organu I instancji.

W toku postępowania odwoławczego Organ odwoławczy ustalił, że we wrześniu 2013 r., Skarżący dokonał sprzedaży [..] kg suszu tytoniowego w opakowaniach jednostkowych z naniesionymi podatkowymi znakami akcyzy. Nadto, obliczył kwotę podatku akcyzowego i złożył deklarację dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego AKC-ST/AKC-STn za wrzesień 2013 r.; nie dokonał jednak wpłaty kwoty podatku akcyzowego na konto Izby Celnej w S. w terminie do 25 października 2013 roku. Podatnik nie uwzględnił także w ww. deklaracji zużycia [...] kg suszu tytoniowego.

W dniu 12 listopada 2013 r., Podatnik z tytułu zobowiązania podatkowego za wrzesień 2013 roku wpłacił na konto Izby Celnej w S. część wykazanej w deklaracji kwoty - tj. [...] zł zaliczonej na poczet zaległości podatkowej oraz należnych do zaległości podatkowych odsetek za zwłokę - [...] zł.

Dodatkowo Dyrektor Izby Celnej w S. uznał, że rozdysponowanie (zniszczenie) przez Podatnika [..] kg suszu tytoniowego, od którego nie został uiszczony podatek akcyzowy mieści się w kategoriach zużycia, o jakim mowa w art. 9b ust. 1 pkt 4 u.p.a.. Nadto, przedstawił w ujęciu tabelarycznym dokonany przez Skarżącego, w okresie od 13 marca 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku, zakup na terytorium kraju tytoniu surowego oraz tytoniu nieprzetworzonego.

Organ wskazał, iż w dniu 12 kwietnia 2013 roku, Skarżący sporządził "Protokół Nr [...] towarów niepełnowartościowych", z którego wynikało, że całość zakupionego suszu tytoniowego, w łącznej ilości [...] kg o łącznej wartości [...] zł brutto, uległa zniszczeniu. Skarżący oświadczył, że susz tytoniowy przechowywany był w wilgotnych i zagrzybionych pomieszczeniach, nieprzystosowanych do przechowywania tego typu towaru.

Organ podniósł także, iż po 12 kwietnia 2013 r., Skarżący nabywał tytoń nieprzetworzony wg. przedstawionego przez Organ odwoławczy zestawienia.

W dniu 8 maja 2013 roku Skarżący sporządził "Protokół Nr [...] towarów niepełnowartościowych" z którego wynikało, że całość zakupionego suszu tytoniowego w łącznej ilości [...] kg o łącznej wartości brutto [...] zł, uległa zniszczeniu. Skarżący podobnie jak to miało miejsce wcześniej wskazał w protokole, że zakupiony przez niego susz tytoniowy przechowywany był w wilgotnych i zagrzybionych pomieszczeniach, nieprzystosowanych do przechowywania tego typu towaru.

Po protokolarnym zniszczeniu suszu tytoniowego w dniu 8 maja 2013 roku Skarżący w dalszym ciągu nabywał susz tytoniowy.

W dniu 10 czerwca 2013 roku Skarżący sporządził "Protokół nr [...] towarów niepełnowartościowych" z którego wynikało, że całość zakupionego suszu tytoniowego w łącznej ilości [...] kg o łącznej wartości brutto [...] zł uległa zniszczeniu. Jako przyczynę zniszczenia suszu tytoniowego, Skarżący wskazał na awarię kanalizacji w pomieszczeniu sklepowym i zalanie wierzchniej powierzchni podłoża na zapleczu i w sklepie.

Zdaniem Organu odwoławczego, bezpośrednią przyczyną zawilgocenia suszu tytoniowego w ilości [..] kilogramów było działanie Skarżącego, który w sposób niewłaściwy przechowywał wyrób akcyzowy. Za nieracjonalne uznał bowiem działanie Skarżącego, który po każdorazowym zniszczeniu zakupionego suszu tytoniowego nabywał w dalszym ciągu susz tytoniowy, nie posiadając pomieszczenia przystosowanego do przechowywania tego rodzaju towaru.

Organ ustalił, że w dniu 10 czerwca 2013 roku tj: w dniu - protokolarnego zniszczenia [..] kg suszu tytoniowego, Skarżący złożył do Naczelnika Urzędu Celnego w S. wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz upoważnienia do odbioru banderol. Wniosek dotyczył znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych krajowych - suszu tytoniowego w łącznej ilości [...] sztuk, z czego:

- [...] sztuk - banderole podatkowe na opakowania jednostkowe wyprodukowane na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego o zawartości wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie - KT/BP/1;

- [...] sztuk - banderole podatkowe na opakowania jednostkowe wyprodukowane na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego o zawartości wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie i o zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200g - KT/BP/2.

W dniu 2 lipca 2013 r., Naczelnik Urzędu Celnego w S. wydał decyzję nr [...] oraz upoważnienia nr [...] i [..] do wydania (odbioru) banderol podatkowych. W tym samym dniu Skarżący odebrał banderole wskazane w ww. decyzji, na okoliczność czego sporządzony został protokół z dnia 2 lipca 2013 r.

Następnie Skarżący prowadz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »