WSA. Naprawy pogwarancyjne w kosztach podatkowych

Z uzasadnienia: Nie można czynić rozróżnienia pomiędzy wydatkami ponoszonymi w ramach procedury "goodwill" oraz w ramach procedury tzw. "akcji serwisowych", dopuszczając "kosztowy charakter" tylko wydatków dokonywanych w ramach tej drugiej procedury. Obie procedury należą do procedur niestandardowych, tj. przeprowadzanych już po okresie gwarancyjnym, obie służą tym samym celom. Nie ma więc podstaw do wyłączenia ponoszonych w ramach procedury "goodwill" kosztów naprawy pogwarancyjnej z katalogu kosztów uzyskania przychodu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Ciołek (sprawozdawca), Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski, Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Wilczek, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w Ł. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację,
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów na rzecz A Sp. z o.o. w Ł. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi A jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w P. (działającego z upoważnienia Ministra Finansów) z dnia [...] (nr [...]), udzielona na tle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.: dalej - u.p.d.o.p.) dotycząca zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca - A (dalej: strona, spółka, skarżąca) jest w grupie [...] producentem i dostawcą silników [...] do samochodów marki [...] oraz, w pewnym zakresie, producentem oraz dostawcą części serwisowych do ww. silników. Produkowane przez A silniki są przez nią sprzedawane do określonych podmiotów z Grupy [...]. Sprzedaż ta dokonywana jest albo bezpośrednio do spółek będących producentami samochodów marki [...], albo, za pośrednictwem belgijskiej spółki B (dalej B). Części serwisowe spółka sprzedaje wyłącznie za pośrednictwem ww. spółki belgijskiej. Jak podkreślono we wniosku, współpraca regulowana jest zawartymi przez stronę umowami o realizację dostaw ww. towarów na rzecz spółek powiązanych z Grupy [...].

Z dalszej treści wniosku wynika również, że strona dąży do tego, aby stać się liderem wśród światowych producentów silników [...], które będą instalowane w różnych modelach samochodów marki [...], przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych. Podkreślono, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strona duże znaczenie przypisuje stosowanym procedurom jakościowym, jako że świadoma jest faktu, że zachowanie najwyższych standardów jakości warunkuje zadowolenie ostatecznego klienta, co ma istotne znaczenie dla utrzymania i zabezpieczenia przychodów koncernu [...] na rynku motoryzacyjnym, w tym strony.

Zaznaczono również, że pomimo wdrożenia procedur jakościowych w ramach koncernu [...] zdarza się, że niektóre z dostarczanych przez spółkę towarów posiadają wady, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie pojazdów samochodowych, w których wadliwe towary zostały zamontowane. Sytuacje, w których dochodzi do ujawniania wad towaru strona uznała za nieodłączny element prowadzonej działalności gospodarczej z uwagi na jej specyfikę. Podniesiono jednocześnie, że ujawnienie wady towaru na etapie użytkowania pojazdu samochodowego przez klienta wiąże się z koniecznością usunięcia wady, w ramach jednej z przyjętych procedur: a) "standardowej procedury" usuwania ujawnionych wad, mającej miejsce w okresie gwarancji; oraz w ramach jednej z "niestandardowych procedur", tj.: b) w ramach procedury "goodwill, która ma miejsce już po okresie gwarancji; c) w ramach procedury "akcji serwisowych", mającej miejsce w ramach specjalnych kampanii (które mogą występować także w okresie "pogwarancyjnym").

Strona wyjaśniła, że w ramach standardowej procedury usunięcie usterki następuje w autoryzowanym serwisie marki [...]. Następnie, dealer występuje do spółki dystrybucyjnej marki [...] w danym państwie o zwrot kosztów naprawy. Jeżeli taki wniosek jest zasadny, rozliczenie kosztów następuje za pośrednictwem belgijskiej spółki B (która pełni funkcję centrali i koordynatora roszczeń i rozliczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych w Grupie [...]), przy czym, faktyczny ciężar finansowy tych kosztów ponosi, w przypadku stwierdzenia jej odpowiedzialności za daną wadę A.

W przypadku niestandardowej procedury "goodwill" strona wskazała, że procedura ta stosowana jest zasadniczo wobec kluczowych klientów, będących użytkownikami samochodów marki [...], i ma miejsce już po okresie tzw. gwarancji. Finansowanie kosztów usunięcia ujawnionych wad towarów, pomimo upływu okresu gwarancji, wynika z przyjętej przez Grupę [...] polityki stawiającej sobie za cel utrzymanie jak najlepszych relacji z klientem, utrwalanie profesjonalnego wizerunku koncernu i marki [...] na bardzo konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym. Jednocześnie, jest wyrazem dążenia koncernu (w tym spółki) do tego, aby, mimo ujawnianych wad, pojazdy marki [...] były postrzegane jako niezawodne, a sama Grupa jako solidny dostawca, na którym długoterminowo mogą polegać klienci (użytkownicy samochodów marki [...]).

Odnośnie okoliczności usuwania wad w ramach "akcji serwisowych" wskazano we wniosku, że procedura ta ma zastosowanie do aut wprowadzonych już na rynek, a które zawierają wady powstałe wskutek określonych uszkodzeń seryjnych.

Podano, że każda z procedur generuje koszty, które związane są z usuwaniem wad towarów. Koszty te nie mają jednak charakteru odszkodowania ani kary umownej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p., lecz uzasadnienie biznesowe. Ich poniesienie pozostaje w interesie koncernu marki [...] (w tym spółki) i jest przejawem racjonalności gospodarczej oraz przyjętej strategii marketingowej koncernu [...].

Wskazano, że w ostatecznym rozrachunku spółka finansuje tylko te koszty, za które ponosi odpowiedzialność.

Spółka wyjaśniała, że ponoszone przez nią koszty napraw towarów w których ujawniły się wady są nierozerwalnie związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i są ponoszone w celu osiągania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Do ich ponoszenia strona jest zobowiązana na mocy porozumień w ramach koncernu [...], a odmowa ich finansowania naraziłaby spółkę na spory z odbiorcami dostarczanych przez nią towarów (silników i części serwisowych), zakłóciłaby zasadność i racjonalność tej współpracy, jak również, mogłaby narazić spółkę na konieczność zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Realizowane przez skarżącą czynności, polegające na usuwaniu ujawnionych wad w ramach jednej z ww. procedur, wpisują się również w przyjętą strategię marketingową, ukierunkowaną na osiąganie przychodów oraz zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów. Jak podkreśliła, odmowa pokrycia przez nią kosztów usunięcia wady, której ujawnienie obciążałoby stronę, mogłoby negatywnie wpłynąć na poziom satysfakcji klienta, a przez to, spowodować postrzeganie marki [...] jako producenta bez strategii długoterminowej wobec swoich klientów. Powyższe mogłoby doprowadzić (zwłaszcza w obliczu wzmożonej konkurencji na rynku motoryzacyjnym) do utraty dotychczasowych klientów przez koncern, co z kolei wiązałoby się również ze spadkiem zamówień na samochody marki [...], a w konsekwencji, także na towary (silniki) dostarczane przez stronę.

Dalej wskazała strona, że zgodnie z procedurami stosowanymi w Grupie [...], koszty usunięcia wad towarów dzielą się na: 1/ koszty materiałów (PARTS_AMT); 2/ koszty pracy (LABOR_AMT); 3/ koszty dodatkowe (SUBLET_AMT).

Koszty materiałów obejmują zasadniczo koszt nowego silnika lub jego części, a także innych komponentów, które zostały uszkodzone wskutek zaistniałej wady. Mogą również obejmować koszty transportu towarów oraz koszty usług wykonywanych przez poszczególne podmioty w związku z pośrednictwem w procesie rozliczania kosztów (np. B, spółki dystrybucyjnej). Koszty robocizny niezbędnej do usunięcia ujawnionej wady silnika (lub jego części) zasadniczo dotyczą naprawy, demontażu wadliwego silnika (części) oraz montażu towaru wolnego od wad. Koszt ten ustalany jest zasadniczo jako iloczyn godzin spędzonych przez osoby zatrudnione w autoryzowanym serwisie i przyjętej (uzgodnionej) stawki godzinowej. Kategoria kosztów dodatkowych obejmuje wydatki ponoszone w związku z naprawą pojazdu, których wystąpienie nie jest jednak uwarunkowane samym procesem usuwania wady (naprawy). Ich poniesienie ma na celu zapewnienie ostatecznemu klientowi (użytkownikowi samochodu marki [...]) pewnych dodatkowych świadczeń, często o charakterze "zadośćuczynienia" z tytułu dyskomfortu wynikającego z ujawnionej wady pojazdu. Koszty te mogą obejmować w szczególności - koszt usługi hotelowej związanej z koniecznością noclegu poza miejscem zamieszkania na skutek awarii samochodu oraz koszty wypożyczenia auta zastępczego.

Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego strona zadała pytanie - czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. koszty materiałów oraz koszty pracy, jakie ww. spółka ponosi w związku z usuwaniem ujawnionych wad towarów w ramach stosowania jednej z trzech ww. wymienionych procedur, tj. procedury standardowej oraz dwóch procedur niestandardowych, a mianowicie - "akcji serwisowych" oraz "goodwill"?

Strona zajęła stanowisko, że ponoszone w ramach każdej z trzech wymienionych procedur, koszty takie jak - koszty materiałów i koszty pracy należy uznać za spełniające definicję kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Zdaniem spółki, tzw. koszty dodatkowe nie będą miały natomiast charakteru podatkowego z uwagi na ich odszkodowawczy charakter.

Wyrażone stanowisko strona uzasadniała istnieniem związku pomiędzy ponoszeniem przez nią tego rodzaju obciążeń a osiągnięciem przychodów, zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła. Podkreśliła, że usunięcie ujawnionych wad towarów na koszt spółki stanowi realizację podjętych przez nią względem podmiotów z Grupy [...] zobowiązań co do tego, że dostarczone przez nią towary będą odpowiadały wymogom określonym w specyfikacjach i projektach, jak również, będą wolne od wad fizycznych oraz jakościowych. Wskazała, że wypełnienie tych zobowiązań zapewnia niezakłóconą współpracę pomiędzy spółkami z Grupy, a nadto, przekłada się na wizerunek koncernu [...] jako podmiotu realizującego długoterminową politykę marketingową względem swoich klientów. W kontekście tym nawiązała strona do kwestii konkurencyjności na rynku motoryzacyjnym. Wskazała również, że zaniechanie pokrycia kosztów obciążających ją napraw naraziłoby spółkę na działalność odszkodowawczą.

Dyrektor Izby Skarbowej w P., w wydanej interpretacji indywidualnej za prawidłowe uznał stanowisko spółki odnośnie prawnopodatkowej kwalifikacji kosztów usuwania wad w ramach dwóch procedur, tj. procedury standardowej oraz niestandardowej procedury tzw. akcji serwisowych. W tym też zakresie podzielił stanowisko spółki o prawie zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »