Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.05.2016

WSA. Każda transakcja zbycia nieruchomości jest osobnym źródłem przychodów

Z uzasadnienia: Ustawodawca w odniesieniu do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości posługuje się w poszczególnych regulacjach ustawy podatkowej liczbą pojedynczą, co oznacza, że także i koszty powinny być związane z danym przychodem z danej transakcji, również i strata. Zatem, ustawodawca określił jako osobne źródło przychodów każdą transakcję zbycia nieruchomości dokonaną w obrocie nieprofesjonalnym. Odmienne traktowanie transakcji sprzedaży nieruchomości jak oczekuje strona jest możliwe, ale dopiero w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wyodrębnionej z woli ustawodawcy.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda Sędzia NSA Paweł Janicki Protokolant: Sekretarz sądowy Edyta Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2016 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. określającej J. G. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.:

- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 396.580 zł,
- z tytułu zbycia papierów wartościowych w kwocie 29.780 zł,
uchylił w całości decyzję organu I instancji i określił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.:
- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 387.996,00 zł,
- z tytułu odpłatnego zbycia w dniach 15 stycznia 2010 r. oraz 29 marca 2015 r. nieruchomości położonych w T. przy ul. A (działka nr 30) oraz przy ul. B 52 (działka nr 423) w kwocie 8.584,00zl,
- z tytułu zbycia papierów wartościowych w kwocie 5.365,00 zł.

W uzasadnieniu powyższej decyzji przedstawiono dotychczasowy przebieg postępowania.

W następstwie przeprowadzenia postępowania kontrolnego Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. wydał w dniu [...] r. decyzję określającą skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.:

- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 387.996 zł,
- z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w kwocie 8.584 zł,
- z tytułu zbycia papierów wartościowych w kwocie 5.365 zł,
- z tytułu działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia) w kwocie 492 zł.

Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. - uchylił powyższą decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. decyzją z dnia [...] r. określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.:

- z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 396.580zl,
- z tytułu zbycia papierów wartościowych w kwocie 29.780zl,.

Organ I instancji stwierdził, że uwzględniając okoliczności zawyżenia dochodu do opodatkowania za rok 2010 spółki jawnej A J. G. i P. R. oraz zawyżenia dochodu osiągniętego w 2010 r podatek skarżącego po odliczeniach za 2010 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze wyniósł 387.996,49zl i został zawyżony o kwotę 3.898,93 zł.

Ponadto organ kontroli skarbowej ustalił, że w 2010 r. skarżący nie osiągnął dochodu z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą "B." J. G. oraz nie osiągnął dochodu będąc wspólnikiem Spółki jawnej A G., R.

W zakresie działalności polegającej na odpłatnym zbywaniu nieruchomości wskazano:

1. w dniu 15 kwietnia 2010 r. skarżący sprzedał za cenę 357.000zl (akt notarialny repertorium A nr [...]) samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr 1, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w W. (gminie A.), przy ul. C. pod nr 8D, o powierzchni użytkowej 90,65 m2 oraz udział wynoszący 9065/34310 części, wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we własności działki gruntu nr 183/61.
Przedmiotowy lokal w dniu 31 sierpnia 2009 r. skarżący zakupił za cenę 390.000zl od firmy "C." Spółka z o.o. z siedzibą w Ł. przy czym koszty aktu notarialnego w kwocie 3.873,04 zł miał ponieść kupujący
Na powyższej transakcji skarżący poniósł stratę w wysokości 36.873,04 zł.

2. w dniu 07 stycznia 2008 r. postanowieniem, sygn. akt [...], Sąd Rejonowy w P. I Wydział Cywilny, przysądził prawo własności rolnej zabudowanej położonej w T., oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 54, 30, 162, 163, 164, 423, 89, 85, 58,179,180 na rzecz:

- S. i A. małżonków B. w 1/3 części do wspólności ustawowej,
- skarżącego w 1/3 części oraz
- K. N. w 1/3 części
za kwotę 405.000 zł, która została w całości zapłacona i nakazał dłużnikowi T. O. wydanie tejże nieruchomości solidarnie nabywcom.

W dniu 15 stycznia 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę 65.000 zł zabudowanej działki gruntu nr 30, o pow.2.093 m2.

W dniu 29 marca 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę 300.000 zł zabudowanej działki gruntu nr 423, o obszarze 36arów 15m2.

Organ kontroli skarbowej przyjął stanowisko, że nie można łączyć dochodu w części przypadającej na skarżącego ze sprzedaży działek: nr 30 i nr 423 ze stratą poniesioną na sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w W. udziału w części, wspólnych części budynku i innych urządzeń i takiego samego udziału we działki gruntu i ustalił podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości, który skarżący winien wykazać w kwocie 8.584 zł.

W zakresie działalności wykonywanej przez osobiście (umowy zlecenia) organ kontroli skarbowej nie stwierdził nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe ustalenia organ kontroli skarbowej określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. z tytułu zbycia papierów wartościowych, w kwocie 29.780zl.

Od powyższej decyzji organu I instancji wniesiono odwołanie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. (w odniesieniu do transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości), powołując się na treść art.8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., Nr 209, poz.1316) stwierdził, że obowiązek wykazania uzyskanego dochodu i zapłacenia z tego tytułu podatku wynika z zasad określonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wskazano następnie, że zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. określone były przepisami art.10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, ust.2 i ust.3, art.19, art.30e i art.21 ust. 1 pkt 126 oraz ust.21 i ust.22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Natomiast zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. określone były przepisami art.10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, ust.2 i ust.3, art.19, art.30e i art.21 ust 1 pkt 131 oraz ust.25, ust.26, ust.27, ust.28, ust.29 i ust.30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Podkreślono przy tym, że zasady te wynikały z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie z wzorów zeznań podatkowych, do których określenia w drodze rozporządzenia został upoważniony na podstawie art.45b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Powyższe doprowadziło organ II instancji do wniosku, że w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w 2008 r. skarżący był obowiązany wykazać uzyskany dochód a do dnia 30 kwietnia 2011 r. na podstawie art.45 ust.4 w/w ustawy podatkowej zapłacić należny z tego tytułu podatek w złożonym za 2010 r. zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Podkreślono, że dokonując sprzedaży nieruchomości zakupionej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. podatnik winien był zapłacić podatek w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Podatnik miał możliwość skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Ponadto, uniknąłby zapłaty podatku również w sytuacji, gdyby przedmiotową nieruchomość sprzedał po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie.
Z kolei dokonując sprzedaży nieruchomości zakupionej od dnia 1 stycznia 2009 r., podatnik winien był rozliczyć dochód na innych zasadach, choć podobnych do zasad prawnych obowiązujących poprzednio. Podatnik nadal miał obowiązek zapłacić 19% podatek od dochodu, a więc tak jak w przypadku podatników nabywających nieruchomość w latach 2007-2008. Ulga meldunkowa została zastąpiona przez inną ulgę.

Reasumując uznano, że to data nabycia, a nie sprzedaży nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia, która z zasad prawnych będzie obowiązywała przy opodatkowaniu w 2010 r. przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. l pkt 8 lit. a-c ustawy podatkowej.

Organ II instancji wyjaśnił, że zmiana przepisów dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości, w tym przepisów dotyczących ulgi podatkowej powoduje, że brak jest możliwości łącznego rozliczenia dochodu i straty, dotyczących sprzedaży dwóch różnych nieruchomości nabytych w 2008 r. i w 2009 r.

W związku ze zmianą zasad opodatkowania dochód stanowiący nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, z tego samego źródła przychodów odpłatnego zbycia nieruchomości należało obliczać odrębnie dla sprzedaży nieruchomości nabytych w różnych okresach, tj. nabytych w okresie od dnia 11 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r.

W ocenie organu odwoławczego prawidłowo Dyrektor UKS w Ł. uznał, że brak jest możliwości łączenia dochodów oraz straty w stanie faktycznym niniejszej sprawy. Podkreślono, iż ustawodawca, definiując przychód ze zbycia nieruchomości posługuje się liczbą pojedynczą przy słowie "umowa", co prowadzi do wniosku, że intencją prawodawcy było opodatkowanie poszczególnych transakcji.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej doszedł do wniosku, że organ kontroli skarbowej dokonując obliczenia zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości postąpił nieprawidłowo i niekonsekwentnie. Skoro bowiem każdą transakcję zbycia nieruchomości należy rozliczać oddzielnie to również odrębni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »