Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.09.2016

WSA. Nieodpłatne poręczenie kredytu jest przychodem

Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika poręczeń majątkowych: wekslowych i innych, tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spółce przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Jolanta Strumiłło Sędziowie sędzia WSA Ryszard Maliszewski (sprawozdawca) sędzia WSA Renata Kantecka Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Niewiadomska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r.:

 1. uchyla zaskarżoną decyzję,
 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej 6062 (sześć tysięcy sześćdziesiąt dwa) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

A. Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem "[...]" (dalej Spółka, podatnik, strona, podwykonawca, odwołująca się, skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie, jak podkreślił organ odwoławczy, stała się zasadność zaliczenia przez organ podatkowy do przychodów z działalności gospodarczej:

 • kwoty 35.133,33 zł netto tytułem usług geodezyjnych, stanowiącej 20% wartości netto prac wynikających z VII i VIII etapu harmonogramu, ustalonego umową z dnia 02.01.2013 r., nr "[...]" zawartą pomiędzy Spółką a firmą B. (dalej B.),
 • kwoty 6.348,78 zł, stanowiącej nieodpłatne świadczenie z tytułu poręczeń majątkowych tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych, gwarancji bankowych, udzielonych kontrolowanej Spółce przez B. M. i M. M.

Powyższe kwoty, według rozstrzygnięcia organu I instancji, stanowią przychody należne podlegające opodatkowaniu, odpowiednio na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa o CIT).

Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w "[...]" (dalej Naczelnik Urzędu Skarbowego, organ I instancji) z dnia "[...]" nr "[...]", określającą wysokość straty poniesionej przez podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. w kwocie 200.103,14 zł. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ I instancji powołał art. 24 i art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej O.p.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 3 oraz art. 12 ust. 6 ustawy o CIT.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji stwierdził, iż Spółka zaniżyła przychody o łączną kwotę 41.482,11 zł, obejmującą wyszczególnione już wyżej kwoty: 35.133,33 zł i 6.348,78 zł.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów nieprawidłowości nie stwierdzono.

Organ opisał, że Spółka przyjęła do realizacji w okresie od dnia 02.01.2013 r. do dnia 15.07.2013 r. za wynagrodzeniem netto 383.000 zł (471.090 zł brutto), na podstawie ww. umowy podwykonawczej z dnia 2.01.2013 r., nr "[...]"(dalej umowa) zawartej z B. na wykonanie usług geodezyjnych, polegających na konwersji dostarczonych przez wykonawcę danych źródłowych, pozyskania oraz przetwarzania danych. Zgodnie z zawartą umową strona jako podwykonawca, wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. 38.300 zł brutto w formie gwarancji bankowej. Spółka - podwykonawca, za wykonanie usług wynikających z ww. umowy wystawiła następujące faktury: "[...]" z 08.03.2013 r. wartość netto 102.133,34 zł, "[...]" z 15.04.2013 r. wartość netto 35.066,67 zł, "[...]" z 17.05.2013 r. wartość netto 35.066,67 zł, "[...]" z 17.06.2013 wartość netto 35.066,67 zł - łącznie na wartość 207.333,35 zł netto, VAT 47.686,67 zł.

Podstawą wystawienia faktur za realizację danego etapu prac było uzyskanie oświadczeń o zgodności odbioru materiału podpisanych przez obie strony bez uwag (§ 7 ust. 5 umowy). Ostatnie oświadczenie było podstawą do wystawienia faktury nr "[...]" z dn. 17.06.2015 r.

Następnie B. wypowiedziała ww. umowę w trybie natychmiastowym pismem z 09.08.2013 r. (doręczonym Spółce 03.09.2013 r.), z powodu nienależytego wywiązywania się przez podwykonawcę z podjętych umową zobowiązań, doprowadzając do opóźnienia w realizacji projektu i wzrostu dodatkowych kosztów poprawiania materiałów błędnie przez Spółkę przetworzonych. B. wystąpiła też o wypłatę z gwarancji bankowej sumy 38.300 zł. Nie doszło do ugody, o którą wystąpiła Spółka - protokół Sądu Rejonowego w "[...]" sygn. akt "[...]" z dn. 03.02.2015 r. B. M., prezes Zarządu podatnika, wyjaśnił w dniu 07.12.2015 r., że stopień zaawansowania prac po zerwaniu umowy wyniósł około 43.214 zł brutto, co stanowi 20% nierozliczonej jeszcze wartości brutto prac wynikających z VII i VIII etapu harmonogramu tj.: sumy 109.552 zł i 106.517,98 zł. Stan ten miał znaleźć też potwierdzenie w piśmie skierowanym przez Spółkę w dniu 09.08.2013 r. do B., z którego wynika, że "obecny stan zaawansowania prac jest na poziomie 80 %. Od chwili przekazania ostatniej partii materiałów do dnia wstrzymania robot wykonaliśmy około 20% zadania".

W wyniku postępowania podatkowego organ I instancji uznał, że Spółka nie zaksięgowała i nie rozliczyła w zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2013 r. przychodu należnego podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy o CIT w wysokości 35.133,33 zł (z wyliczenia: 43.214 zł - 43.214 zł x 23/123).

Ponadto Spółka otrzymała bez wynagrodzenia niżej opisane poręczenia majątkowe: wekslowe i inne, tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych, gwarancji bankowych - opisanych szczegółowo na str. 3 i 4 uzasadnienia decyzji organu I instancji (k. 174 akt organu I instancji). Organ podsumował, że na podst. art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika poręczeń majątkowych: wekslowych i innych, tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w Spółce przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 4 ww. ustawy stawka prowizji została ustalona na podstawie wyciągu z Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych za czynności bankowe/kredytowe stosowanej w Mazurskim Banku Spółdzielczym w "[...]" - załącznik do stosownej uchwały, w którym Spółka posiada rachunek bieżący. W związku z powyższym wartość przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń organ podatkowy ustalił w wysokości 6.348,78 zł (z wyliczenia: 1.269.755 zł x 0,5%).

W wyniku postępowania podatkowego stwierdzono, że Spółka nie rozliczyła w zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2013 r. przychodu należnego podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w wysokości 6.348,78 zł.

W odwołaniu Spółka, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez określenie wysokości straty poniesionej przez podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. w kwocie 241.585,25 zł, ewentualnie o uchylenie jej w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zarzuciła decyzji naruszenie:

 1. art. 122 i art. 124 O.p., poprzez nieuwzględnienie przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy następujących okoliczności:
  • kwestionowania przez B. wykonania na podstawie umowy z dnia 02.01.2013 r., części usług o wartości brutto 43.214 zł wynikających z VII i VIII etapu harmonogramu ustalonego ww. umową,
  • braku sporządzenia "oświadczenia o zgodności odbioru materiału podpisanych przez strony bez uwag", w stosunku do części usług o ww. wartości brutto 43.214 zł,
  • otrzymania przez podatnika, bez wynagrodzenia, poręczeń majątkowych tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych oraz gwarancji bankowych,
  • niezrealizowania otrzymanych przez podatnika, bez wynagrodzenia, poręczeń majątkowych tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych oraz gwarancji bankowych.
 2. art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o CIT poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że podatnik uzyskał przychód należny w wysokości 35.133,33 zł na skutek wykonania, w rozumieniu art. 12 ust. 3a, na podstawie ww. umowy z dnia 02.01.2013 r. części usług o ww. wartości brutto 43.214 zł,
 3. art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w stosunku do otrzymanych przez podatnika od jego wspólników, bez wynagrodzenia, poręczeń majątkowych tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych oraz gwarancji bankowych.

Odnośnie pkt 1 i 2 odwołania wskazano, że zgodnie z ustaleniami organu I instancji stopień zaawansowania prac po zerwaniu ww. umowy z dnia 02.01.2013 r. zawartej pomiędzy B. a odwołującą się, wyceniono na wartość brutto 43.214 zł (netto 35.133,33 zł), co stanowić miało ok. 20% nierozliczonej jeszcze wartości brutto prac wynikających z VII i VIII etapu harmonogramu ustalonego tą umową. Do dokonanych ustaleń organ zastosował bezpodstawnie regulację zawartą w art. 12 ust. 3 i art. 12 ust. 3a ustawy o CIT stwierdzając, że podatnik nie zaksięgował i nie rozliczył w zeznaniu CIT-8 za 2013 r. przychodu należnego w wysokości 35.133,33 zł. Opisana usługa nie została bowiem wykonana (nawet częściowo), zatem nie powstał przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. Ponadto gdy usługa wykonana jest etapami, jak w niniejszej sprawie, to przychód powstaje w momencie zakończenia danego etapu robót, czyli w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo otrzymania zapłaty - przywołano w tym miejscu interpretacje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27.02.2013 r., nr IPPB3/423-976/12-2/KK i Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 06.07.2011 r., nr IPTPB1/415-5/11-4/AG akcentując, że w niniejszej sprawie protokół zdawczo-odbiorczy przybierał formę "oświadczeń o zgodności odbioru materiału podpisanych przez strony bez uwag". Natomiast B. ani nie odebrała usług, ani nie podpisała ww. oświadczenia, a organ I instancji nie wziął pod uwagę tych okoliczności pomimo obowiązku wynikającego z art. 122 i art. 124 O.p. Nie powstał przychód po stronie podatnika w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o CIT zatem wartość przedmiotowej usługi "niewykonanej w myśl umowy z dnia 2 stycznia 2013 r., stanowić będzie jedynie szkodę po stronie podatnika, a nie wynagrodzenie za wykonaną usługę".

Ponadto autor odwołania podał, że nie jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymane poręczenie majątkowe lub zabezpieczenie udzielone Spółce przez B. M. i M. M. bez wynagrodzenia, i wskazał na ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »