Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.05.2017

WSA. Nadmierny formalizm organu nie powinien uniemożliwić dostępu do akt sprawy

Z uzasadnienia: Nie można tracić z pola widzenia, że stroną postępowania podatkowego nie zawsze są osoby korzystające z fachowej pomocy prawnej czy mające świadomość konieczności ścisłego i precyzyjnego formułowania żądań w sferze prawa, w tym i wobec organu podatkowego. W takiej sytuacji organ może wymagać stosowania się strony do szczególnych wymogów prawnych tylko o tyle, jeśli zachowuje się zgodnie z zasadą określoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, to znaczy dbając o postępowanie budzące zaufanie do organów podatkowych

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska WSA Piotr Popek / spr. / Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2017 r. sprawy ze skargi A. s.c. A. K., Z. M. w [...] na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania z akt sprawy protokołów przesłuchań:

  1. uchyla zaskarżone postanowienie,
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej A. s.c. A. K., Z. M. w [...] kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia Firmy A. spółka cywilna A. K., Z. M. (dalej: skarżąca), uchylił w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w [....] z dnia [...] września 2016 r., nr [...], odmawiające wydania z akt postępowania podatkowego nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i nieodprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącach od stycznia do października 2013 r. oraz określenia wysokości niepobranych i nieodprowadzonych zaliczek na ten podatek za powyższy okres - kopii protokołów przesłuchania M. B. z dnia: 6.11.2013 r., 18.12.2013 r. i 15.04.2014 r. oraz treści części protokołu przesłuchania świadka J. S. - protokół z dnia 15.04.2015 r. - z uwagi na to, że dokumenty te w części lub w całości zostały wyłączone z akt podatkowych ze względu na interes publiczny, a także odmówił wydania z akt postępowania podatkowego, wszczętego postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [....] maja 2016 r., nr[...], w zakresie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i nieodprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych za okres od stycznia do października 2013 r. oraz określenia wysokości niepobranych i nieodprowadzonych zaliczek na ten podatek - protokołów przesłuchań sporządzonych w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we [...] (sygn. akt:[...]) M. B. (z 6.11.2013 r., 18.12.2013 r., 15.04.2014 r.) oraz J. S. (z dnia 15.04.2014 r.).

Jak wynika z akt sprawy i treści zaskarżonego postanowienia, organ podatkowy przeprowadził w spółce kontrolę podatkową w zakresie: prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r., której ustalenia udokumentowano protokołem kontroli, zaś jego integralną część stanowiły załączniki, w tym: załącznik nr 14 - kopia pisma Prokuratury Okręgowej we [...] wraz z protokołem przesłuchania J. S. (7 kart) i zał. nr 15 - kopia pisma Komendy Wojewódzkiej Policji we [...], Wydział Dochodzeniowo - Śledczy z 5.12.2015 r. wraz z protokołami przesłuchania M. B. z dnia: 6. i 19.11, 18.12.2013 i 15.04.2014 r. (38 kart).

Biorąc pod uwagę nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli, Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika - spółki cywilnej A. z tytułu niepobrania i nieodprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącach od stycznia do października 2013 r. oraz określenia wysokości niepobranych i nieodprowadzonych zaliczek. W toku tego postępowania postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] wyłączono jawność protokołów przesłuchania M. B., z uwagi na to, że dokumenty te wykraczają poza realizowany zakres postępowania oraz protokołu przesłuchania świadka J. S. w części która wykracza poza zakres postępowania podatkowego oraz zawiera dane osobowe świadka.

W dniu 14 września 2016 r. w toku postępowania podatkowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek skarżącej o wydanie z akt sprawy wzmiankowanych protokołów przesłuchań M. B. i J. S. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że dokumenty te są niezbędne do wypowiedzenia się co do treści materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego przedmiotowym postanowieniem z dnia [...] września 2016 r. (nr[...]), wydanym na podstawie art. 179 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: o.p.), odmówił wydania "kopii" protokołów przesłuchania M. B. i J. S., powołując się na powyższe okoliczności, tj. że dokumenty te w części lub w całości zostały wyłączenie z akt podatkowych ze względu na interes publiczny. Natomiast postanowił wydać z akt sprawy kopię protokołu przesłuchania J. S., sporządzonego przez Wydział Dochodzeniowo Śledczy KWP we [....], w tej części, której jawność nie została wyłączona (postanowienie z dnia 21września 2016 r., nr[...]).

W zażaleniu na to postanowienie skarżąca zawnioskowała o jego uchylenie w części dot. odmowy wydania z akt protokołów przesłuchań M. B. oraz o umorzenie postępowania w sprawie, zarzucając naruszenie art. 123 § 1, art. 129, i art. 178 § 1 i § 3 o.p. Skarżąca podniosła, że organ, który wyłącza jawność dokumentów (ich części), jest zobligowany do wskazania, która z podstaw wymieniona w przepisie (art. 170 § 1 o.p.) zachodzi w konkretnej sprawie, w czym upatruje owego interesu publicznego. Wskazała, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zdefiniował jak w realiach sprawy należy rozumieć pojęcie interesu publicznego, ani nie wyjaśnił w jaki sposób utajnienie rzeczonych protokołów wpływa na jego ochronę. Poza tym z postanowienia w sprawie wyłączenia jawności protokołów przesłuchań M. B. oraz z treści zaskarżonego postanowienia nie wynika jednoznacznie czy protokoły utajniono w całości czy w części.

Rozpoznając zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej powołał się na treść art. 178 o.p., zaznaczając, że z przepisów tych wynika jednoznacznie, że strona może żądać od organu podatkowego wydania kopii akt sprawy lub uwierzytelnionych odpisów akt sprawy albo uwierzytelnienia kopii akt (art. 178 § 3 o.p.). O charakterze wniosku decyduje sama strona, a treść wniosku determinuje podjęte przez organ podatkowy rozstrzygnięcie. Oznacza to, że zakres i przedmiot żądania w kwestiach wynikłych w toku postępowania określa strona postępowania i wyłącznie w tych granicach żądanie strony winno być rozpoznane. Uzasadniając rozstrzygnięcie reformatoryjne organ podkreślił, że w sprawie strona (spółka) wniosła "o przesłanie (...) protokołów przesłuchania" M. B. i J. S. w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we [...], pod sygn.[...]. Z kolei organ I instancji odmówił wydania z akt sprawy kopii tych dokumentów. Podobnie w zażaleniu wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej odmowy wydania z akt sprawy protokołów przesłuchań, a nie ich kopii/uwierzytelnionych odpisów.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, tak sformułowane ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »