WSA. Koszty nabycia przy sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka

Z uzasadnienia: Literalne odesłanie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, zawarte w art. 22 ust 6c Ustawy o PIT jednoznacznie wskazuje na tożsame rozumienie pojęcia "nabycia" nieruchomości, na gruncie obydwu przepisów. W konsekwencji, nie sposób było podzielić stanowisko organu, co do tego, że Skarżąca ma prawo do odliczenia jedynie połowy udokumentowanych kosztów nabycia opisanych nieruchomości, ponieważ połowę nieruchomości nabytej do majątku wspólnego wraz z małżonkiem, nabyła nieodpłatnie w drodze dziedziczenia po nim.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska - Tylewicz Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Nikodem as. sąd. WSA Maria Grzymisławska - Cybulska (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy Krzysztof Dzierzgowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia udziału:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję;
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] na rzecz strony skarżącej kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] [...] Dyrektor Izby Skarbowej w P., działając na podstawie przepisu art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] nr [...], określającą B. S. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe decyzje wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 04 lipca 2012 r. B. i Z. małż. S. nabyli do majątku wspólnego lokal mieszkalny i udział w lokalu niemieszkalnym (k. 13-26 akt). W dniu 11 lipca 2012r. Z. S. zmarł, a B. S. (dalej również jako: Skarżąca) drodze działu spadku stała się jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego i udziału w lokalu niemieszkalnym.

Aktem notarialnym Repertorium A Nr [...] z dnia [...] (k. 1-6 akt) Skarżąca zbyła udział części we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego za cenę [...] zł. Następnie, aktem notarialnym Repertorium A Nr [...] z dnia [...] (k. 7-12 akt) Skarżąca sprzedała własność lokalu mieszkalnego za cenę 250.000,00 zł.

W dniu 23 kwietnia 2015r. Skarżąca złożyła zeznanie PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014r., w którym wykazała stratę w wysokości [...] zł. (k. 31 akt).

Decyzją z dnia [...] (k. 43-47 akt) Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. określił Skarżącej zobowiązanie podatkowe wysokości [...] zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia dokonanego w dniu 31 stycznia 2014r. udziału wynoszącego część we współwłasności lokalu niemieszkalnego oraz w dniu 14 kwietnia 2014r. prawa własności do lokalu mieszkalnego.

Uzasadniając stanowisko w sprawie, organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że Skarżącej przysługuje prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu w wysokości połowy wydatków poniesionych na nabycie lokalu mieszkalnego i udziału w lokalu niemieszkalnym, gdyż udziały wynoszące 1/2 części zostały przez nią nabyte nieodpłatnie, tj. w drodze dziedziczenia i działu spadku po zmarłym małżonku.

Skarżąca nie zgodziła się z podjętym rozstrzygnięciem i złożyła od niego odwołanie, podnosząc zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 lutego1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 788 ze zm.). W uzasadnieniu odwołania Strona wskazała, że wspólność małżeńska ma charakter bezudziałowy, a zatem nie ma możliwości wyodrębnienia składników majątku należących do jednego bądź też do drugiego z małżonków. Jako wadliwy oceniła pogląd, że połowa udziałów została przez nią nabyta w drodze spadku - oznaczałoby to bowiem, jak wskazała, dwukrotne nabycie tego samego majątku (do majątku wspólnego, a następnie w drodze spadku).

Dyrektor Izby Skarbowej w P., decyzją z dnia [...] r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Uzasadniając swoje stanowisko organ II instancji wskazał, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie, nieruchomości lub ich części. Organ wskazał, że w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (...). Jednocześnie, jak wyjaśnił organ II instancji na mocy art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W dalszej kolejności organ wyjaśnił, że w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, organ wskazał, że stosownie do z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »