Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.11.2015

WSA. Korekta i zwrot VAT a przychód w PIT

Z uzasadnienia: Przez należny podatek od towarów i usług, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT powinno się rozumieć podatek wykazany przez podatnika w deklaracji, albo w wydanej przez organ decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatek ten powinien wynikać również z dokumentów sprzedaży. Korekty tych dokumentów (faktur, deklaracji podatkowych) powodujące w konsekwencji zmniejszenie wysokości podatku należnego i zwrot nadpłaty, nie mogą być neutralne w odniesieniu do podatku dochodowego, gdyż w takim przypadku przychód nie odzwierciedlałby rzeczywistej wartości przychodu pomniejszonego o należny podatek od towarów i usług.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski Sędziowie: Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.) Sędzia WSA Paweł Kowalski Protokolant: Sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2015 r. sprawy ze skargi W. W. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. W. W. złożył wniosek (uzupełniony pismem z dnia 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] z dnia [...] września 2006 r., prowadzonej przez Wójta Gminy D., W. W. prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą firmy "A". Działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych według 19% stawki liniowej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca świadczy usługi parku rozrywki, głównie dla dzieci. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), dalej: "ustawa o VAT", nakłada obowiązek opodatkowania usług świadczonych przez park rozrywki podatkiem od towarów i usług.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 2013 r. wnioskodawca zastosował błędną stawkę podatku od towarów i usług (tj. stawkę podstawową w wysokości 22%, zamiast stawki 7%, a od 1 stycznia 2011 r. - stawkę 23%, zamiast 8%), do świadczonych usług w parku rozrywki. W związku z powyższym, wnioskodawca dokonał korekty swoich rozliczeń w podatku od towarów i usług za powyższe okresy.

Zgodnie z uzyskaną przez wnioskodawcę interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w dniu [...] r., świadczone usługi w parku rozrywki powinny być opodatkowane według stawki 7% i 8% podatku od towarów i usług. Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyrokach z dnia 10 września 2014 r., I SA/Łd 180/14 i I SA/Łd 181/14, przyznał rację wnioskodawcy, że bilety wstępu do atrakcji świadczonych w parku rozrywki A podlegają podatkowi od towarów i usług według preferencyjnej stawki 7% i 8%.

Wnioskodawca poinformował, że cena za bilety wstępu do parku rozrywki za okres, za który dokonano korekty podatku należnego VAT, nie uległa zmianie.

W wyniku dokonanej korekty deklaracji podatkowych VAT-7, wnioskodawca wykazał zmniejszenie kwoty podatku należnego, co w efekcie doprowadziło do zwiększenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w stosunku do kwoty nadwyżki, jaka została wykazana poprzednio. Wnioskodawca wyjaśnił, że w miesiącach, w których wystąpiło zwiększenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, dokonał jej przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe i wystąpił o zwrot powstałej nadwyżki w terminie 60-dniowym.

Ponadto, w niektórych okresach wnioskodawca wykazywał nadwyżkę VAT należnego nad podatkiem naliczonym podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego. W tych sytuacjach korekta spowodowała zmniejszenie kwoty VAT należnego i wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

W konsekwencji, w wyniku dokonanych korekt wnioskodawca otrzymał zwrot podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wyjaśnił, że w okresie objętym korektą podatku należnego VAT, sprzedaż usług parku rozrywki następowała na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i była dokumentowana fakturami VAT. W wyniku rozliczenia wnioskodawca wystawił faktury korygujące, w których zmienił stawki podatku VAT z 22% na 7% oraz z 23% na 8%, zaś kwota brutto wskazana w fakturze nie uległa zmianie.

Wnioskodawca dokonywał również sprzedaży usług parku rozrywki klientom indywidualnym (tj. osobom fizycznym nieprowadzących działalności gospodarczej) i powyższą sprzedaż rejestrował za pomocą kas fiskalnych. Ceną należną za usługi parku rozrywki była cena brutto, tj. uwzględniająca podatek od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy nie było podstaw, aby w tym przypadku dokonał zwrotu nadpłaconego podatku od towarów i usług (wynikającego z błędnie zastosowanej stawki 22%, czy 23%) klientom indywidualnym, co więcej, zwrot taki nie byłby możliwy, ponieważ wnioskodawca nie jest w stanie zidentyfikować kto był nabywcą usługi.

Jednocześnie wnioskodawca poinformował, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), dalej: "u.p.d.o.f." - w przedmiotowej sprawie nie zaliczano podatku VAT należnego, zadeklarowanego z tytułu sprzedaży usług parku rozrywki, do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym sprawy powstała wątpliwość, czy zwrócony wnioskodawcy przez Urząd Skarbowy podatek od towarów i usług, wynikający z dokonanej korekty paragonów dotyczących sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i korekty sprzedaży wynikającej z faktur VAT, obejmujący okres od 2009 r. do 2013 r., będzie przychodem dla wnioskodawcy z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. wnioskodawca wskazał, że dokonał korekty rozliczeń w podatku od towarów i usług za lata 2008 - 2013. W 2014 r. otrzymał na rachunek bankowy zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty, dotyczący sierpnia 2008 r., listopada 2008 r., grudnia 2008 r., stycznia 2009 r., maja 2009 r. i czerwca 2009 r.

Wnioskodawca dodał, że korekty trwają nadal, gdyż jest to proces bardzo czasochłonny i kosztowny dla firmy. Czynności związane z korektą dotyczą sprawdzenia za jeden rok podatkowy średnio 25.000 sztuk paragonów, wystawienia około 800 sztuk faktur korygujących, ich wysłania do nabywców i śledzenia potwierdzenia odbioru. Czynności korekty podatku od towarów i usług za wymienione lata prowadzone są razem z bieżącą pracą firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f. zwrot podatku, który w wyniku dokonania korekty niesłusznie zadeklarowanego i zapłaconego podatku VAT naliczonego od błędnie zastosowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »