Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

10.10.2018

WSA. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Z uzasadnienia: Obowiązkiem podatnika jest korygowanie uprzednio złożonej informacji, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Natomiast z przepisu tego nie wynika obowiązek corocznego składania przez osobę fizyczną informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Obowiązek taki powstaje dopiero w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Ordynacji podatkowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rennert (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędzia WSA Monika Świerczak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Krzysztof Dzierzgowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2018 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok:

 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] z dnia [...], nr [...];
 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz strony skarżącej kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

W dniu [...] stycznia 2017r. Z. T. i A. N. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium w P. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle stanu faktycznego sprawy, w której Burmistrz O. decyzją z [...] września 2016 r., wydaną na skutek ponownego rozpoznania sprawy, ustalił skarżącym wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r. na kwotę [...]zł. Z uzasadnienia decyzji wynika, że w toku czynności sprawdzających organ pierwszej instancji wezwał skarżących do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości. W informacjach z [...] października 2015 r. podatnicy podali jedynie powierzchnię budynków ([...] m2) zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.; dalej: "u.p.o.l.").

Decyzją z [...] grudnia 2015 r. Burmistrz O. ustalił skarżącym wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r. od budynków i gruntów pozostałych na kwotę [...]zł. Ww. decyzja została utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] marca 2016 r. Po wniesieniu skargi na tę decyzję, SKO w P., decyzją z [...] lipca 2016 r., uchyliło wydaną przez siebie uprzednio decyzję wraz z poprzedzającą ją decyzją organu pierwszej instancji, przekazując sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Burmistrz O., decyzją z [...] września 2016 r. ponownie ustalił skarżącym wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011 r. na kwotę [...]zł, stwierdzając m. in., że nie posiada żadnej wcześniejszej decyzji ostatecznej za ww. rok. Zaznaczył, że wymiaru podatku dokonał na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz ustaleń organu podatkowego dokonanych w trakcie postępowania podatkowego. Stwierdził, że działki były oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "Bi" i są zabudowane budynkami o łącznej powierzchni 1.334 m˛. Organ uznał, że ww. grunty nie są użytkami rolnymi, nie podlegają podatkowi rolnemu lecz podatkowi od nieruchomości, a położone na nich budynki nie mogą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit b u.p.o.l. Stwierdził też, że opodatkowane działki według stanu na 2011 r. nie były gruntami rolnymi, zaś budynki budynkami gospodarczymi dla rolnictwa. Sam fakt wykorzystywania budynków do działalności rolniczej nie uprawnia podatnika do zwolnienia, gdyż przepisy dotyczące wszelakiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle i nie mogą być przedmiotem wykładni rozszerzającej.

Po rozpatrzeniu odwołania Kolegium, decyzją z [...] grudnia 2016 r., utrzymało w mocy ww. rozstrzygnięcie, wyjaśniając że sporna nieruchomość w 2011 r. była oznaczona w ewidencji gruntów symbolem "Bi" a budynki na nich usytuowane sklasyfikowano jako "inne niemieszkalne". Skoro zatem sporne grunty nie były użytkami rolnymi, to nie podlegały one opodatkowaniu podatkiem rolnym, lecz podatkiem od nieruchomości, zaś położone na nich budynki gospodarcze nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l., bowiem nie są położone na gruncie gospodarstwa rolnego.

W skardze skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z poprzedzającą ją decyzją organu pierwszej instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Zaskarżonej decyzji zarzucili naruszenie:

I. przepisów postępowania, mające istotny wpływ na treść wydanej decyzji, tj.:

 1. art. 233 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 180 § 1, art. 181 oraz art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: "Ordynacja podatkowa") przez utrzymanie w mocy decyzji Burmistrza, pomimo że decyzja ta wydana została z naruszeniem zasady oficjalności postępowania dowodowego, polegającym na braku zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego, gdzie w aktach sprawy brak jest śladów działania organów podatkowych w kierunku ustalenia faktycznego sposobu wykorzystywania przez skarżących nieruchomości opodatkowanych mocą decyzji z dnia [...] grudnia 2015 r., która zapoczątkowała ponowne postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości za 2011 r., (kontynuowane obecnie pod nową sygnaturą), począwszy od daty nabycia nieruchomości, tj. od 2001 r., podczas gdy stosownie do art. 180 oraz art. 181 Ordynacji podatkowej organ podatkowy dysponuje szerokim spektrum możliwych do przeprowadzenia czynności dowodowych, w tym ma m.in. możliwość zbierania materiałów i informacji w wyniku oględzin, które w niniejszej sprawie nie miały miejsca pomimo, że podatnicy sygnalizowali organowi, iż dane w ewidencji gruntów i budynków nie odpowiadają faktycznemu wykorzystywaniu nieruchomości od daty ich nabycia przez skarżących;
 2. art. 190 w zw. z art. 122 Ordynacji podatkowej przez dokonanie przez organy obu instancji dowolnej i wybiórczej oceny zgromadzonych w sprawie dowodów, tj. z pominięciem dowodów i okoliczności wskazanych w piśmie z [...] sierpnia 2016 r., gdzie skarżący wskazali m.in., na następujące okoliczności (nieuwzględnione ostatecznie w decyzjach organów):
  • w aktach sprawy znajdują się dokumenty urzędowe (protokół kontroli z [...] sierpnia 2004 r., decyzje wydawane od 2001 r.), potwierdzające że w dacie nabycia nieruchomości oraz w latach późniejszych organ podatkowy nie zweryfikował ani sposobu oznaczenia nieruchomości w ewidencji, ani faktycznego wykorzystywania nieruchomości przez co przez okres 14 lat wprowadzał podatników w błąd, ustalając ich zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym na [...] zł, uznając że sporne działki służą prowadzeniu gospodarstwa rolnego i zwolnione są z podatku;
  • Burmistrz nie podjął wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »