Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

15.11.2019

WSA: O zamiarze wycinki drzewa na działce prywatnej trzeba powiadomić

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić co do zasady wyłacznie po uzyskaniu zezwolenia, ale wymogu tego nie stosuje się między innymi do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa przekracza wielkości wskazane w przepisach ustawy o ochronie przyrody.

Tezy

Skoro skarżąca nie miała obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa to tym samym była podmiotem objętym hipotezą art. 86 ust. 1 pkt 1 u.o.p. i korzystała ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty. Okoliczność ta, tj. korzystanie przez skarżącą ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa ma podstawowe znaczenie dla określenia wysokości wymierzanej kary pieniężnej albowiem począwszy od 2017 r. przepis art. 89 ust. 1 u.o.p. różnicuje wysokość tej kary w zależności od tego czy podmiot, któremu kara jest wymierzana był zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty, czy też nie.

Co do zasady art. 89 ust. 1 u.o.p. faktycznie przewiduje konieczność wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej z art. 88 ust. 1 pkt 6, w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jednakże zasada to nie odnosi się do przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty. W takiej sytuacji art. 89 ust. 1 u.o.p. stanowi bowiem, że w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Powyższe oznacza, że w sytuacji, w której usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną należy wymierzyć w wysokości opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było, a nie w wysokości dwukrotności takiej opłaty.

Wyjątkiem od reguły ustalenia kary pieniężnej w wysokości dwukrotność opłaty pozostaje zatem usunięcie drzew zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat, gdyż w takim przypadku wysokość kary ma być równoważna wysokości należnej opłaty, która co do zasady byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Grymuza (sprawozdawca) Asesor sądowy Jerzy Parchomiuk Protokolant Referent Jacek Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. sprawy ze skargi L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zgłoszenia I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta L. z dnia [...] r. nr [...]; II. zasądza na rzecz skarżącej od Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania L. K. (dalej także jako: "skarżąca"), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta L. z dnia [...] r. znak: [...] w sprawie wymierzenia L. K. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości [...] zł za usunięcie bez wymaganego zgłoszenia drzewa gatunku żywotnik zachodni rosnącego na terenie działki nr [...] położonej przy ul. [...] w L..

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny przedstawia się następująco:

Dnia 26 kwietnia 2018 r. do Biura Miejskiego Architekta Zieleni podczas rozmowy telefonicznej A. B. zgłosiła usunięcie drzewa (żywotnik) rosnącego na terenie posesji przy ul. [...] w L.. Dodatkowo zgłaszająca zaznaczyła, że obwód przedmiotowego drzewa na wysokości 5 cm przekracza 50 cm.

Po weryfikacji interwencji stwierdzono, że właścicielka nieruchomości, z której usunięto drzewo nie wniosła do organu zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.

W dniu 30 maja 2018 r. organ dokonał oględzin przedmiotowej nieruchomości w obecności jej właścicielki - L. K.. Podczas oględzin stwierdzono, że zostało usunięte drzewo rodzaju żywotnik (nie określono wówczas dokładnego gatunku drzewa), którego obwód na wysokości 5 cm wynosił 85 cm, natomiast na wysokości 130 cm pień rozwidlał się na dwa, a ich wymiary wynosiły: 52 cm i 46 cm.

Na zlecenie organu w sprawie została opracowana ekspertyza dendrologiczna przez magistra inżyniera ogrodnictwa A. K., będącą inspektorem nadzoru prac w terenach zieleni oraz zieleni zabytkowej.

Decyzją z dnia [...] r. znak: [...] Prezydent Miasta L., na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 6, ust. 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, wymierzył L. K. administracyjną karę pieniężną w wysokości [...] zł za usunięcie bez dokonania zgłoszenia drzewa gatunku żywotnik zachodni o obw. pnia 75 cm, rosnącego na nieruchomości przy ul. [...] w L., działka o nr ewid. [...]. W uzasadnieniu decyzji przedstawiono dotychczasowy tok postępowania i podejmowane w sprawie czynności, jak też podsumowano, że po przeprowadzeniu postępowania oraz w oparciu o uzyskane wiadomości specjalne stwierdzono, iż strona postępowania dokonała usunięcia drzewa, a usunięcie to nie było związane ze stanem wyższej konieczności.

W związku z wniesionym odwołaniem w sprawie orzekało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które decyzją z dnia [...] r. nr [...] utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości podzieliło ustalenia i oceny organu pierwszej instancji wskazując, że drzewo gatunku żywotnik zachodni, rosnące na nieruchomości skarżącej, miało obwód 75 cm, w związku z czym dla jego usunięcie wymagane było dokonanie zgłoszenia, a jego brak uzasadniał wszczęcie postępowania w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Dokonując oceny przeprowadzonego przez organ I instancji postępowania Kolegium nie uznało za zasadne argumentów podniesionych w odwołaniu.

Po pierwsze Kolegium za bezzasadny uznało zarzut naruszenia przepisów proceduralnych, w tym naruszenia art. 7 k.p.a., 77 § 1 k.p.a. i 80 k.p.a. Jak stwierdziło Kolegium w kontrolowanej sprawie organ w sposób wyczerpujący ustalił okoliczności faktyczne i właściwie ocenił cały zebrany materiał dowodowy, czego wyrazem jest uzasadnienie wydanej decyzji, w pełni oddające rzeczywisty stan rzeczy i zawierające przekonywującą argumentację. W toku postępowania organ przeprowadził oględziny w dniu 30 maja 2018 r., których ustalenia znalazły swój wyraz w sporządzonym protokole. W oględzinach tych miała zapewniony czynny udział skarżąca, a brak podzielenia przez nią ustaleń oględzin wyrażony brakiem podpisu pod protokołem, nie dyskwalifikuje tego środka dowodowego. W toku oględzin uzyskano także wysokiej jakości dokumentację fotograficzną, które obrazuje w wyraźny sposób cały teren otaczający usunięte drzewo, w tym sąsiedni budynek. Materiał ten stanowi istotny składnik materiału dowodowego, pozwalający na wnikliwą ocenę stanu faktycznego sprawy.

Po drugie - jak wskazał organ drugiej instancji - w sprawie uzyskano wiadomości specjalne - opinię dendrologiczną inż. A. K.. Wynika z niej, że uszkodzenia muru oporowego i wylewki tarasu nie powstały na skutek rozbudowy systemu korzeniowego drzew. Ogrodzenie działki jest przechylone na całej długości, co wskazuje na niewłaściwe wykonanie jego fundamentu oraz wpływ czynników atmosferycznych - zamarzania i rozmarzania podłoża, które doprowadziły do pęknięć, zaś skarżąca zupełnie pomija fakt, że - jak sama przyznaje w swoich pismach - pęknięcie nastąpiło po okresie zimowym na przełomie lutego i marca 2018 r. Miało to więc miejsce po wzroście temperatur po okresie zimowym, a więc wystąpieniu czynników naturalnych, które doprowadziły do uszkodzenia wylewki betonowej oraz muru oporowego.

Po trzecie w ocenie Kolegium nie można wykazać przesłanek działania skarżącej w stanie wyższej konieczności. Na wykonanych zdjęciach nie widać żadnych uszkodzeń sąsiedniego budynku, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako działanie powodowane przez usunięte drzewo. Mur oporowy znajdujący się w granicy działek przylega do wylewki wokół pnia drzewa. Wokół drzewa nie można wskazać żadnych podniesień tej wylewki, które generowałby negatywny wpływ systemu korzeniowego. Pęknięcie muru (zdjęcia na k. 15 akt sprawy I instancji) znajduje się w znacznej odległości od pnia drzewa. Ponadto wskazać należy, że jak wynika z wyjaśnień skarżącej usunięcie drzewa zostało zlecone bliżej nieokreślonemu podmiotowi w późniejszym okresie, nie zaś bezpośrednie w momencie wystąpienia domniemanego stanu wyższej konieczności. Żadne wyspecjalizowane służby niosące pomoc nie zostały przez skarżącą powiadomione. Wskazywanie tej przesłanki ekskulpacyjnej ma jedynie więc na celu odstąpienie od wymierzenia kary, a nie jest podyktowane żadną realną przyczyną, która miała miejsce w momencie usuwania drzewa.

Po czwarte organ odwoławczy nie podzielił argumentu skarżącej, którego celem było nie tylko wyłączenie od czynności pracownika organy M. R., a także wywołania w sprawie innej opinii dendrologicznej. Fakt, że skarżąca nie zgadza się z ustaleniami poczynionymi w toku postępowania oraz konkluzjami opinii dendrologicznej nie jest argumentem stanowiącym przesłankę odmowy przyznania sporządzonym źródłom dowodowym statusu materiału dowodowego. Skarżąca mogła również przedstawić własne opinie, czego jednak nie uczyniła. Ocena i analiza materiału dowodowego przez Kolegium wskazuje, że nie zawiera on wad, które powodowałyby jego dyskwalifikację.

Po piąte według Kolegium nie budziła także wątpliwości kwestia fakultatywności przeprowadzenia oględzin przy sporządzaniu przez biegłego opinii. Jak wyjaśnił organ to do biegłego należy decyzja tak w sprawie ich przeprowadzenia, jak i udziału stron postępowania. Efektem czynności biegłego powinna być opinia, której przedmiotem są wiadomości specjalne. Sporządzona w sprawie opinia nie budzi zastrzeżeń co do jej rzetelności i kompleksowości. Treść opinii odnosi się do wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności tak w zakresie ustalenia gatunku drzewa, jak i jego ewentualnego negatywnego wpływu na elementy sąsiadującej z nim infrastruktury. Przy czynnościach wymagających udziału skarżącej tj. np. oględzinach, ten czynny udział, zgodny z przepisem art. 10 k.p.a., był zapewniony, organ administracji publicznej nie ma natomiast obowiązku wzyw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »