Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

25.11.2019

WSA. Nieruchomości w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórkę nie obniży podatku

Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje konieczności badania, czy zaistniały względy techniczne uniemożliwiające wykorzystywanie nieruchomości do działalności gospodarczej. Wyłączenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyżej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wiąże możliwość odstąpienia od opodatkowania nieruchomości m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazującej rozbiórkę, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, ściśle określona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyżej wyłączenia i nie może ona być tym samym utożsamiana czy zastępowana decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz,, sędzia WSA Andrzej Melezini (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 października 2019 r. sprawy ze skargi B. S.A. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 rok oddala skargę

UZASADNIENIE

Pismem z [...] października 2017 r., B. S.A (dawniej B. Sp. z o.o., dalej powoływana jako: "Spółka") wniosła o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 62.532,00 zł, załączając korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na ww. rok podatkowy.

W uzasadnieniu przedmiotowego pisma podniesiono, że [...] czerwca 2016 r. Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należącego do niej budynku zamieszkania zbiorowego - zajazdu "I." oraz instalacji gazowej na działkach nr ew. [...], położonych w B. przy ul. [...]. Decyzją z [...] sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta B. zatwierdził projekt i udzielił pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowych obiektów budowlanych. Spółka argumentowała, że zajazd "I." przeznaczony był do celów mieszkalnych, jak również prowadzona w nim była działalność gospodarcza o charakterze gastronomiczno-hotelarskim, której zaprzestanie uzasadnia skierowanie wniosku z [...] października 2017 r. W ocenie Spółki, od 1 stycznia 2017 r. budynek przestał spełniać swoje funkcje, jednocześnie tracąc swoje przeznaczenie gospodarcze. Spółka, uzyskując pozwolenie na rozbiórkę, jednocześnie zaprzestała wykonywać działalność gospodarczą na terenie nieruchomości.

Decyzją z [...] listopada 2017 r., nr [...], Prezydent Miasta B. odmówił Spółce stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 62.532,00 zł. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia wskazał, że wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty Spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 r. w której dokonała zmniejszenia zgłaszanej do opodatkowania powierzchni użytkowej budynków oraz zmniejszenia wartości zgłaszanych do opodatkowania budowli pozostałych. Organ pierwszej instancji ustalił, że w ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzonej dla Miasta B. zajazd "I." został sklasyfikowany jako pozostałe budynki niemieszkalne. Wskazał również, że Spółka w odpowiedzi na wezwanie wskazała, że nie posiada decyzji o nakazie rozbiórki, a jedynie pozwolenie na rozbiórkę.

Po rozpoznaniu odwołania Spółki, decyzją z [...] grudnia 2018 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ podkreślił, że do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę.

Organ zauważył, że od stycznia 2016 r. nastąpiło zawężenie wyłączenia z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm., dalej jako: "u.p.o.l."), została bowiem wyeliminowana przesłanka względów technicznych; sformułowanie "względy techniczne" zostało zastąpione w art. 1 ust. 2a pkt 3 u.p.o.l. konkretnymi decyzjami wydanymi w stosunku do budynków, budowli lub ich części. Tym samym, powoływanie się przez Spółkę na względy techniczne nie może być podstawą do wyłączenia nieruchomości z opodatkowania stawką właściwą dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Zaskarżając decyzję w całości, zarzuciła naruszenie:

  • art. 7 i art. 77 § 1 w zw. z art. 78 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej jako: "k.p.a.") poprzez swobodną ocenę materiału dowodowego i pominięcie, że decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę czy nakaz rozbiórki w rzeczywistości oznaczają w obu przypadkach niemożność użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem społeczno- gospodarczym;
  • art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. z zastrzeżeniem ust. 2a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. w zw. z art. 67 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) poprzez jego błędną wykładnię, tj. przyjęcie ustaleń, że sam fakt posiadania gruntu przez przedsiębiorcę skutkuje uznaniem tych przedmiotów za związane z prowadzeniem działalności gospodarcze;
  • art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w wyniku błędnej ich wykładni - w toku postępowania podatkowego bowiem przyjęto, że o tym, czy nieruchomość podlega opodatkowaniu stawkami podatkowymi w podwyższonej wysokości, decyduje sam fakt posiadania jej przez podmiot mający status przedsiębiorcy.

Ze względu na tak sformułowane zarzuty, Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej jej wydanie decyzji organu pierwszej instancji w całości, oraz przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia, a także o orzeczenie o kosztach postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, wnosząc o jej oddalenie.

Postanowieniem z 3 kwietnia 2019 r. tut. sąd odrzucił skargę spółki. Postanowieniem z 21 czerwca 2019 r., sygn. II FZ 344/19, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »