Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.10.2016

WSA. Kiedy wartość początkową środka trwałego ustala biegły?

Z uzasadnienia: Skoro podatnik nabył nieruchomość w stanie niekompletnym oraz niezdatnym do użytku (ruinalnym) zaś jej doprowadzenie do stanu kompletności i używalności było połączone z nakładami zwiększającymi wartość ww. nieruchomości a ponadto pomiędzy nabyciem ww. nieruchomości a dniem wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych nastąpił znaczny upływ czasu, to tym samym spełnione zostały przesłanki art. 22g ust. 8 w postaci braku po stronie podatnika możliwości ustalenia ceny nabycia ww. środka trwałego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Anna Sokołowska, Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj, Protokolant starszy sekretarz sądowy Lidia Maląg, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. sprawy ze skargi P.H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok:

 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] nr [...],
 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego P.H. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...] decyzją z dnia 12 grudnia 2012 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej [...], uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia 16 marca 2012 r., nr [...] w całości i określił P. H. (dalej: bądź "Strona" bądź "Skarżący") wysokość straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie [...] zł.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Strona w 2005 r. prowadziła działalność gospodarczą i za ten rok podatkowy złożyła zeznanie PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wykazując m. in.:

 • przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości [...] zł, koszty uzyskania przychodów w kwocie [...] zł., wysokość straty ze źródła przychodów w kwocie [...] zł, w tym:
 • z tytułu udziału w spółce prawa cywilnego (udział 5%) przypadający na podatnika przychód w kwocie [...] zł, koszty uzyskania przychodów w kwocie [...] zł i stratę w kwocie [...] zł.

W wyniku przeprowadzonej w dniach 28 - 31 marca 2011 r. oraz 01, 04 - 08 kwietnia 2011 r. kontroli podatkowej co do prawidłowości i rzetelności wywiązywania się z obowiązków podatkowych za ww. okres podatkowy stwierdzono, że Strona będąc zobowiązana do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zawyżyła wartość początkową środka trwałego - "Nieruchomość - Hotel - [...]" i wysokość odpisów amortyzacyjnych. Strona nieprawidłowo ustaliła bowiem wartość początkową ww. środka trwałego w kwocie [...] zł błędnie uznając, że nie będąc zobowiązana do gromadzenia rachunków potwierdzających dokonane wydatki na prace budowlane, nie mogła ustalić wartości początkowej środka trwałego w inny sposób niż w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Natomiast wysokość miesięcznego umorzenia określiła błędnie w kwocie [...] zł (roczny odpis - dwa miesiące - wyniósł [...] zł), gdyż dla powyższej nieruchomości zastosowała indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 6,67 % wartości początkowej środka trwałego uznając, że ulepszyła środek trwały - zabytek - w latach 2004 i 2005, co skutkowało, w ocenie organów, zawyżeniem przez Stronę kosztów podatkowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych w kwocie [...] zł.

Wskazane wyżej ustalenia kontroli podatkowej stanowiły podstawę wszczęcia postępowania podatkowego w stosunku do Strony z urzędu w dniu 12 września 2011 r.

W toku postępowania podatkowego ustalono, że Strona wraz z żoną, w drodze przetargu zakupiła od Gminy [...] w dniu 19 marca 1997 r. nieruchomość zabudowaną (akt notarialny repertorium A numer [...]) za kwotę [...] zł. Nieruchomość stanowiła działkę nr [...], położoną w obrębie [...] miasta [...]. Zabudowa obejmowała fundamenty czterech budynków w stanie ruinalnym, budynek klasztoru w stanie ruinalnym (zachodnie skrzydło) i budynek w stanie ruinalnym. Zgodnie z orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej - Wydział Kultury - Wojewódzki Konserwator Zabytków z dnia 22 grudnia 1965 r., znak: [...], uznano, że ruina klasztoru w [...] stanowi zabytek, który został wpisany do rejestru zabytków pod nr 490, wskazując w jego uzasadnieniu, że budynek jest pozostałością zabudowy klasztoru [...]. Następnie, na podstawie decyzji [...] Konserwatora Zabytków [...], zabytek ten wpisany został do księgi rejestrów zabytków województwa [...] pod nr [...], jako zachodnie skrzydło dawnego klasztoru po[...]. Zmiana ta nastąpiła w związku z reformą administracji Państwa i utworzeniem z dniem 1.01.1999 r. województwa [...]. W decyzji tej wskazano, że w chwili wpisu do rejestru zabytków, zachowane były niemal w całości mury obwodowe ocalałego skrzydła klasztoru po linię zadaszenia oraz część ścian wewnętrznych a także sklepione piwnice. W budynku - zachowane skrzydło klasztoru - zostały przeprowadzone roboty budowlane w okresie przed jego zakupem przez Stronę (lata 80-te XX w.). Wówczas zrekonstruowano narożnik, odbudowano stropy, i zadaszono całość zabezpieczając przed czynnikami pogodowymi (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2012 r.). Natomiast po nabyciu nieruchomości przez Stronę prace budowlane były prowadzone w latach od 1997 do połowy 2002 oraz w latach 2004 - 2005. W pierwszym okresie wykonano roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu technicznym budynku i prace mające na celu renowację elewacji. W drugim okresie wykonano prace budowlane (przebudowa) w obiekcie zabytkowym, w wyniku których powstał hotel z zapleczem gastronomicznym, który nie stracił waloru zabytku. W 2005 r. środek trwały - hotel z restauracją - został wprowadzony do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej według podziału 50% udziału w budynku (zgodnie z aktem notarialnym repertorium A numer [...]spisanym w dniu 15 stycznia 2004 r., Strona wraz z żoną zawarli umowę majątkową małżeńską i oświadczyli, że wyłączają wspólność ustawową w ich małżeństwie). W nieruchomości tej Strona prowadziła działalność w zakresie gastronomii (restauracja).

W toku postępowania podatkowego, organ podatkowy I instancji zakwestionował działanie Strony w zakresie ustalenia wartości początkowej ww. środka trwałego i zastosowanej indywidualnej stawki jego amortyzacji i potwierdził ustalenia kontroli. Uznał, że Strona zobowiązana była do gromadzenia dokumentów potwierdzających wydatki na roboty budowlane w latach 1997-2002, bowiem zakupiła ww. nieruchomość na cele działalności gospodarczej. Nie mogła zatem przyjąć szacunkowej wartości początkowej środka trwałego opierając się na wycenie środka trwałego dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ponadto organ I instancji stwierdził, że środek trwały został przez Stronę wytworzony w wyniku szeregu prac zabezpieczeniowych, odtworzeniowych, budowlano remontowych i nakładów finansowych, przeprowadzonych przed jego przyjęciem do używania w 2005 r. Zdaniem organu podatkowego I instancji, Strona powinna określić wartość początkową ww. środka trwałego w oparciu o cenę nabycia i wartość zużytych do jego wytworzenia rzeczowych składników majątkowych i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzenia środka trwałego. Organ podatkowy I instancji określił zatem wartość początkową środka trwałego w kwocie [...] zł (50% kwoty nabycia nieruchomości - [...] zł + koszty wytworzenia środka trwałego - [...] zł). Wskazał też, że odpisy amortyzacyjne od wykorzystywanego środka trwałego - jako wytworzonego - nie mogą być ustalane według stawki indywidualnej, i muszą być one zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych dla budynków niemieszkalnych w wysokości 2,5% w stosunku rocznym. Odpis miesięczny ustalono zatem w kwocie [...] zł, a odpis roczny za 2005 r. (za dwa miesiące) w kwocie [...] zł.

W konsekwencji ww. ustaleń, organ podatkowy I instancji uznał, że Strona zawyżyła koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych o kwotę [...] zł. Ponadto, organ ten wskazał, że Strona nie wykazała kosztów uzyskania przychodów w kwocie [...] zł. Ustalenia te organ podatkowy zawarł w swoim rozstrzygnięciu a Strona je zaaprobowała. W konsekwencji organ I instancji określił wartość straty Strony z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie [...] zł.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, Strona wniosła odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej [...], zarzucając zaskarżonej decyzji rażące naruszenie przepisów prawa materialnego i procesowego, mające istotny wpływ na podjęte rozstrzygnięcie oraz wnosząc bądź o uchylenie decyzji organu podatkowego I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia bądź o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w sprawie.

Organ odwoławczy, po rozpatrzeniu odwołania i ponownym przeprowadzeniu postępowania podatkowego zaskarżoną do tutejszego Sądu decyzją, uchylił w całości decyzję organu I instancji i określił stratę Strony w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie [...] zł.
Organ II instancji uznał, że materiał dowodowy sprawy został zgromadzony w całości i podziela ustalenia organu I instancji oraz ocenę materiału dowodowego w niniejszej sprawie, jednakże nie zaaprobował oceny organu I instancji, co do kwalifikacji ww. środka trwałego i wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Organ odwoławczy wskazał, że pierwszą sporną kwestią jest przeznaczenie nieruchomości zakupionej przez Stronę i jego żonę w dniu 19 marca 1997 r. Powołując treść art. 22g ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 167 ze zm.; dalej: "u.p.d.o.f."), organ odwoławczy w przeciwieństwie do organu I instancji który przyjął, że doszło do wytworzenia nowego środka trwałego stosownie do art. 22g ust.1 pkt 2 ust.4 u.p.d.o.f. - uznał, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 22g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 17 u.p.d.o.f., bowiem Strona nabyła poklasztorną nieruchomość zabudowaną w stanie ruinalnym uznaną za zabytek od 1962 r., w tym budynek poklasztorny murowany, składający się z przyziemia, pierwszego piętra, drugiego piętra z dwoma poziomami poddasza, częściowo podpiwniczony, z dachem wysokim dwuspadowym, w którym w latach 1997 - 2002 wykonano prace budowlane zabezpieczające i renowacyjne, zaś w latach 2004 - 2005 prace budowlane polegające na ulepszeniu środka trwałego obejmujące przebudowę, rekonstrukcję i adaptację budynku poklasztornego na hotel z restauracją, który nie utracił charakteru zabytku. W przypadku nabycia środka trwałego - według organu odwoławczego - za wartość początkową uważa się cenę nabycia środka trwałego, stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 3 u.p.d.o.f., którą następnie w myśl art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f. należy podwyższyć o wydatki poniesione tytułem ulepszenia środka trwałego.

Jak wskazał organ odwoławczy, Strona bezpodstawnie zastosowała art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. i przyjęła wartość początkową ww. środka trwałego opierając się na wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W ocenie organu Strona była zobowiązana do gromadzenia dowodów potwierdzających poczynione wydatki na budynek zabytkowy, przeznaczeniem bowiem tego składnika majątku była działalność gospodarcza, co potwierdzają - zdaniem organu odwoławczego - dokumenty dotyczące przetargu, sprzedaży nieruchomości (akt notarialny z 19 marca 1997 r.) oraz dokumenty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, i w tym zakresie organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji. Tym samym organ II instancji nie podzielił stanowiska Strony, zgodnie z którym Strona dokonała zakupu ww. nieruchomości z zamiarem wykorzystania jej na cele mieszkaniowe i muzeum, tj. na cele prywatne oraz, że pierwotnie nie wykorzystywała ww. składnika majątku do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (trwały prace remontowe i adaptacyjne) a jedynie do celów prywatnych.

W odniesieniu do kwalifikacji składnika majątku, organ odwoławczy uznał, że budynek poklasztorny w stanie ruinalnym był środkiem trwałym w 2004 r., był bowiem kompletny, zdatny do użytku i był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, a przewidywany jego okres używania był dłuższy niż rok. Spełniał on zatem przesłanki statuowane art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f.. Nadto, organ odwoławczy podzielił stanowisko Strony, co do prawidłowości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej na poziomie 6,67 % dla ulepszonego środka trwałego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji danego podatnika, stosownie do art. 22f ust.1 u.p.do.f. oraz art. 22j ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 2 u.p.d.o.f., wskazując przy tym, że nieprawidłowo jednak Strona ustaliła kwoty odpisów amortyzacyjnych w związku z bezpodstawnym ustaleniem wartości początkowej w oparciu o opinię rzeczoznawcy, zamiast na podstawie prawidłowej wartości początkowej środka trwałego, która obejmuje 50 % kwoty nabycia ([...] zł) i wartość ulepszenia, ustaloną na podstawie faktur ([...] zł), która wynosi [...] zł.

Tym samym, w ocenie organu II instancji, Strona zawyżyła koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu za 2005 r.

Odnosząc się z kolei do zarzutu przedawnienia zobowiązań podatkowych Strony, organ odwoławczy przywołał art. art. 68 i 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 za zm.; dalej: "O.p.") oraz wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1345/10 i wskazał, że przedawnieniu ulega tylko zobowiązanie podatkowe, natomiast organy mają możliwość czynienia ustaleń faktycznych i prawnych dotyczących wcześniejszych okresów, jeśli ustalenia te nie prowadzą do powstania w tych latach obowiązków podatkowych.

Powyższe okoliczności stanowiły podstawę wydanego przez organ odwoławczy rozstrzygnięcia.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Skarżący wniósł o uchylenie ww. decyzji organu odwoławczego wraz z poprzedzającą ją decyzja organu I instancji, zaskarżonej decyzji zarzucając:

I. naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

 1. art. 24 O.p. - przez błędne zastosowanie;
 2. art. 120, art. 121, art. 122, art. 124, art. 180, art. 187 oraz art. 191 O.p. przez naruszenie przez organ podatkowy tych przepisów dotyczących ustalenia stanu faktycznego oraz jego oceny i subsumpcji do właściwej normy prawnej;
 3. art. 210 § 1 i pkt 6 i ust. 4 O.p. przez wadliwe uzasadnienie decyzji, tak pod względem faktycznym jak i prawnym;
 4. błędną interpretację treści zgromadzonych dowodów;
 5. podawanie w decyzji faktów nieprawdziwych;
 6. podawanie w decyzji faktów nie popartych żadnym przepisem prawa;

II. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

 1. art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 u.p.d.o.f. poprzez ich zastosowanie w stanie faktycznym wypełniającym hipotezę innej normy prawnej;
 2. art. 22g ust. 8 u.p.d.o.f. poprzez błędne jego niezastosowanie w stanie faktycznym wypełniającym hipotezę innej normy prawnej;
 3. art. 22g ust. 1, 3, 4, 5 u.p.d.o.f. polegające na błędnym ustaleniu wartości początkowej środka trwałego.

W uzasadnieniu zarzutów skargi, Skarżący przedstawił szeroką argumentację dotyczącą postawionych zarzutów.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej [...], wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczas...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »