Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.01.2019

WSA. Korekta VAT od inwestycji w obcym środku trwałym

Z uzasadnienia: Skarżącej przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na nakłady na sieć, ujętych w ewidencji środków trwałych, jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Jednakże w wyniku rozwiązania umowy prawo to ustało. Nakłady na sieć poczynione przez skarżącą zatrzymał właściciel sieci, w konsekwencji pozostawione w całości nakłady, od których odliczono podatek naliczony oczywiście nie będą już służyć czynnościom opodatkowanym, albowiem w tej sytuacji dochodzi do zmiany przeznaczenia dokonanego ulepszenia. W konsekwencji skarżąca zobowiązana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym, która nie została zamortyzowana.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna - Kubicka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędzia WSA Katarzyna Nikodem Protokolant: st. sekretarz sądowy Katarzyna Fornalik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2018 r. sprawy ze skargi [...] na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

A (dalej: A, "spółka" "wnioskodawca", "skarżąca") wnioskiem z dnia [...], uzupełnionym w dniu [...], wystąpiła o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: B (dalej: B) oraz A łączy umowa koncesji (dalej: "umowa") na usługi operatora infrastruktury teleinformatycznej, powstałej w ramach projektu budowy [...] sieci szerokopasmowej (dalej: "sieć"). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w celu upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie województwa [...]. B jest właścicielem sieci, na którą składa się zespół składników majątkowych, zawierający aktywne i pasywne elementy infrastruktury, obejmujący w szczególności kanalizację kablową, linie, przewody, w tym kable światłowodowe, słupy, maszty, wieże, osprzęt oraz urządzenia telekomunikacyjne. Sieć stanowi jednolitą całość funkcjonalną, organizacyjną i techniczną. Umowa została zawarta na czas oznaczony na [...] lat. W ramach umowy B (jako partner publiczny) przekazała wybudowaną sieć do eksploatacji A (jako partnerowi prywatnemu). A administruje siecią oraz pobiera wynikające z tego tytułu pożytki, tj. opłaty od korzystających z sieci dostawców usług telekomunikacyjnych. A jest zobowiązany do terminowej zapłaty na rzecz B czynszu dzierżawnego na warunkach i w wysokości określonej w umowie, na podstawie faktur lub rachunków wystawianych przez B. W okresie obowiązywania umowy, A przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z sieci, przy czym B pozostaje właścicielem w rozumieniu art. 140 k.c. infrastruktury teleinformatycznej. W zakresie administrowania siecią A jest obowiązany do ponoszenia nakładów na sieć. Zgodnie z umową, składniki majątku trwale połączone z infrastrukturą stają się w chwili połączenia własnością B. A zobowiązany jest do ponoszenia nakładów koniecznych. W przypadku rozbudowy sieci przez A o dodatkową infrastrukturę poprzez połączenie jej w sensie fizycznym lub telekomunikacyjnym z zasobami własnymi A, dołączona infrastruktura wchodzi w skład sieci i podlega wszystkim postanowieniom umowy. A zobowiązany jest w szczególności do wyposażenia sieci w nakłady konieczne do powstania na jej bazie sieci telekomunikacyjnej. W umowie zdefiniowano nakłady konieczne jako wszelkie nakłady inwestycyjne realizowane i w całości finansowane przez A w okresie obowiązywania umowy, które są konieczne do uruchomienia i utrzymania sieci oraz nakłady ponoszone za zgodą B w celu optymalizacji świadczenia usług. Zgodnie z umową, bez względu na tryb w jakim dojdzie do jej rozwiązania, nakłady konieczne i inne poczynione przez A oraz zasoby trwale z nią związane przechodzą na własność B. W zakresie nakładów innego rodzaju B może, według swojego wyboru albo je zatrzymać albo odłączyć i wydać A. Spółka wskazała, że podstawowym trybem wygaśnięcia umowy jest rozwiązanie na skutek upływu terminu, na jaki została zawarta ([...] lat). Umowa nie przewiduje w takim przypadku sposobu rozliczenia nakładów poniesionych przez A w trakcie jej obowiązywania. Postanowienia umowy wyłączają prawo A do żądania zwrotu wartości nakładów po upływie okresu jej obowiązywania. Po wygaśnięciu umowy władztwo nad siecią wraz z poczynionymi nakładami zostanie nieodpłatnie zwrócone B w stanie niepogorszonym, zdatnym do kontynuowania usług, z uwzględnieniem zużycia wskutek prawidłowego korzystania. A jest zobowiązany do dokonania w dniu zakończenia umowy cesji praw i obowiązków z umów zawartych z operatorami sieci dostępowych na rzecz B. W toku użytkowania sieci, A dokonało rozbudowy sieci o urządzenia mające charakter pasywny, jak i aktywny. W oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka traktuje ponoszone nakłady jako inwestycje w obcym środku trwałym podlegające amortyzacji. Wartość początkowa niektórych nakładów nie przekracza [...], a w przypadku innych ta wartość jest wyższa niż [...]. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że: nakłady poniesione przez spółkę były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych nakładów, spółka przewiduje, że nakłady mogą być ponoszone przecz cały [...]-letni okres obowiązywania umowy zawartej z B. Oznacza to, że: w odniesieniu do niektórych nakładów upłynie [...] lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania a datą wygaśnięcia umowy, w odniesieniu do niektórych nakładów nie upłynie okres [...] lat pomiędzy datą oddania ich do użytkowania a datą wygaśnięcia umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych przez A w trakcie trwania umowy, dokonane po rozwiązaniu umowy na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą A, a tym samym pozostaje poza zakresem ustawy o VAT?,
  2. czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w odniesieniu do wszelkich nakładów poniesionych przez A w trakcie trwania umowy, wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, w sytuacji gdy przedmiotowe nakłady zostaną nieodpłatnie przekazane przez A na rzecz B po rozwiązaniu umowy na skutek upływu terminu na jaki została zawarta?

Zdaniem wnioskodawcy przekazanie nakładów koniecznych na rzecz B nie może zostać uznane za dostawę towarów, ponieważ nakłady te nie stanowią odrębnej rzeczy, będącej towarem w rozumieniu ustawy o VAT. Przedmioty te są nierozerwalnie związane z siecią, a w związku z tym nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu. W takiej sytuacji nieodpłatne przekazanie poniesionych nakładów stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług. W ocenie spółki analizowane świadczenie będzie w pełni związane z działalnością gospodarczą spółki. Spółka nie miałaby możliwości korzystania z sieci i pobierania pożytków, gdyby nie zobowiązała się do ponoszenia nakładów na sieć i ich nieodpłatnego przekazania po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa. Zawarcie umowy nie byłoby w ogóle możliwe bez takiego zobowiązania. W ocenie spółki nieodpłatne przekazanie poczynionych nakładów poniesionych przez A w trakcie trwania umowy, dokonane po rozwiązaniu umowy na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością A, a tym samym pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.

Co do prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami poniesionymi przez A w trakcie trwania umowy, spółka wskazała, że warunkiem sine qua non skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest wykorzystanie nabywanych towarów i usług do czynności podlegających opodatkowaniu. W ocenie spółki, ewentualne rozwiązanie umowy na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, w okresie korekty przewidzianym przepisami art. 91 ustawy o VAT dla któregokolwiek z poniesionych przez A nakładów, pozostanie bez wpływu na prawo spółki do odliczenia podatku naliczonego. Zdaniem spółki wprowadzony przepisami art. 91 ustawy o VAT obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego związany jest z faktem, iż pierwotne odliczenie podatku naliczonego dokonywane jest w oparciu o przewidywania podatnika co do sposobu wykorzystania zakupionych towarów lub usług (na potrzeby działalności, w związku z którą podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, bądź działalności niedającej takiego prawa). Podstawową przesłanką dokonania korekty jest zatem zmiana przeznaczenia zakupionego towaru lub usługi. W analizowanej zaś sprawie, skoro nakłady ponoszone przez wnioskodawcę w okresie trwania umowy związane są nie tylko bezpośrednio ze świadczonymi przez niego usługami, ale także warunkują dzierżawę sieci od B, należy uznać, iż taka zmiana przeznaczenia nie występuje. W szczególności, nabywane przez spółkę towary i usługi (nakłady na sieć), stanowiące dla spółki inwestycje w obcym środku trwałym, będą wykorzystywane przez A przez cały okres ich przydatności, określony w momencie nabycia. Dokonując danego zakupu spółka jest w stanie określić, że maksymalny okres wykorzystania danego składnika majątkowego wynosi tyle, ile pozostało do końca obowiązywania umowy. Zaprzestanie wykorzystywania danego składnika majątkowo przez spółkę będzie więc wynikać z obiektywnych i niezależnych od spółki okoliczności, tj. upływu terminu, na jaki została zawarta umowa. W konsekwencji, w ocenie spółki, nie powinna być zobowiązana do korekty VAT naliczonego w trybie art. 91 ustawy o VAT po dokonaniu zwrotu sieci do B. W ocenie wnioskodawcy, należy uznać, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nakładów poniesionych przez A w trakcie trwania umowy, a następnie przekazanymi nieodpłatnie B po rozwiązaniu umowy na skutek upływu terminu na jaki została zawarta, związane jest zarówno bezpośrednio z usługami świadczonymi przy użyciu przedmiotowej sieci, jak i pośrednio z całością działalności opodatkowanej wnioskodawcy prowadzonej w tym zakresie. Tym samym, do odliczonego w tym zakresie podatku naliczonego nie będzie miała zastosowania korekta, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia [...] stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w zakresie: braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania po rozwiązaniu umowy nakładów poniesionych w trakcie trwania umowy – jest prawidłowe; obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od poniesionych nakładów na podstawie art. 91 ustawy – jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ podatkowy powołał się na m.in. na przepisy art. 2 pkt 6, pkt 22 , art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1-7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej jako: ustawa o VAT).

Organ stwierdził, że z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek warunkujących zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług (istnienie związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wnioskodawcy) czynność przekazania przez wnioskodawcę poczynionych przez niego nakładów na rzecz właściciela sieci nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu, w myśl art. 8 ust. 2 ustawy.

Co do pytania drugiego Organ wskazał, że zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekty podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »