Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.04.2017

WSA. Kilometrówka za jazdy lokalne z PIT?

Z uzasadnienia: Zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych wypłacany pracownikom na podstawie umów stanowi dla nich przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wartość świadczenia zwróconego pracownikowi - płatnik ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marek Kraus, Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Zawiślińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 7 lutego 2017 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. został złożony do Ministra Finansów przez "A" Sp. z o.o. z siedzibą w P. wniosek uzupełniony w dniu 27 czerwca 2016 r. i 4 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od kwot wypłacanych pracownikom, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez nich, w związku z używaniem na podstawie umów pojazdów będących ich własnością dla potrzeb zakładu pracy odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Obecnie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyrok z 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 635/14 uznaje, że wydatki ponoszone w interesie pracodawcy, w tym tzw. kilometrówka na jazdy lokalne prywatnym autem po regionie wskazanym jako miejsce pracy (w przypadku wnioskodawcy jest to gmina P.) nie mogą być uznane za przychód pracownika. Po publikacji wskazanego wyroku NSA pracownicy firmy zapowiedzieli, iż będą dochodzić od pracodawcy zwrotu nienależnie jak się okazuje pobranego podatku dochodowego od otrzymanych kwot kilometrówki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwoty tzw. kilometrówek wypłacanych pracownikom, za jazdę własnym samochodem w ramach stosunku pracy jako świadczenie w zamian za wydatek ponoszony w interesie pracodawcy stanowią ich przychód oraz czy istnieje obowiązek pobierania i odprowadzania od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawcy, wydatki pracownika z tytułu poruszania się prywatnym samochodem w ramach wykonywanych obowiązków służbowych są ponoszone w interesie pracodawcy, a tzw. kilometrówka wypłacana z tego tytułu nie stanowi przychodu. Według wnioskodawcy, zwolnienie spółki z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy pracowników od kwot wypłacanych kilometrówek najazdy własnym samochodem po wskazanym w umowie terenie w ramach wykonywanych obowiązków służbowych wynika z treści art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie można zaliczyć tych kwot do przychodów ze stosunku pracy.

Zdaniem wnioskodawcy wskazane we wniosku stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego znajduje umocowanie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Ponadto, w powyższej kwestii wydał także zgodną z tymi orzeczeniami interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w W. z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr [...].

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wymóg wskazania przepisów innych ustaw na okoliczność przyznania prawa do zwrotu tych kwot określony w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest w tym przypadku bezprzedmiotowy z uwagi na to, że kwoty te nie stanowią w świetle prawa przychodu.

Zdaniem wnioskodawcy na gruncie przedstawionego we wniosku stanu prawnego, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od kwot stanowiących zwrot kosztów wypłacanych pracownikom za korzystanie z prywatnych pojazdów na potrzeby zakładu pracy w jazdach lokalnych nie będących podróżą służbową jest pozbawione podstawy prawnej.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 22 lipca 2016 r. uznał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stan faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem ustawodawca definiując na potrzeby ustawy pojęcie przychodu w art. 11 ust. 1 ustawy, dokonał rozróżnienia pieniędzy i wartości pieniężnych od wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wyodrębniając pojęcie nieodpłatnych świadczeń od pieniędzy uznał tym samym, że nieodpłatne świadczenia muszą mieć postać niepieniężną.

Stanowisko to potwierdza również brzmienie art. 11 ust. 2-2b ustawy, w których to regulacjach ustawodawca wskazuje sposób ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 31 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »