Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

03.09.2018

WSA: Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest związana z działalnością

Z uzasadnienia: Osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą, występuje w obrocie prawnym także jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. Dlatego też opodatkowanie nieruchomości stawką jak dla związanych z działalnością gospodarczą jest możliwe jedynie w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego, że mogłyby one choćby pośrednio służyć w prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Gapiński (spr.), Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Agata Ćwik-Bury, Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r.:

 1. uchyla zaskarżoną decyzję,
 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 2.074 (dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach (dalej - Kolegium lub SKO), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm. - dalej o.p.); art. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1659 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 198, poz. 1925), po rozpoznaniu odwołania K. S. (dalej - skarżący, strona, podatnik), utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy S. (dalej - organ I instancji) z dnia [...] nr [...] (nr ewid. [...]) ustalającą wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r. w kwocie [...]zł.

Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia [...] organ I instancji ustalił podatnikowi wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r. w kwocie [...]zł.

Na skutek odwołania strony, SKO decyzją z dnia [...] nr [...] uchyliło decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...], a sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia kasacyjnego zwrócono organowi I instancji uwagę, że skoro w zakresie stanu faktycznego dotyczącego przedmiotu opodatkowania za 2016 r. nie została wydana ostateczna decyzja, to organ podatkowy nie był uprawniony do wydania decyzji w oparciu o przywołane w decyzji okoliczności.

Z tego też względu organ I instancji zawiesił z urzędu postępowanie podatkowe do czasu zakończenia w sposób ostateczny postępowania w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 rok (postanowienie z dnia [...]). Nadmienić należy, że Kolegium decyzją z dnia [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji ustalającą wysokość podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 2016 r. Wobec ustania przyczyny zawieszenia organ podatkowy podjął z urzędu postępowanie podatkowe (postanowienie z dnia [...]).

Następnie decyzją z dnia [...] organ I instancji ustalił podatnikowi wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na 2017 r. w kwocie [...]zł. Do opodatkowania podatkiem od nieruchomości organ przyjął:

 • budynki mieszkalne o powierzchni 253 m2,
 • budynki mieszkalne związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 13,6 m2,
 • inne zabudowania związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 207,48 m2,
 • grunty związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 207,48 m2,
 • grunty pozostałe - tereny mieszkaniowe o powierzchni 3540,52 m2,
 • grunty pozostałe - nieużytki o powierzchni 0,3601 m2.

Podatkiem rolnym objęto:

 • grunty orne klasy IV a o powierzchni 0,1528 ha,
 • grunty orne klasy IV b o powierzchni 0,1025 ha,
 • pastwiska klasy VI o powierzchni 0,1221 ha.

W odwołaniu z dnia 20 września 2017 r. podatnik zakwestionował decyzję organu I instancji w zakresie w jakim stwierdzono, że garaż oraz grunt o powierzchni 207,48 m2 położony w J. przy ul. [...], podlegają opodatkowaniu w stawce odnoszącej się do budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarzucając naruszenie:

 • art. 1a. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm. - dalej u.p.o.l.) poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na ustaleniu niewłaściwej stawki podatku od nieruchomości odnośnie garażu i gruntu o powierzchni 207,48 m2;
 • art. 120, art. 121, art. 122, art. 187 i art. 191 o.p.

Skarżący podniósł, iż przedmiotowy garaż wraz z gruntem pod nim nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż nigdy nie była prowadzona w nim tego rodzaju działalność. Podkreślił przy tym, że budynek garażowy służy jedynie do przechowywania urządzeń i maszyn rolniczych w związku z posiadaniem i dzierżawieniem gruntów rolnych oraz potrzebą utrzymania nieruchomości podatnika i współmałżonki. Wykorzystywany jest także jako magazyn i jest związany wyłącznie z zaspokajaniem potrzeb ogólnie pojmowanych jako mieszkaniowe. Zauważył także, że maszyny przechowywane są wyłącznie w jednym z pomieszczeń, którego powierzchnia wynosi 105,10 m2.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Kolegium utrzymało w mocy rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne.

W uzasadnieniu przedstawiono przebieg postępowania oraz uregulowania prawne znajdujące zastosowanie w sprawie. Odnosząc się do sedna sprawy SKO przyjęło, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Sporny garaż pełni funkcję magazynu, a także miejsca przechowywania posiadanych maszyn rolniczych, jak i osprzętu koparki wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego Kolegium uznało, że budynek garażowy jak i grunt pod nim służą do przechowywania nie tylko urządzeń i maszyn rolniczych w związku z posiadaniem i dzierżawieniem gruntów rolnych ale i także w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak bowiem zauważyło Kolegium - grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to te, które są w posiadaniu przedsiębiorcy. Następnie wyjaśniło, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, iż ustawodawca użył w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. określenia "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" a więc szerszego niż prowadzenie działalności gospodarczej, a więc do tego rodzaju nieruchomości zaliczyć należy także te, które nie biorą bezpośredniego udziału w działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej czy usługowej.

W ocenie SKO, organ I instancji jednoznacznie ustalił w ramach postępowania dowodowego, iż sporny garaż służy do przechowywania sprzętu rolniczego, jak i osprzętu koparki służącej do świadczonych usług, zaewidencjonowanych jako środki trwałe i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą niezależnie od tego, czy jak podnosi podatnik, działalność gospodarcza stanowi jedynie dodatkowe zajęcie wykonywane okazjonalnie o czym świadczy wysokość uzyskiwanych dochodów.

W skardze z dnia 1 marca 2018 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, pełnomocnik strony zarzuciły zaskarżonej decyzji:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego:

 • art. 1a. ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na ustaleniu niewłaściwej stawki podatku od nieruchomości odnośnie garażu i gruntu o powierzchni 207,48 m2;

2) naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy:

 • art. 121 o.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i prowadzenie postępowania w sposób stawiający pod znakiem zapytania zaufanie do organów podatkowych, a także zachowanie przez organ bezstronności wobec podatnika i zaistniałego stanu faktycznego;
 • art. 122 o.p. poprzez niedokładne wyjaśnienie przez organ stanu faktycznego sprawy, co doprowadziło do nieprawidłowych ustaleń i w konsekwencji przyjęcia nieprawidłowej stawki podatku od nieruchomości, w szczególności poprzez ustalenie nieprawidłowej powierzchni garażu podlegającej opodatkowaniu w wyższej stawce podatku;
 • art. 187 o.p. poprzez nieprawidłowe rozpatrzenie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i w konsekwencji wydanie nieprawidłowej decyzji niezgodnej ze stanem faktycznym sprawy;
 • art. 191 o.p. poprzez dokonanie dowolnej oceny przez organ zgromadzonego materiału dowodowego w sposób sprzeczny z zasadami logiki i doświadczenia życiowego oraz materiałem dowodowym, a w konsekwencji przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów;
 • art. 198 o.p. pośrednio poprzez nieprzekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i nieprzeprowadzenie dowodu z ponownych oględzin przedmiotowej nieruchomości w sytuacji kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości i rozbieżności w zakresie ustalenia prawidłowej powierzchni nieruchomości objętej podatkiem od nieruchomości w stawce odnoszącej się do prowadzenia działalności gospodarczej i ustalenia jaka powierzchnia powinna być stosowana przy określaniu zobowiązania podatkowego;
 • art. 233 § 2 o.p. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i brak uchylenia decyzji organu I instancji w sytuacji kiedy to rozstrzygnięcie sprawy w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »