Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.07.2017

WSA. Moment powstania przychodu pracownika przy systemie kafeteryjnym

Z uzasadnienia: Przychód ze stosunku pracy powstanie w momencie otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie określonego świadczenia, czyli w momencie wymiany punktów na to świadczenie, co będzie skutkowało u pracodawcy obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy stosownie do zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy określonych w art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Elżbieta Woźniak (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Beata Radomska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 maja 2017 r. sprawy ze skargi U. S.A. o charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2016 r. [...] Spółka Akcyjna o Charakterze Konsorcjum Oddział w Polsce (dalej zwana skarżącą) złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawania pracownikom punktów w ramach Systemu Kafeteryjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Skarżąca jest oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego. Skarżąca rozważa podpisanie z dostawcą usługi umowy obejmującej: dostęp, korzystanie oraz administrowanie systemem umożliwiającym obsługę świadczeń pozapłacowych dla pracowników (dalej: "System Kafeteryjny"), w ramach którego będzie oferowała swoim pracownikom m.in. określoną pulę punktów do wykorzystania na udostępnione w ramach Systemu Kafeteryjnego świadczenia (tj. produkty i usługi). Zasileń punktami kont pracowniczych funkcjonujących w ramach Systemu Kafeteryjnego skarżąca dokonywała będzie zgodnie z postanowieniami umowy jaka zostanie zawarta z podmiotem, do którego należy i który obsługuje System Kafeteryjny. Wartość jednego punktu ustalona będzie jako równowartość jednego złotego. Cena poszczególnych świadczeń dostępnych za pośrednictwem Systemu Kafeteryjnego określona będzie w punktach. Pracownicy skarżącej zgłoszeni przez nią do Systemu Kafeteryjnego będą otrzymywali na indywidualne konto funkcjonujące w ramach tego systemu określoną liczbę punktów, które wymienić będą mogli na świadczenia. Jeżeli ilość punktów zgromadzonych w Systemie Kafeteryjnym będzie niewystarczająca dla zakupu danego świadczenia, wówczas pracownik będzie mógł dopłacić brakującą kwotę z własnych środków. Pracownik będzie mógł również w całości pokrywać koszty związane z nabyciem danego świadczenia. Odbiór danego świadczenia w zamian za zgromadzone punkty będzie mógł zostać dokonany w dowolnym momencie wybranym przez pracownika. Punkty przyznane w ramach Systemu Kafeteryjnego będą przypisane wyłącznie danemu pracownikowi i nie będą mogły być wymieniane pomiędzy pracownikami, jak również zbywane na rzecz innych pracowników ani jakichkolwiek innych osób. W przypadku zakończenia stosunku pracy łączącego pracownika i skarżącą pracownik będzie miał możliwość wykorzystania zgromadzonych przez siebie punktów przez okres 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę, po czym utraci możliwość realizacji niewykorzystanych punktów zgromadzonych w ramach Systemu Kafeteryjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy skarżąca powinna zwiększać przychód pracownika ze stosunku pracy o wartość pieniężną otrzymywanych przez pracownika w ramach Systemu Kafeteryjnego punktów w miesiącu przekazania punktów na indywidualne konto pracownika funkcjonujące w ramach Systemu Kafeteryjnego, czy też skarżąca powinna zwiększyć przychód pracownika ze stosunku pracy o wartość pieniężną punktów wymienionych na określone świadczenie, w miesiącu wymiany punktów na to świadczenie?

Dyrektor Izby Skarbowej w [...], działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2016 r. nr [...] uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe.

W ocenie organu, przychód ze stosunku pracy powstaje w momencie otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie określonego świadczenia (produktu i/lub usługi), tj. w momencie wymiany punktów na ww. świadczenie. Powyższe skutkuje obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – dalej zwanej: "u.p.d.o.f.").

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, w dniu 14 listopada 2016 r. złożono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zawartej w piśmie z dnia 12 grudnia 2016 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w [...], działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] na powyższą interpretację indywidulaną skarżąca wniosła o jej uchylenie, zarzucając naruszenie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez ich błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że w przedstawionym przez skarżącą przyszłym stanie faktycznym przychód ze stosunku pracy powstawał będzie w momencie wymiany zgromadzonych w ramach Systemu Kafeteryjnego punktów na określone świadczenie, a nie w momencie przekazania tych punktów na indywidualne konto pracownika.

W uzasadnieniu skargi, skarżąca zwróciła uwagę na to, że zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma na gruncie przepisu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono wszelkie zjawiska gospodarcze i zjawiska prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, a także te wszystkie zdarzenia, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (m.in.: uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 18 listopada 2002 r., FPS 9/02; uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 16 października 2006 r., II FPS 1/06; uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 24 maja 2010 r., II FPS 1/10). Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów NSA z dnia 16 października 2006 r. (II FPS 1/06), samo uzyskanie możliwości skorzystania ze świadczenia o określonej wartości stanowić może nieodpłatne świadczenie o konkretnym wymiarze finansowym. Zapatrywanie to podzielił w uchwale z dnia 24 października 2011 r. (II FPS 7/10) pełen skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W analizowanym w interpretacji stanie faktycznym nie ulegało natomiast żadnej wątpliwości, że przekazanie punktów na konto prowadzone w ramach Systemu Kafeteryjnego nie tylko uprawniało będzie pracownika do dokonania wyboru spośród dostępnych w systemie świadczeń, gwarantowało będzie również możliwość skorzystania z wybranego świadczenia.

W uzasadnieniu interpretacji organ powołał się na pogląd, zgodnie z którym przychód po stronie pracownika powstaje w momencie, w którym odnosi on realną korzyść. Organ nie przywołał jednak żadnych argumentów celem wykazania, że nie będzie kreowało takiej właśnie korzyści nieodpłatne przekazanie pracownikowi punktów uprawniających go do wyboru i skorzystania z oferowanego w ramach Systemu Kafeteryjnego świadczenia. Ponadto, organ wskazał, że przychód powstaje w momencie przysporzenia w majątku w postaci czegoś, za co pracownik nie zapłacił, a co ma wartość wyrażoną w pieniądzu. Tymczasem, w analizowanym przyszłym stanie faktycznym skarżąca dokonywała będzie na rzecz pracowników zakupów punktów funkcjonujących w ramach systemu, zakupu tych punktów dla siebie będą mogli dokonywać także pracownicy. W konsekwencji należy uznać, że nawet dokonana w interpretacji wykładnia przepisów podatkowych nie legitymizuje rozstrzygnięcia organu, zgodnie z którym przychód powstaje dopiero z chwilą wymiany punktów na świadczenie.

Następnie skarżąca podkreśliła, że w przywoływanych uchwałach o sygnaturach II FPS 1/10 i II FPS 7/10 Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się co do przychodu osiąganego przez pracowników w związku z wykupywanymi na ich rzecz przez pracodawców pakietami medycznymi, uznając, że świadczeniem otrzymanym przez pracownika nie jest tylko konkretna usługa medyczna jaką pracownik może w ramach pakietu otrzymać, ale także sama możliwość skorzystania z usług tego rodzaju. W konsekwencji, nawet jeżeli w ramach poniesionej przez pracodawcę na rzecz pracownika miesięcznej opłaty za pakiet medyczny nie wykonano żadnej usługi, przychód po stronie pracownika i tak powstawał. Zdaniem skarżącego na gruncie analizowanego w niniejszej sprawie stanu faktycznego, to że zgromadzone punkty pracownik będzie mógł wykorzystać w czasie zatrudnienia oraz przez okres 6 miesięcy po jego ustaniu, nie powinno stanowić przeszkody w uznaniu wartości owych punktów za przychód. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pracowni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100