Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

04.09.2018

WSA. Kiedy następca skorzysta z ulgi na zakup kas?

Z uzasadnienia: W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spółce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędzia WSA Magdalena Chraniuk-Stępniak, Protokolant Starszy inspektor sądowy Michał Gajda, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego W. L. W.sp. z o.o. w S. - K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K.) z dnia [...] r. [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r.:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji;
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego W. L. W. sp. z o.o. w S. - K. kwotę 5301 (pięć tysięcy trzysta jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej) w K. decyzją z [...] r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S.-K. z [...] r., nr [...] w sprawie określenia Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu W. L.w. Sp. z o.o. w S.-K. (spółka) za styczeń 2015 r., w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 1.100.000 zł oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 55.618 zł.

Organ podał, że spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą we własnym imieniu. W ramach kontroli podatkowej stwierdzono w miesiącu styczniu 2015 r. nieprawidłowości powodujące zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 84.700 zł, w związku z nieuzasadnionym odliczeniem w deklaracji VAT-7 kwot wydatkowanych na zakup 121 sztuk kas fiskalnych.

Spór w sprawie dotyczy kwestii, czy podatnik jakim jest spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, posiada w zakresie podatku od towarów i usług uprawnienie do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, skoro przedsiębiorca przed przekształceniem skorzystał z tego uprawnienia.

W dniu 10 października 2014 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa działającego dotychczas pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "W." L.w. w spółkę w trybie art. 551 § 5 w zw. z art. 584 k.s.h. W tym samym dniu nastąpił wpis przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w K. X Wydział Gospodarczy KRS. Organ przywołał przepisy dotyczące tej formy przekształcenia (art. 5841, 5842 58410 i 58413 k.s.h.) i wywiódł, że spółka przekształcona staje się następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w drodze sukcesji uniwersalnej. Wyjaśnił, że zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e Ordynacji podatkowej. W świetle wyłącznie przepisu art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, nie następuje pełna sukcesja podatkowa, gdyż nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. W ocenie organu z obowiązującego od dnia 1 lipca 2012 r. art. 112b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy wyprowadzić szerszy, niż płynący wyłącznie z literalnego brzmienia art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej zakres sukcesji, który nie sprowadza się wyłącznie do następstwa w zakresie samych praw.

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło wyłącznie w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), dalej jako "ustawa o VAT", L.w. jest nadal czynnym podatnikiem VAT wykonującym czynności opodatkowane tym podatkiem w rozumieniu art. 15 tej ustawy i składającym deklaracje VAT-7 (dzierżawa nieruchomości). Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie miała wpływu na kontynuację działalności przez ten podmiot. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej L.w. prowadził około 90 sklepów, w których zgodnie z art. 111 ustawy o VAT stosowane były kasy rejestrujące. Z chwilą przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kasy rejestrujące z przyczyn zarówno technicznych (rozliczenie sklepów ze sprzedaży) jak i zaistniałego stanu faktycznego (formalnie przekształcenie nastąpiło 10 października 2014 r., natomiast informacja z Sądu dotarła 16 października 2014 r.) były wykorzystywane w spółce.

W związku z przekształceniem spółka zakupiła 121 sztuk kas fiskalnych, które zostały sukcesywnie zainstalowane i fiskalizowane w poszczególnych punktach handlowych. Zakup udokumentowano fakturami z 31 grudnia 2014 r., 14 listopada 2014 r., 15 grudnia 2014 r. oraz 13 stycznia 2015 r., wystawionymi przez firmę "JSCKOMP" w K.. Spółka wprowadziła we wszystkich miejscach prowadzenia działalności nowe kasy rejestrujące, zaprzestając jednocześnie wykorzystywania dotychczasowych kas rejestrujących. W deklaracji VAT-7 dotyczącej stycznia 2015 r. strona wykazała kwotę 84.700 zł, wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym z tytułu zakupu 121 szt. kas fiskalnych - na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Zdaniem organu skutkiem sukcesji praw będzie "wejście" przez stronę w ukształtowaną prawnie sytuację przedsiębiorcy w zakresie istniejącego już obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w której przekształcony w spółkę przedsiębiorca skorzystał z ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. W przedmiotowej sprawie nie doszło do likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale miał miejsce proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, a więc podmiot ten powinien być traktowany jakby to był ten sam podatnik. Oznacza to, że wnioskodawca "przejął" istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej, a co za tym idzie, w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona - jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Spółka przejęła istniejący już obowiązek powadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a zatem nie ma ona podstawy prawnej do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, ponieważ nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Na potwierdzenie stanowiska organ przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt. I SA/Ke 686/15.

Organ uznał za bezzasadny zarzut naruszenia art. 120, art. 122 Ordynacji podatkowej. Stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. K. podjął wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnien...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »