WSA. Nie można przeprowadzać "kontroli krzyżowych" w ramach czynności sprawdzających

Z uzasadnienia: Ustawodawca dopuścił możliwość zażądania od kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentów, w tym także w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT, jednak tylko w związku z prowadzonym u podatnika postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Kontrola tzw. "krzyżowa" dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi. W przypadku zatem gdy kontrola podatkowa już się zakończyła, a organ ponownie wszczął czynności sprawdzające, to nie ma już podstaw prawnych aby wskazując na kontrolę "krzyżową" żądać od kontrahentów podatnika dokumentów w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT i z tego powodu po raz kolejny przedłużać termin zwrotu podatku w ramach czynności sprawdzających.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński Sędziowie: Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.) Sędzia WSA Bożena Kasprzak Protokolant: Sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] [...] w przedmiocie przedłużenia terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym według deklaracji VAT-7 za październik 2013 r.:

1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. z dnia [...] r. nr [...];
2. umarza postępowanie administracyjne w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za październik 2013 r. w okresie objętym przedmiotem niniejszej sprawy;
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącej kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł. - P. z dnia [...] r., którym przedłużono A. W. termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 153.932 zł, wykazanej w deklaracji VAT-7 za październik 2013 r.

Podstawą postanowienia były następujące ustalenia i wnioski organów prowadzących postępowanie:

W dniu 25 listopada 2013 r. podatniczka złożyła deklarację VAT-7 za miesiąc październik 2013 r., w której wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 153.932 zł jako kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Zdaniem organu pierwszej instancji analiza tej deklaracji wykazała konieczność zweryfikowania zasadności wykazanego tam zwrotu. W związku z powyższym organ podjął stosowne czynności wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej: "ustawa o VAT". W szczególności organ wszczął kontrolę podatkową w zakresie: prawidłowości rozliczeń z budżetem z tytułu podatku VAT za miesiące od października 2011 r. do października 2013 r.; zasadności zwrotu za październik 2013 r.; prawidłowości i rzetelności transakcji zawartych w okresie od 1 października 2011 r. do 31 października 2013 r. z kontrahentem strony - A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: "spółka A".

W dniu [...] organ wydał postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu.

Utrzymując w mocy postanowienie organu pierwszej instancji, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. w postanowieniu z dnia [...] r. wskazał m.in., że analiza deklaracji za październik 2013 r. wykazała konieczność zweryfikowania zasadności wykazanego zwrotu w drodze kontroli podatkowych. Organ odwoławczy zauważył przy tym, że z ogólnej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w wysokości 153.932 zł wykazanej w deklaracji VAT-7 za październik 2013 r. organ pierwszej instancji dokonał już zwrotu części tej wartości w dniu 30 maja 2014 r. w wysokości 43.932 zł. W wyniku dalszych ustaleń zawartych w protokole z kontroli wszczętej na podstawie upoważnienia z dnia 29 października 2014 r. i zakończonej w dniu 3 czerwca 2015 r., stwierdzono, że zostały wyjaśnione zagadnienia dotyczące dalszej części wykazanej kwoty do zwrotu w wysokości 23.933 zł - uznano w całości opłaty leasingowe jako zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-P. postanowił o przedłużeniu zadeklarowanego terminu zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za październik 2013 r., jednakże postanowienie to w istocie dotyczyło pozostałej niezwróconej z wykazanego zwrotu kwoty, tj. 86.067 zł.

Organ odwoławczy nadmienił, że ostatecznego wyjaśnienia wymaga kwestia dotycząca opodatkowania przychodu (obrotu) z tytułu dzierżawy maszyn i urządzeń stolarskich na rzecz spółki A, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 grudnia 2010 r.

W dniu 22 sierpnia 2014 r. wszczęta została kontrola podatkowa u kontrahenta podatniczki, tj. w spółce A. W ramach dokonanych ustaleń nie stwierdzono dowodów mogących świadczyć o tym, że w dniach od 1 października 2011 r. do 31 października 2013 r. maszyny objęte umową leasingową były gdziekolwiek przenoszone lub wydzierżawione innym podmiotom. Ponadto stwierdzono, że w ww. okresie przedmiotowe maszyny i urządzenia znajdowały się w pomieszczeniach wynajmowanych przez spółkę A, gdzie produkowano meble. Zdaniem organu pierwszej instancji - z zeznań pracowników zatrudnionych w ww. firmie (protokoły z przesłuchania świadków) jednoznacznie wynika, że w analizowanym okresie na przedmiotowych maszynach świadczone były usługi stolarskie i produkowane były meble.

Dalej Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu do organu pierwszej instancji 19 czerwca 2015 r.) pełnomocnik podatniczki działając na podstawie art. 291 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) wniósł zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

W związku z powyższym organ pierwszej instancji pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. - działając na podstawie art. 155 w związku z art. 280 i 274c Ordynacji podatkowej, wezwał stronę do złożenia wniosków dowodowych (w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania) potwierdzających rzeczywisty - zdaniem pełnomocnika - stan faktyczny i umożliwiających organowi podatkowemu prawidłowe określenie podstawy opodatkowania.

W dniu [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-P. wydał postanowienie o ponownym przedłużeniu terminu zadeklarowanego zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za październik 2013 r. do dnia 30 października 2015 r.

Kwestia sporna w postępowaniu zażaleniowym związana jest z oceną, czy organ pierwszej instancji był uprawniony do przedłużenia terminu zwrotu po zakończonej w dniu 3 czerwca 2015 r. kontroli podatkowej. Zdaniem podatniczki po zakończeniu kontroli podatkowej, w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku organ powinien wydać postanowienie już w ramach wszczętego postępowania podatkowego.

W przedmiotowej sprawie kontrola podatkowa w odniesieniu do października 2013 r. zakończyła się w dniu 3 czerwca 2015 r. poprzez doręczenie protokołu kontroli. W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynęły do organu pierwszej instancji zastrzeżenia do protokołu kontroli. Z powyższego Dyrektor Izby Skarbowej wywiódł, że organ pierwszej instancji postanowienie z dnia [...] r. wydał podczas trwania 14-dniowego terminu do rozpatrzenia przez kontrolującego zastrzeżeń podatnika do protokołu kontroli i w tym okresie organ nie był jeszcze uprawniony do wszczęcia postępowania podatkowego.

Zauważył również, że w stosunku do tego samego podmiotu mogą być podejmowane równocześnie różnorodne działania na podstawie przepisów działu V, VI, a także IV, chyba że wyklucza je przepis szczególny taki jak art. 282a Ordynacji podatkowej. Jeżeli takiego szczególnego przepisu nie ma, to dokonywanie czynności sprawdzających lub prowadzenie kontroli podatkowej nie jest ograniczone czasowo i może być podejmowane wielokrotnie.

Mając na uwadze powyższe organ odwoławczy ocenił, że zasadnie dokonano przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT za październik 2013 r. W jego ocenie fakt, że w dniu 22 sierpnia 2014 r. wszczęta została kontrola podatkowa u kontrahenta podatniczki, tj. w spółce A, jest okolicznością uzasadniającą przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT. Sprawdzeniu będzie zatem podlegać wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu u A. W. na rzecz tego podmiotu, a które nie zostały udokumentowane wystawionymi fakturami, zaś wartość tych czynności nie pozostaje bez wpływu na wysokość wykazanej kwoty do zwrotu.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważył również, że w przedmiotowej sprawie organ pierwszej instancji w obowiązujących terminach informował stronę o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT, wskazując powody takiego działania. Aby przedłużyć termin zwrotu podatku muszą wystąpić okoliczności, które wskazują, że istnieje potrzeba dodatkowej weryfikacji rozliczenia podatnika (zasadności zwrotu). Nie chodzi jednak o przesłanki, które mają charakter konkretnych dowodów świadczących o nieprawidłowościach w rozliczeniu czy konkretnych zarzutów, które można postawić podatnikowi. Na tym etapie postępowania organ decyduje bowiem wyłącznie o konieczności dalszego badania zasadności zwrotu, a nie o samej zasadności zwrotu. N...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »