Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.09.2019

WSA. Odsetki od zapłaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek

Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upływie terminu płatności zaliczki podatnik dokonuje jej wpłaty wraz z odsetkami za zwłokę, i wpłata ta pozostaje w budżecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwłokę od zaliczki nie do terminu tej wpłaty lecz do terminu złożenia zeznania rocznego lub upływu terminu do jego złożenia, w ocenie Sądu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwłokę, a nadto z zasadę zaufania wyrażoną w art. 121 Ordynacji podatkowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Kandut (spr.), Sędzia WSA Dorota Kozłowska, Asesor WSA Monika Krywow, Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi B. H. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę od nieuregulowanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2015 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] r. nr [...] , 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...]r. nr [...] sprostowaną postanowieniem z [...]r. nr [...], Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, po rozpatrzeniu odwołania B.H. (dalej zwany: strona, skarżący) od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z [...]r. nr [...] w sprawie określenia odsetek za zwłokę, naliczonych na dzień złożenia zeznania PIT - 36L za 2015 r., tj. [...]r., od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2015 r. w kwocie [...] zł - utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

Decyzje zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym:

B.H. w 2015 r. podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według zasad określonych w art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U, z 2012 r. poz. 361 ze zm. – dalej zwana UPDF), tj. tzw. podatkiem liniowym. Dokonał przy tym wyboru wpłacania kwartalnie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W ciągu roku podatkowego podatnik uzyskiwał dochody w wysokości powodującej obowiązek zapłaty zaliczki na podatek za każdy z czterech kwartałów. Za pierwsze trzy kwartały dokonał zapłaty zaliczki w terminie, o którym mowa w art. 44 ust. 6 UPDF, tj. do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale za który dokonywał wpłaty. Natomiast za IV kwartał dokonał wpłaty zaliczki z przekroczeniem ustawowego terminu, tj. zamiast do 20 stycznia 2016 r., wpłaty dokonał [...]r., doliczając do uiszczonej kwoty tytułem zaliczki wynoszącej [...] zł, odsetki za zwłokę w kwocie [...] zł. Przed upływem terminu do zapłaty w/w zaliczki podatnik nie złożył zeznania podatkowego PIT-36L za cały 2015 r. Złożył je bowiem [...]r., wykazując zaliczkę za IV kwartał w kwocie [...]zł.

W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. postanowieniem z [...]r. wszczął postępowanie w sprawie określenia odsetek od zaliczki za IV kwartał 2015 r., a następnie, powołując m.in. przepisy art. 44 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust. 3f, art. 44 ust. 3i oraz art. 44 ust. 6 UPDF stwierdził, że w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, przy prowadzeniu działalności gospodarczej jedynymi zobowiązaniami w trakcie roku podatkowego są – co do zasady - zaliczki na podatek dochodowy płatne w ciągu roku (z zastrzeżeniem ostatniej zaliczki płatnej do 20 stycznia roku następnego), a po zakończeniu roku, kwota należności wynikająca z rozliczenia rocznego. Instytucja zaliczek na podatek ma swój odrębny byt prawny, a jej ukształtowanie w przepisach prawa materialnego stanowi o odrębności zobowiązania z tego tytułu od zobowiązania z tytułu podatku. Zapłata zaliczek na podatek dokonywana jest na postawie odrębnych, szczególnych regulacji materialnoprawnych i to jeszcze przed powstaniem zobowiązania podatkowego za cały rok. Po zakończeniu roku podatkowego zobowiązanie z tytułu zaliczek wygasa, albowiem z chwilą kiedy z mocy prawa powstaje zobowiązanie podatkowe za dany rok podatkowy, nie mogą równocześnie powstać zobowiązania w zaliczkach na ten podatek. Innymi słowy, zobowiązanie z tytułu zaliczek z upływem roku podatkowego traci swoją odrębność prawną, a tym samym byt prawny, a każda wpłata dokonana przez podatnika, po zakończeniu roku podatkowego (nawet przed złożeniem zeznania podatkowego) jest wpłatą nie na poczet zaliczki, lecz na poczet zobowiązania podatkowego za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 UPDF, zaliczki kwartalne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, a zaliczkę za ostatni kwartał - w terminie do 20 stycznia następującego roku podatkowego. Zatem byt prawny zaliczki trwa nadal po zakończeniu roku podatkowego, jednak nie dłużej niż do 20 stycznia następnego roku. Konsekwencją przesunięcia terminu, w którym następuje utrata bytu prawnego zaliczek, jest brak możliwości ich dochodzenia po 20 stycznia.

Zgodnie z art. 51 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. – dalej zwana: O.p.), nieuiszczona w terminie zaliczka na podatek staje się zaległością podatkową, jednakże z uwagi na utratę bytu prawnego takiej zaliczki po 20 stycznia, organ podatkowy może egzekwować już tylko należne od niej odsetki. W myśl art. 53 § 1 O.p., od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54 O.p., naliczane są odsetki za zwłokę. Z kolei na podstawie art. 53 § 2 O.p., w/w przepis stosuje się również do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy. Szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę określa rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 373 ze zm. – dalej zwane w skrócie: rozporządzenie). Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy są naliczane do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie na ostatni dzień terminu złożenia zeznania włącznie z tym dniem.

W konsekwencji powyższego organ stwierdził, że wpłata podatnika z [...] r. w kwocie [...] zł winna być uznana jako dotycząca zobowiązania podatkowego za rok 2015 i rozliczona po złożeniu przez podatnika zeznania PIT-36L i nie ma wpływu na naliczanie odsetek od zaległości z tytułu zaliczki za IV kwartał 2015 r.

W przedmiotowej sprawie, jak argumentował organ, prawidłowo określona zaliczka za IV kwartał 2015 r. wyniosła [...] zł (organ odwołał się w tym zakresie do własnej decyzji z [...]r.), a zobowiązanie podatkowe za 2015 r. - [...] zł. Wpłata podatnika z [...] r. nie pokryła w całości odsetek za zwłokę od nieuregulowanej zaliczki za IV kwartał 2015 r. oraz podatku do zapłaty za cały 2015 r. W tej sytuacji w/w wpłata w wysokości [...] zł, jako dotycząca zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, powinna zostać rozliczona po złożeniu zeznania rocznego, wygaszając je w całości lub części. Innymi słowy, organ naliczył odsetki za zwłokę od nieuiszczonej w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »