Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.11.2016

WSA. Kiedy sprzedaż w kiosku handlowym podlega opłacie targowej?

Z uzasadnienia: Kiosk - pawilon handlowy będący własnością skarżącego jako tymczasowy obiekt budowlany, nie spełniający kryteriów art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i w tej sytuacji brak jest podstaw, by od sprzedaży w nim się odbywającej skarżący nie musiał opłacać opłaty targowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Jarosław Szaro / spr./ Sędziowie WSA Piotr Popek NSA Jacek Surmacz Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej za poszczególne dni 2013 roku oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2016 r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., po rozpatrzeniu odwołania R. P. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w sprawie opłaty targowej.

Jak wynika z akt sprawy, postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej zostało wszczęte postanowieniem z dnia 18 marca 2014 r. Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] kwietnia 2014 r. określił R. P. wysokość opłaty targowej za 2013 r. z tytułu sprzedaży na targowisku "A." w punkcie handlowym o pow. 12 m2 na łączną kwotę 1.836 zł.

Po rozpoznaniu odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] maja 2014 r. uchyliło ww. decyzję organu I instancji, wskazując na brak dowodów dotyczących charakteru prawnego targowiska, brak wyjaśnienia kwestii opłacania od przedmiotu opodatkowania podatku od nieruchomości, nieprzeprowadzenie czynności wyjaśniających dotyczących samego przedmiotu opodatkowania.

Decyzją z dnia [...] września 2014 r. Prezydent ponownie określił wysokość opłaty targowej, jednak decyzja ta również została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r. Kolegium zarzuciło, że organ I instancji nie udowodnił, że obiekt użytkowany przez Podatnika nie stanowi przedmiotu opodatkowanego podatkiem od nieruchomości. Ponadto powierzchnia, na której prowadzona jest sprzedaż nie została prawidłowo ustalona.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] stycznia 2016 r. określił R. P. opłatę targową w wysokości łącznej 1.836 zł z tytułu dokonywania sprzedaży w punkcie handlowym w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2013 r.

Organ ustalił, że w przedmiotowym okresie Podatnik dokonywał sprzedaży w punkcie handlowym nr 13 na terenie targowiska "A." w P., zajmując na handel punkt pow. 11,60 m2 oraz teren przed punktem handlowym - w kwietniu - 4 m2 a w pozostałych miesiącach - 8 m2. Z informacji otrzymanych od inkasenta opłaty targowej wynika, że pomimo wezwania w dniu dokonywania handlu, Podatnik odmówił uiszczenia należnej opłaty targowej. Nie dokonał również wpłaty należności na konto Urzędu Miejskiego w P.

Organ I instancji wskazał, że w celu ustalenia, czy obiekt handlowy Podatnika stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości uzyskano opinię z zakresu prawa budowlanego. Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), dalej p.b., ww. punkt handlowy jest tymczasowym obiektem budowlanym.

Mając na względzie treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), dalej u.p.o.l., organ I instancji stwierdził, że R. P. nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości od przedmiotowego punktu handlowego, dlatego też zobowiązany jest do uiszczania dziennej opłaty targowej za handel na targowisku.

W kwestii powierzchni zajętej na handel przez Podatnika organ I instancji ustalił, że zobowiązany dzierżawi na terenie targowiska pow. 11,60 m2, na której posadowiony jest blaszany pawilon handlowy. Podatnik zajmuje także dodatkową powierzchnię targowiska przed pawilonem, na której stoją regały metalowe (zadaszone przedłużonym dachem pawilonu) oraz teren na handel z ziemi.

Organ I instancji powołując się na treść § 1 pkt 5 i § 2 uchwały Rady Miejskiej w P. nr [...] z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalania dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. [...] z 2005 r. nr 132, poz. 2047 ze zm.), dalej zwanej uchwałą, wskazał, że opłata targowa za każdy rozpoczęty m2 (bez względu na sprzedawany asortyment) wynosi 0,50 zł. Dla przedmiotowego punktu o powierzchni 11,60 m2, przyjmuje się do naliczania opłaty targowej pow. 12 m2. Powierzchnia punktu handlowego i regałów jest stała, zmienna jest jedynie powierzchnia zajęta przez zobowiązanego na eksponowane z ziemi duże towary.

R. P. wniósł odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając naruszenie art. 16 u.p.o.l., zgodnie z którym zwalania się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub innymi obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntami położonymi na terenie targowiska.

Podatnik, powołując się na pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 18 marca 2003 r. wskazał, że jeżeli osoba dokonująca sprzedaży na targowisku jest jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania takie jak, m.in. kioski, boksy znajdujące się na targowisku, to nie pobiera się od niej opłaty targowej. Odwołujący stwierdził, że jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w opisanej na wstępie decyzji utrzymało zaskarżone rozstrzygnięcie w mocy.

Kolegium w uzasadnieniu decyzji wskazało, że z opisu przedmiotowego obiektu, zawartego w protokole z oględzin z dnia 18 lipca 2014 r. wynika, że punkt handlowy nie jest trwale połączony z gruntem, bowiem posadowiony jest na płytkach chodnikowych. Według oświadczenia podatnika, pod punktem handlowym jest wykonana wylewka betonowa niewidoczna na zewnątrz punktu, konstrukcja obiektu jest metalowo - drewniana, obiekt na zewnątrz jest obity blachą płaską malowaną. Nie posiada okien a od frontu zamieszczona jest otwierana lada. Dach jest płaski z blachy falistej a podłoga jest z desek.

W ocenie Kolegium sporny obiekt, z uwagi na jego opis podany w protokole, odpowiada definicji tymczasowego obiektu budowlanego, zawartej w art. 3 pkt 5 p.b. Potwierdza to również zebrany w sprawie materiał dowodowy, a w szczególności opinia techniczna z zakresu budownictwa lądowego z lipca 2015 r., wykonana przez Inżyniera Budownictwa Lądowego Z. G. oraz stanowisko Powiatowego Inspektora Budowlanego w P., wyrażone w piśmie z dnia 16 grudnia 2015 r. nr [...].

Powołując się na poglądy orzecznictwa sądów administracyjnych Kolegium wskazało, że aby dany obiekt był przedmiotem podatku od nieruchomości musi spełniać warunki budowli niezależnie od tego, czy będzie uznany za obiekt tymczasowy z uwagi na jego czasowe przeznaczenie. Z kolei konieczną cechą budowli, zarówno w rozumieniu Prawa budowlanego, jak i w rozumieniu u.p.o.l., jest trwałe połączenie takiego obiektu z gruntem - w przeciwieństwie do tymczasowego obiektu budowlanego, który trwale połączony z gruntem nie jest i za który uważa się, między innymi, przenośne pawilony.

Kolegium uznało, że organ I instancji prawidłowo przyjął pow. 12 m2, a co za tym idzie, prawidłowo określił wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowisku "A." w punkcie handlowym nr 13 na łączną kwotę 1 836 zł.

R. P. zaskarżył powyższą decyzję Kolegium, wnosząc o jej uchylenie wraz z poprzedzającą ją decyzją Prezydenta Miasta [...] oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj.:

  • art. 16 u.p.o.l., poprzez błędne przyjęcie, że przesłanki konieczne do zwolnienia z opłaty targowej nie zostały spełnione, podczas gdy Skarżący podlega obowiązkowi podatkowemu od nieruchomości w związku z budowlą położoną na targowisku, jak również w związku z gruntem, którego jest dzierżawcą;
  • art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 3 pkt 3 p.b. poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że obiekt budowlany, w którym skarżący dokonuje sprzedaży nie stanowi budowli;
  • art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. poprzez przyjęcie, że obiekt handlowy Skarżącego, jako "tymczasowy obiekt budowlany" nie podlega opodatkowaniu, bowiem nie mieści się w definicji budowli.

Skarżący na podstawie analizy art. 1a pkt 1 i 2, art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.l. wywiódł, że określone w u.p.o.l. obiekty w postaci budynków i budowli mieszczą się w zbiorze - kategorii prawnej obiektów budowlanych. Jednocześnie u.p.o.l. nie definiuje pojęcia obiektów budowlanych, natomiast poprzez sformułowanie: "w rozumieniu przepisów prawa budowlanego" odsyła w tym zakresie do unormowań tego prawa. Z brzmienia art. 3 pkt 1 p.b. wynika, że każdy obiekt budowlany można zaliczyć do którejś z trzech wymienionych kategorii: budynku, budowli, obiektu małej architektury. W tym sensie odrębną kategorią obiektów budowlanych nie są tymczasowe obiekty budowlane. Te ostatnie są odmianą obiektów budowlanych, wyodrębnioną ze względu na pewne specyficzne cechy, wobec czego również w kategor...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »