Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.05.2016

WSA. Nadpłata podatku przy przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz gminy

Z uzasadnienia: Zapłatą podatku - umożliwiającą żądanie stwierdzenia nadpłaty w trybie określonym w przepisach art. 72 i art. 75 Ordynacji podatkowej - jest wpłata podatku na konto uprawnionego organu, przelanie z rachunku bankowego zobowiązanego, ale także przymusowe ściągnięcie przez organ kwoty zaległości podatkowej w postępowaniu egzekucyjnym. W zakresie tej procedury weryfikacji rozliczenia podatkowego nie mieszczą się inne określone w Ordynacji podatkowej przypadki realizacji zobowiązań podatkowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Wojciech Czajkowski Sędziowie sędzia WSA Ryszard Maliszewski (sprawozdawca) sędzia WSA Renata Kantecka Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Niewiadomska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia "[...]" Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej SKO, Kolegium, organ II instancji, organ odwoławczy), uchyliło decyzję Burmistrza Miasta "[...]" (dalej Burmistrz, organ I instancji) z "[...]" nr "[...]" w przedmiocie odmowy określenia wysokości nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r.

Spór w sprawie dotyczył oceny, czy nadpłata podatku może powstać w sytuacji uregulowania przez podatnika zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie na rzecz organu podatkowego własności rzeczy i praw majątkowych za zaległości podatkowe.

Z akt podatkowych sprawy wynika, że Spółka A. (dalej Spółka, podatnik, strona, skarżąca) złożyła w dniu 31.12.2014 r. wniosek (uzupełniony pismem z 27.04.2015 r.) o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 w łącznej kwocie 552.549 zł, w tym za rok 2011 w kwocie 85.012 zł. Nadpłacono bowiem podatek za wiatę na rowery na terenie "[...]" o powierzchni 37,5 m2 oraz za część działki nr "[...]"7 i nr "[...]"1 jako zwolnionych z obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Organ I instancji decyzją z "[...]" określił wysokość nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok na kwotę 0 zł. Jako podstawę prawną wskazał art. 72 § 1 pkt 1, 2, art. 81 § 1, 2 i art. 207, art. 240 § 1, pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej O.p.) i § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.).

W uzasadnieniu Burmistrz, bazując na skorygowanych deklaracjach, ustalił, iż wysokość podatku od nieruchomości w roku 2011 winna wynosić:

  • grunty wykazywane jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni działki nr "[...]"7 - 81.526,23 m2 x 0,70 zł = 57.068,00 zł,
  • grunty wykazywane jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni działki nr "[...]" - 39.674,00 m2 x 0,70 zł = 27.772,00 zł,
  • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni 37,50 m2 x 7 zł = 236 zł - Burmistrz ocenił w tym miejscu, że winno być: budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od wartości 3.218 x 2% = 64 zł.

Organ I instancji dodatkowo podał, że decyzją z dnia 31.12.2012 r. nr "[...]" orzeczono wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres sierpień 2010 r. - listopad 2012 r. w wysokości 1.150.487,03 zł z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek nr "[...]"2 o powierzchni 0,0452 ha, "[...]"4 o powierzchni 0,0093 ha i "[...]"5 o powierzchni 0,681 ha (akt notarialny z dnia 31.12.2012 r. Rep. A nr "[...]"), w związku z czym wygaszone zobowiązanie podatkowe za 12 miesięcy wynosi 85.012 zł.

Na skutek odwołania Spółki SKO decyzją z dnia "[...]" uchyliło decyzję ww. Burmistrza w całości i odmówiło stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2011. Jako podstawę prawną wskazało art. 233 § 1 pkt 2 Iit. a) w związku z art. 72 § 1 pkt 1 i § 2, art. 75 § 2 pkt 1 lit. b) O.p.

W uzasadnieniu decyzji Kolegium powołało się na art. 66 i art. 72 § 1 O.p. i w pełni podzieliło stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w wyroku z dnia 1 września 2010 r. sygn. akt II FSK 726/09. Ponadto wskazało, że z aktu notarialnego z dnia 31.12.2012 r. wynika wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres sierpień 2010 r. - listopad 2012 r. w wysokości 1.150.487,03 zł z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek nr "[...]"2 o powierzchni 0,0452 ha, "[...]"4 o powierzchni 0,0093 ha i "[...]"5 o pow. 0,681 ha. Decyzja z dnia 31.12.2012 r. znak "[...]" o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres sierpień 2010 r. - listopad 2012 r. nie została przez podatnika w żaden sposób zakwestionowana.

W ocenie organu odwoławczego wniosek podatnika o stwierdzenie nadpłaty nie jest uzasadniony tym bardziej, że zobowiązanie podatkowe Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2011 wygasło poprzez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek nr "[...]"2 o powierzchni 0,0452 ha, "[...]"4 o powierzchni 0,0093 ha i "[...]"5 o powierzchni 0,681 ha, a Spółka nie dokonała żadnych wpłat podatku za rok 2011. SKO stanęło na stanowisku, że wobec przeniesienia na rzecz gminy praw o wartości przewyższającej wysokość zobowiązań podatkowych, wystąpiła nadpłata z tytułu uzyskania przez gminę świadczenia nienależnego. W ten sposób podatnik uwolnił się od konieczności zapłaty (w gotówce) podatku od nieruchomości za rok 2011 dobrowolnie zawierając umowę - ww. akt notarialny z dnia 31.12.2012 r. Rep. A nr "[...]".

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Spółka, reprezentowana przez doradcę podatkowego, domagała się uchylenia decyzji SKO i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, oraz zobowiązania organu podatkowego do wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2011 r. w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy.

Decyzji zarzuciła naruszenie art. 72 § 1 pkt 1) w zw. z art. 81 § 1 i art. 121 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej wobec uznania, że zobowiązanie podatkowe wygasłe poprzez przeniesienie na rzecz Burmistrza własności rzeczy i praw majątkowych za zaległości podatkowe w trybie art. 66 § 1 pkt 2) O.p. nie stanowi zapłaty podatku w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1) O.p., i w konsekwencji wartość rzeczy i praw majątkowych, nienależnie przeniesionych na organ, nie może stanowić nadpłaty podatku.

Na tle art. 72 § 1 pkt 1) O.p. skarżąca podniosła, że Ordynacja podatkowa ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »