Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

19.06.2019

WSA. Paragon nie zawsze musi być wysłany do klienta

Z uzasadnienia: Warunek "wydania" paragonu będzie spełniony poprzez udostępnienie i umożliwienie jego odbioru w miejscu siedziby Skarżącej, o czym informacja znajdować się będzie m.in. na stronie internetowej Skarżącej. Za stanowiskiem prezentowanym przez Skarżącą, w odniesieniu do sprzedaży biletów online, przemawiają względy racjonalności i sprawności funkcjonowania obrotu gospodarczego, a także postępu technologicznego oraz upowszechnienia się elektronicznych środków komunikacji oraz przesyłania danych, za którymi nie zawsze nadąża ustawodawca.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Zaorska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Katarzyna Owsiak, sędzia WSA Radosław Teresiak, Protokolant referent Cezary Ciwiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa K. w W. S.A. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 11 czerwca 2018 r. nr DPP8.8101.49.2018.PBD w przedmiocie podatku od towarów i usług:

 1. uchyla zaskarżoną zmianę interpretacji indywidualnej w części, tj. w zakresie tiret piąte;
 2. oddala skargę w pozostałym zakresie;
 3. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz Przedsiębiorstwa K. w W. S.A. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1.1. Przedmiotem skargi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "P." w W. S.A. (dalej: "Skarżąca", "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest zmiana interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2018 r. wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: "Szef KAS" lub "organ"). Szef KAS zmienił z urzędu interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2017 r. stwierdzając, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 29 marca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Wnioskodawca jest obowiązany do fiskalizacji sprzedaży prowadzonej przez innych podatników (dalej zwanych również "agentami") na rzecz lub w imieniu Spółki, przyjmując, że Wnioskodawca wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w § 5 ust, 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363, dalej "rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących"),
 • prawidłowe - w zakresie przyjęcia, że agenci Spółki będą obowiązani do fiskalizacji sprzedaży dokonywanej na rzecz lub w imieniu Skarżącej,
 • nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Spółka działając jako agent nie będzie obowiązana do fiskalizacji sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych kontrahentów,
 • nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Skarżąca, zlecając wykonywanie sprzedaży agentowi, nie ma obowiązku przekazania temu agentowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązania go do prowadzenia tej ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego agenta,
 • nieprawidłowe - w zakresie przyjęcia, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wydania paragonu fiskalnego nabywcy w miejscu dokonania sprzedaży, z uwagi na udostępnianie go nabywcy do odbioru w miejscu prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (poza miejscem sprzedaży).

1.2. Z akt sprawy wynika, że Skarżąca złożyła wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji.

W złożonym wniosku Skarżąca wskazała, że przedmiotem jej działalności są przewozy pasażerskie. Sprzedaż biletów pasażerom na połączenia Spółki (dalej: prowadzona jest:

 1. stacjonarnie przez kasy bądź biletomaty Skarżącej;
 2. w pojeździe przez kierowców Spółki;
 3. stacjonarnie przez agentów P. Skarżącej;
 4. online za pośrednictwem witryny internetowej Spółki;
 5. online za pośrednictwem witryny internetowej "D.";
 6. online za pośrednictwem zewnętrznych portali sprzedażowych.

Wnioskodawca zaznaczył, że prowadzi także działalność agencyjną w zakresie sprzedaży biletów stanowiących element oferty innych podmiotów – np. przewoźników świadczących usługę bądź też agentów działających w imieniu i na rzecz takich przewoźników tymi samymi pojazdami (z wyłączeniem wariantu b).

Spółka oświadczyła, że jest właścicielem internetowego systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i poza jego granicami - "D.". Skarżąca planuje w najbliższej przyszłości rozwijać działalność w zakresie sprzedaży biletów (własnych oraz obcych) w tym kanale.

Docelowo Spółka planuje ustrukturyzować swoją działalność w taki sposób, aby znacząca większość lub nawet 100% sprzedaży biletów dokonywana była w ramach "D.". Takie działanie wynika z jej wieloletnich starań, aby wypracować odpowiednią metodologię, która umożliwi Spółce ograniczenie procederu sprzedaży miejsc pasażerom z pominięciem kasy fiskalnej.

Spółka podała, że planuje wprowadzenie następujących modeli sprzedaży:

 1. Sprzedaż oferty własnej i obcej w ramach sprzedaży na zewnętrznym portalu sprzedażowym przez agentów Spółki;
 2. Sprzedaż oferty własnej w ramach sprzedaży w kasie stacjonarnej innego niż Spółka posiadacza konta sprzedażowego w ramach "D.";
 3. Sprzedaż oferty posiadacza konta sprzedażowego w ramach "D.".

We wniosku opisano szczegółowo każdy z modeli sprzedaży, charakteryzując przebieg transakcji, sposób ewidencjonowania sprzedaży, oraz wskazując jako podmiot odpowiedzialny za fiskalizację transakcji – w przypadku modelu nr I – odpowiednio Spółkę lub właściciela zewnętrznego systemu sprzedażowego, w zależności od tego czy zapłata zostanie dokonana z użyciem systemów rozliczeniowych Skarżącej lub agenta oraz posiadacza rachunku bankowego, na który trafi zapłata, w modelu nr II i III – posiadacza konta sprzedażowego w ramach "D." dokonującego sprzedaży, który na podstawie odrębnej umowy będzie upoważniony do wystawiania faktur. Wnioskodawca wskazał ponadto, że każda fiskalizowana transakcja, niezależnie od przyjętego modelu sprzedaży będzie dokumentowana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

We wszystkich poniższych modelach stosowne regulaminy "D.", dostępne na stronie www, w kasach oraz w autobusach Skarżącej, będą zawierać m.in. informację o wystawieniu przez Spółkę paragonu fiskalnego oraz informację o sposobie udostępnienia nabywcy paragonu fiskalnego w siedzibie Spółki i możliwości jego osobistego odbioru na podstawie wydanego biletu.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania:

W zakresie zdarzenia przyszłego I (model sprzedaży nr I):

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca postąpi prawidłowo przyjmując, że jest podmiotem obowiązanym do fiskalizacji dokonanych transakcji oraz, że zgodne z przepisami prawa będzie ewidencjonowanie sprzedaży na należącej do niego kasie rejestrującej i udostępnienie pasażerowi paragonu fiskalnego w miejscu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej (lub wystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż – w wypadkach, o których mowa w art. 106d ust. 2 z 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej: "ustawa o VAT") przy jednoczesnym zaewidencjonowaniu sprzedaży – za pomocą kasy rejestrującej)?

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca postąpi prawidłowo przyjmując, że nie jest podmiotem obowiązanym do fiskalizacji dokonanych transakcji?.

W zakresie zdarzenia przyszłego II – (model sprzedaży II i III):

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym Spółka postąpi prawidłowo przyjmując, że co do zasady nie jest ona podmiotem obowiązanym do fiskalizacji dokonanych transakcji oraz, że wystawienie przez niego faktury VAT dokumentującej sprzedaż będzie możliwe jedynie w wypadkach, o których mowa w art. 106d ust. 2 ustawy VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na kasie rejestrującej znajdującej się w siedzibie Spółki, przy założeniu, że wydruki z tej kasy (dalej również: "paragony fiskalne") są udostępniane nabywcy biletu jest zgodne z przepisami prawa, tj. ustawą o VAT, rozporządzeniem Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485, dalej: "rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur") oraz rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących.

Spółka stanęła na stanowisku, że w zakresie w jakim dokonuje ona sprzedaży (za pośrednictwem agentów działających w jej imieniu i na jej rzecz) będzie ona co do zasady obowiązana, do prowadzenia przedmiotowej ewidencji.

Ponadto, zdaniem Skarżącej, agenci będą obowiązani do fiskalizacji prowadzonej na jej rzecz sprzedaży jeśli zostanie im przekazana (przez Wnioskodawcę) kasa powierzona lub gdy agent Spółki, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie zobowią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »