Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.09.2014

WSA: O wyższych kosztach dla twórców decyduje nie tylko umowa

Z uzasadnienia: O ile podatnik wykaże przychód z praw autorskich to organ podatkowy nie może odmówić mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, że brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztów. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie będzie miał zastosowania, tylko wówczas jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kuchta (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędzia WSA Ewa Rojek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Adamczyk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 września 2014 r. spraw ze skarg A. B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.:

1. uchyla zaskarżone decyzje i poprzedzające je decyzje organu I instancji;
2. określa, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane w całości;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz A. B. kwotę 2277 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzjami z dnia [...] r. od nr [...] do nr [...]utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. - K. z dnia [...]r. od nr [...]do nr [...]w sprawie odmowy A. B. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiednio za 2007 r., 2008 r., 2009 r. w kwotach 2518 zł, 4939 zł, 3165 zł.

W uzasadnieniach decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w K. wskazał, że wnioskiem z dnia 18 lipca 2013 r. A. B. zwrócił się o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007-2012. Uzasadniając wniosek podatnik podniósł, że w zeznaniach za te lata nie uwzględnił 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich w ramach stosunku pracy. W pierwotnych zeznaniach wykazał on kwotę do zapłaty i należny podatek, który wpłacił. W związku ze złożonymi korektami i zastosowaniem właściwych kosztów uzyskania przychodów powstał podatek do zwrotu. Do wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatnik załączył korekty zeznań podatkowych za lata 2007-2009, kserokopię zaświadczenia wydanego przez L. L. Polska Sp. z o.o. w K. o uzyskanym przez podatnika w latach 2007-2009 wynagrodzeniu autorskim za projekty informatyczne.

Organ powołał mające zastosowanie w sprawie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.2000.14.176 ze zm.) dalej zwana "u.p.d.o.f.", w tym art. 22 ust. 9 pkt 3 określający zryczałtowaną stawkę kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Odrębnymi przepisami, o których mowa w tym przepisie, są przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j2006.90. 631 ze zm.).

Ustalono, że A. B. w latach 2007-2009 uzyskał przychody z tytułu umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy m.in. w firmie L. L. Polska Sp. z o.o. w K.

Do wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatnik załączył m.in. zaświadczenie z dnia 12 lipca 2013 r. wystawione przez firmę L. L. Polska Sp. z o.o. w K., podpisane przez prezesa zarządu P. B., w którym Spółka potwierdziła, że rzeczywisty wkład twórczy podatnika, autora projektów informatycznych, utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłacone wynagrodzenie z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.of., w odniesieniu do przychodu uzyskanego w spółce w 2007 r. - 20 150,38 zł, w 2008 r. -- 38 162,72 zł, w 2009 r. - 40 752,77 zł Od tych wynagrodzeń pobrano składki na ubezpieczenie społeczne. Koszty uzyskania przychodu wyniosły w 2007 r. - 8393,46 zł, w 2008 r. - 16 465,33 zł, w 2009 r. - 17 582,79 zł.

Organ ustalił, że firma L. L. Polska Sp. z o.o. K. zawarła z A. B. w dniu 27 lipca 2005 r. umowę o pracę na czas nieokreślony. Spółka zatrudniła podatnika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku programisty z wynagrodzeniem miesięcznym brutto w wysokości 5267,80 zł. W dniu 1 października 2009 r. spółka zawarła z podatnikiem porozumienie zmieniające umowę o pracę na czas określony z wynagrodzeniem brutto 7797,62 zł. W treści przedmiotowej umowy brak jest jakiegokolwiek zapisu, z którego wynikałoby, że część wynagrodzenia stanowi honorarium za pracę twórczą oraz jaka to jest część wynagrodzenia.

Organ zwrócił się do spółki o informację dotyczącą osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie kart pracy i dokonywanie obliczeń 50% kosztów uzyskania przychodów dotyczących A. B. oraz wskazanie, dlaczego w informacjach PIT-11 za lata 2007-2012 nie znalazła zastosowania dla przychodów podatnika podwyższona norma kosztów uzyskania przychodów. Przy piśmie z dnia 7 listopada 2013 r. spółka przesłała "zestawienia czasu pracy" podatnika za lata 2007-2012. Wynika z nich, że podatnik pracował zgodnie z ustaloną normą 8 godzin dziennie, w systemie pięciodniowym jednozmianowym oraz w których dniach podatnik przebywał na zwolnieniu lekarskim bądź na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie z wyjaśnieniami L. L. Polska Sp. z o.o. na podstawie ww. zestawień czasu pracy rozumianych jako "karta czasu pracy" zostały sporządzone listy płac za okres 2007-2012, a w konsekwencji została przez płatnika obliczona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z pisma wynika również, że płatnik nie jest w posiadaniu innych zestawień czasu pracy, czy też "kart pracy pracownika". Za prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz za obliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w latach 2007-2012 odpowiedzialna była kancelaria podatkowa M. Sp. z o.o. z siedzibą w K.. Obliczenia te nie uwzględniały określenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. Jednocześnie w powołanym piśmie spółka wyjaśniła, że płatnik jest w posiadaniu miesięcznych protokołów przekazania praw autorskich do korzystania z utworów z wyszczególnieniem liczby godzin przepracowanych nad utworami, które następnie zostały przeniesione na płatnika w ramach stosunku pracy (data przyjęcia i zatwierdzenia przez pracodawcę to 12 lipiec 2013 r.) oraz że obliczenie wysokości przedmiotowych kosztów nastąpiło na wzorze druku dostarczonego przez pracownika, a więc nie mogły znaleźć zastosowania w PIT- 11 w latach 2007-2012, tj. przed datą wydania tych zaświadczeń.

W toku postępowania odwoławczego podatnik dostarczył kserokopie miesięcznych protokołów przekazania praw autorskich przez podatnika do korzystania z utworów przez firmę L. L. Polska Sp. z o.o. w K., przyjęte i zatwierdzone przez prezesa zarządu spółki P. B. w dniu 12 lipca 2013 r. (roku 2007 dotyczy 9 sztuk, 2008 r. i 2009 r. - 11 sztuk).

W poszczególnych protokołach wykazano nazwę utworu, liczbę godzin przepracowanych nad utworami w danym miesiącu, wartość praw autorskich, miesięczną normę czasu pracy. W odnośniku zawarto informację, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpiło zgodnie z treścią umowy o pracę z dnia 27 lipca 2005 r. Podatnik przedłożył także dodatkowe materiały dowodowe na okoliczność wykonywania przez niego pracy twórczej w latach 2007 - 2009.

Dyrektor Izby Skarbowej w K. podkreślił, że ustalenia, iż prace wykonywane przez podatnika w latach 2007 - 2009 na stanowisku programisty w ramach umowy o pracę mogły podlegać przepisom ustawy o prawach autorskich, nie są sporne. Oceny wymaga natomiast możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. Organ wskazał, że zawarta w 2005 r. umowa o pracę na czas nieokreślony (w dniu 1 października 2009 r. zmieniona porozumieniem), która obowiązywała również w latach 2007 - 2009 nie zawierała żadnych unormowań dotyczących honorariów za prace twórcze. Wysokość wynagrodzenia autorskiego oraz wyliczonych kosztów uzyskania przychodów według stawki 50% od tego wynagrodzenia została ustalona w okresie późniejszym (po kilku latach) na wniosek pracownika. W świetle ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych określenie wielkości wynagrodzenia za prace twórcze powinno być zawarte bądź w umowie o pracę, bądź w innych postanowieni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »