Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.05.2017

WSA. Odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na PIT

Z uzasadnienia: Od nieopłaconej w terminie zaliczki za grudzień lub czwarty kwartał roku podatkowego należne są odsetki za zwłokę do dnia zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski (sprawozdawca) Sędziowie sędzia WSA Wojciech Czajkowski sędzia WSA Przemysław Krzykowski Protokolant stażysta Agnieszka Kunkel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2017 r. sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie odsetek za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2015 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Z. P. (powoływany dalej również jako strona, podatnik, odwołujący się, skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję z dnia "[...]" nr "[...]", którą Dyrektor Izby Skarbowej (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]" nr "[...]" określającą odsetki za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PPL) za grudzień 2015 r. w kwocie 775 zł, obliczone na dzień złożenia zeznania, tj. 20.04.2016 r.

Z motywów decyzji i przedłożonych akt podatkowych wynika, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie architektury, wybrał sposób opodatkowania dochodów z działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) oraz w 2015 r. skorzystał z możliwości kwartalnego opłacania zaliczek. W zeznaniu PIT-36L za 2015 r. (złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 20.04.2016 r.) wykazał należne zaliczki: za I kwartał w kwocie 7.099 zł, za II kwartał w kwocie 24.245 zł, za III kwartał w kwocie 5.231 zł, za IV kwartał w kwocie 38.835 zł oraz należny podatek dochodowy w kwocie 78.971 zł. W dniu 15.04.2016 r. podatnik wpłacił na konto Urzędu Skarbowego kwotę 40.181 zł, która została zaliczona przez organ podatkowy na poczet zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania PlT-36L.

Jak ocenił Organ odwoławczy kwestię sporną w rozpatrywanej sprawie stanowi zasadność naliczenia, na podstawie art. 53a § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 44 ust. 1, ust. 3f i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez organ podatkowy I instancji, odsetek od niewpłaconej przez podatnika w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2015 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie architektury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego (dalej Naczelnik Urzędu Skarbowego, Organ I instancji) w wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, ww. decyzją z dnia "[...]" określił stronie odsetki za zwłokę w sposób opisany już na wstępie. Jako podstawę prawną Organ powołał art. 207 § 1, art. 53a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej O.p.), art. 44 ust. 1, 3f oraz ust. 6 u.p.d.o.f. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. nr 165, poz. 1373 ze zm.), dalej rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek.

Organ I instancji w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji naliczył odsetki od zaliczki za IV kwartał 2015 r., w sytuacji gdy zaliczka nie została wpłacona w ustawowym terminie, tj. do 20.01.2016 r.

W odwołaniu podatnik, reprezentowany przez doradcę podatkowego, wniósł o uchylenie decyzji z dnia "[...]" i umorzenie postępowania. Zarzucił decyzji naruszenie: art. 51 § 2 pkt 1, art. 53a § 1, art. 59 § 1, art. 60 § 2, art. 120, art. 121 i art. 122, art. 210 § 1 pkt 4 oraz § 4 O.p. i art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f. Podniósł, że zeznanie podatkowe za 2015 r. złożył w dniu 20.04.2016 r., natomiast zaliczkę za czwarty kwartał 2015 r., której to wysokość nie jest kwestionowana przez organ podatkowy I instancji, zapłacił w dniu 15.04.2016 r. wraz z odsetkami na dzień zapłaty. Wskazując na przepisy art. 51 § 1 i § 2 O.p., zgodnie z którymi niezapłacona w terminie zaliczka staje się zaległością podatkową, oraz art. 59 § 1 O.p. zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek zapłaty, która nastąpiła w dniu 15.04.2016 r., odwołujący się stwierdził, że niezrozumiały jest fakt, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego naliczył odsetki za zwłokę od upływu terminu płatności, tj. 21.01.2016 r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za 2015 r., tj. do dnia 20.04.2016 r.

Dyrektor Izby Skarbowej (dalej Dyrektor Izby Skarbowej, Organ odwoławczy, Organ II instancji) w uzasadnieniu ww. decyzji z dnia "[...]" powołał się na art. 44 ust. 1, ust. 3f i ust. 6 u.p.d.o.f., art. 51 § 2, art. 53a § 1 O.p. i § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 ww. rozporządzenia w sprawie odsetek, jak też tezy uzasadnienia uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2009 r. sygn. akt II FPS 5/09, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22.10.2014 r., sygn. akt I SA/Gd 842/14.

Organ uznał, że bezzasadne są zarzuty naruszenia art. 51 § 2, art. 59 § 1 i art. 60 § 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f. Wyjaśnił, że instytucja zaliczek na podatek ma swój odrębny byt prawny i dotyczy gromadzenia wpływów podatkowych w ciągu roku podatkowego w takim tempie w jakim powstaje obowiązek uiszczenia podatku. Ukształtowanie konstrukcji opłacania zaliczek w przepisach prawa materialnego stanowi o odrębności zobowiązania z tego tytułu oraz zobowiązań z tytułu podatków. Oznacza to, że zapłata zaliczek na podatek dokonywana jest na postawie odrębnych, szczególnych regulacji materialnoprawnych i to jeszcze przed powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku. Z tego względu w ciągu roku podatkowego organ podatkowy jest uprawniony do weryfikacji deklarowanych i wpłacanych przez podatnika zaliczek na podatek dochodowy. Organ podatkowy ma w ciągu roku podatkowego możliwość wydania decyzji określającej prawidłową wysokość zaliczek na podatek dochodowy oraz określenia odsetek od nieuiszczonych w terminie i we właściwej wysokości zaliczek (art. 21 § 1 pkt 1, § 3 i 4 oraz art. 51 § 2 O.p. i art. 44 ust. 1 pkt 1 ust. 3f, ust. 3h i ust. 6 u.p.d.o.f.). Wreszcie po upływie roku podatkowego bezprzedmiotowe staje się wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania i zaległości podatkowej w zaliczkach miesięcznych, albowiem z chwilą kiedy z mocy prawa podatkowego powstaje zobowiązanie podatkowe za dany rok podatkowy, nie mogą równocześnie powstać zobowiązania w zaliczkach na ten podatek. Zatem wbrew twierdzeniu autora odwołania o zaległości podatkowej powstałej w związku z nieuiszczoną w terminie i we właściwej wysokości zaliczką możemy mówić jedynie do dnia 20 stycznia roku następnego po roku podatkowym.

Wydanie decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie (czy w należnej wysokości) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest uzależnione od uprzedniego ostatecznego rozstrzygnięcia o zobowiązaniu rocznym w tym podatku, bowiem z treści art. 53a O.p. wynika możliwość orzekania o ich wysokości w odrębnej i niezależnej od wymiarowej decyzji. Zatem skoro Organ I instancji stwierdził u podatnika nieprawidłowości w uiszczaniu zaliczki na podatek dochodowy, to miał obowiązek wydać decyzję odsetkową zgodnie z treścią art. 53a O.p. Dlatego też bezpodstawny jest zarzut odwołania dotyczący naruszenia art. 53a O.p.

<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100