Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.01.2016

WSA. Odliczenie VAT: Rejestracja jako podatnik VAT to nie wszystko

Z uzasadnienia: Skarżący w kwestionowanym zakresie nie posiadał statusu podatnika VAT, a zatem nie spełniał zasadniczego warunku uprawniające do odliczenia podatku naliczonego. Okolicznością bez znaczenia jest przy tym fakt złożenia przez Skarżącego zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT. Rejestracja jest czynnością o charakterze administracyjnym i nie przesądza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia SO del. do WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Świętochowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi E. Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do września 2013 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w B.

z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...], wydaną w sprawie rozliczenia E. Sp. Komandytowa w B. (dalej: "Skarżąca", "Spółka") podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do września 2013 r.

Organ I instancji stwierdził, że w ramach wykonywanych czynności, mających na celu realizację planu rolnośrodowiskowego, obejmującego ochronę rzadkich ptaków, Skarżąca nie występowała jako podatnik podatku od towarów i usług. Prowadzona przez nią działalność nie wyczerpywała definicji działalności gospodarczej w znaczeniu przewidzianym w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej w skrócie: "u.p.t.u."). Z uwagi na powyższe organ ten stwierdził, że Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. w łącznej kwocie 44.787 zł, wynikającego z faktur VAT, wystawionych przez B. sp. z o. o., gdyż uprawnienie to przysługuje jedynie podatnikom VAT, w zakresie w jakim usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. Wskazał ponadto, że Skarżąca, stosownie do art. 108 u.p.t.u., zobowiązana była do zapłaty podatku należnego w kwocie 24 zł, wykazanego w wystawionej przez nią fakturze VAT nr [...] z dnia [...] września 2013 r.

Utrzymując w mocy powyższe rozstrzygnięcie, Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko wyrażone decyzją organu I instancji.

Dyrektor Izby Skarbowej przytoczył treść art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. i stwierdził, że dany podmiot będzie podatnikiem tylko w odniesieniu do czynności opodatkowanych, które wykonał w ramach działalności gospodarczej. Sam fakt złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym, nie jest równoznaczny z uzyskaniem statusu podatnika podatku VAT, gdyż bezwzględnie wymagany jest jeszcze zamiar wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w sposób częstotliwy. Rejestracja dla celów VAT jest czynnością administracyjną, która nie wpływa na zobowiązania, ani prawa podatników.

Wskazał, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Spółka nie podjęła działalności rolniczej we wskazanym przez siebie zakresie. Prowadziła działania mające na celu ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków i roślin, które realizowane były na obszarze B. Parku Narodowego. Na dzierżawionych gruntach (umowa poddzierżawy zawartą z M. G. oraz z Gospodarstwem Rolnym M. K.) Spółka realizowała "Plan działalności rolnośrodowiskowej na lata 2011-2016", poprzez określone czynności (koszenie, zbiór skoszonych roślin, tj. biomasy, ułożenie jej w stogi oraz wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren Parku Narodowego), co było ściśle powiązane z realizacją Planu rolnośrodowiskowego, pakietu "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych". Zawieranie umów dzierżawy gruntów rolnych oraz obsługę tych umów zlecono B. sp. z o.o. Z uwagi na to, że Skarżąca nie dysponowała odpowiednimi maszynami umożliwiającymi wykonanie określonych czynności wynikających z realizacji planu rolnośrodowiskowego, wykonanie przedmiotowych prac zleciła sp. z o.o. B. Na okoliczność sprzedaży usług spółka ta wystawiła fakturę VAT na kwotę netto 507.691,20 zł, VAT 40.615,30 zł. Jednocześnie, w celu pozostawienia w stanie niepogorszonym dróg dojazdowych do miejsc, w których wykonywane było koszenie oraz zbiór, spółka B. wykonała na rzecz Skarżącej usługi polegające na przygotowaniu i ułożeniu faszyny (powiązaniu ze sobą w pęczki łóz) na pow. 150 m2. Na okoliczność dokonanej sprzedaży usług faszynowania spółka wystawiła fakturę VAT o wartości netto 26.600 zł, VAT 2.128 zł. Organ wskazał, że daty realizacji zobowiązań wobec spółki B. z tytułu świadczonych usług pokrywały się z datami wpływu uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji unijnych. W trakcie przesłuchania prezes zarządu Spółki D. K. zeznał, że plany rolnośrodowiskowe zgłaszane przez Spółkę były wymogiem ARiMR w celu otrzymania dopłat unijnych. Zgodnie z tymi zeznaniami, realizacja określonych czynności na dzierżawionych terenach była narzucona, poprzez założenie realizowanego planu rolnośrodowiskowego i polegała m.in. na tym, że w określonym terminie musiało być wykonane koszenie, które to mogło być wykonane raz w roku, natomiast trawy po skoszeniu i belowaniu leżały luzem na polu, aż do momentu gdy warunki atmosferyczne powodujące przymarznięcie gruntu pozwalały na wywiezienie bel na pole składowe. Wskazano, że Spółka w 2013 r. wystawiła tylko jedną fakturę VAT z dnia 25 września 2013 r. na kwotę netto 300 zł, VAT 24 zł, która dotyczyła sprzedaży biomasy w postaci 20 bel siana. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono także, że uzyskana biomasa nie przedstawiała żadnej wartości ekonomicznej. Organ odwoławczy podniósł, że z akt sprawy wynika, że Spółka przystępując do programu rolnośrodowiskowego nie miała żadnego projektu na zagospodarowanie biomasy, zaś w okresie objętym postępowaniem kontrolnym nie podjęła jakichkolwiek czynności mających na celu pozyskanie potencjalnych nabywców.

Zatem, w ocenie organu odwoławczego, zasadne było stwierdzenie, że celem podejmowanych przez Spółkę działań było otrzymanie dopłat z ARiMR, a nie pozyskanie biomasy w celu sprzedaży, która stanowiła wyłącznie element uboczny wykonywanych działań ochronnych.

Organ odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, w których stwierdzono m.in., że o tym, że dokonujący sprzedaży działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą decyduje stopień jego aktywności w zakresie obrotu, który wskazuje, że angażuje on środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Takich aktywnych działań (np. działań marketingowych) Skarżąca nie podjęła.

Reasumując, organ stwierdził, że podejmowane przez Spółkę czynności mające na celu ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków i roślin nie wyczerpują działalności gospodarczej w znaczeniu przewidzianym w art. 15 ust. 2 u.p.t.u. i dlatego Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT, wystawionych przez B. sp. z o.o., gdyż jak wynika z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. uprawnienie takie przysługuje wyłącznie podatnikom, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto organ kontroli skarbowej słusznie wskazał, że strona - stosownie do art. 108 u.p.t.u. - zobowiązana była do zapłaty kwoty wynikającej z faktury.

Za bezzasadny Dyrektor Izby Skarbowej w B. uznał zarzut naruszenia art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 u.p.t.u. Prowadzenie prac związanych z realizacją planu rolnośrodowiskowego nie było równoznaczne z uzyskaniem statusu podatnika VAT, gdyż zasadnicze znaczenie ma zamiar wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w sposób częstotliwy, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca. Zdaniem organu odwoławczego nie doszło też do naruszenia przepisów postępowania podatkowego.

Końcowo organ odwoławczy nie zgodził się ze stwierdzeniem Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w B., że poczynione w sprawie ustalenia, związane z nie uznaniem Skarżącej za podatnika VAT, wskazują na nierzetelność ksiąg.

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem, Spółka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej jej wydanie decyzji organu I instancji, a także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

a) art. 15 ust. 2 u.p.t.u., poprzez błędną wykładnię i niezasadne przyjęcie, że skarżąca Spółka w kontrolowanym okresie nie prowadziła działalności gospodarczej, a tym samym nie przysługiwał jej status podatnika VAT w sytuacji, gdy wszechstronne rozważenie materiału dowodowego, uwzględniające w szczególności fakt profesjonalnego przygotowania do prowadzonej działalności, dokonywane sprzedaże towaru - biomasy w sposób ciągły i zorganizowany, zawieranie umów na ich zbycie wskazują na podjęcie czynności w charakterze podatnika VAT;
b) art. 15 ust. 1 u.p.t.u., poprzez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że niska ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »