Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

20.11.2018

WSA. Kasy rejestrujące: Impreza plenerowa to nie park rozrywki

Z uzasadnienia: Działalność polegająca na prowadzeniu "parku rozrywki" jest to działalność o określonej skali, zarówno co do zajmowanego terenu, jak i wykorzystywanych urządzeń i towarzyszącej jej infrastrukturze. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska organu interpretacyjnego, zgodnie z którym działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie udostępniania urządzeń (dmuchane zjeżdżalnie, urządzenia do rywalizacji oraz inne) podczas imprez plenerowych (doraźnych), takich jak festyny, pikniki, czy targi, jest działalnością polegającą na prowadzeniu "parku rozrywki".

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bolesław Stachura (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska,, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. sprawy ze skargi D.P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
  2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego D.P. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia [...] r. D. P. (dalej: "Wnioskodawca", "Skarżący") wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi od maja 2015 r. jednoosobową działalność gospodarczą pn.: "[...]. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca świadczy usługi, zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługi polegają w przeważającej mierze na udostępnianiu urządzeń podczas imprez doraźnych, takich jak festyny, pikniki, czy targi. W ofercie Wnioskodawca posiada:

  • urządzenia dmuchane, tj. [...]";
  • urządzenia do rywalizacji, tj. [...].

Podczas imprez, o których mowa powyżej rozkładane są dmuchane zjeżdżalnie, urządzenia do rywalizacji oraz inne urządzenia, za które uczestnicy (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) płacą ustaloną cenę za możliwość skorzystania z urządzenia, w odpowiednim przedziale czasowym.

Wnioskodawca wyjaśniał, że nie ma wpływu na ilość udostępnionych urządzeń, wszystko zależy od organizatora imprezy plenerowej. W trakcie festynu, bądź imprezy plenerowej może być wykorzystywane wyłącznie jedno urządzenie dmuchane, ze względu na ograniczoną powierzchnię, na której można ustawić tego typu atrakcję. Zdarzają się też sytuacje, gdy rozstawionych jest więcej atrakcji. Wyjaśnił, także iż nie posiada stałego terenu, na którym udostępnia atrakcje.

Zazwyczaj każda osoba może wejść na teren, na którym wystawione są urządzenia. Teren nie jest w żaden sposób ogrodzony. Opłata jest wnoszona przez te osoby, które chcą faktycznie z danej atrakcji skorzystać. Może się jednakże zdarzyć, że opłata będzie zarówno za wejście na imprezę plenerową, organizowaną na terenie zamkniętym będącym zazwyczaj boiskiem, koszarami (pełniącymi normalnie inną funkcję niż park rozrywki, wesołe miasteczko), jak i za skorzystanie z atrakcji. Opłata za wstęp na imprezę będzie pobierana przez inny niż Wnioskodawca podmiot, a od umowy z organizatorem imprezy zależeć będzie, czy Wnioskodawca będzie pobierał opłaty za udostępnianie atrakcji od osób fizycznych, czy też otrzyma wynagrodzenie za obsługę imprezy (a korzystanie z atrakcji na imprezie "zamkniętej" będzie dla uczestników darmowe).

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy świadczone przez niego usługi stanowią usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454 ze zm.) – dalej: "rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r." i czy w związku z tym będzie zobowiązany do prowadzenia z tego tytułu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od wysokości sprzedaży z tego tytułu, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi nie stanowią "usług wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki na dyskoteki, sale taneczne". Wnioskodawca wykonując działalność, o której mowa powyżej - nie prowadzi bowiem ani parku rozrywki, ani wesołego miasteczka, ani oczywiście dyskoteki, czy też sali tanecznej.

Wnioskodawca podkreślił, iż w niniejszym stanie faktycznym, kluczową kwestią jest określenie, czym w istocie jest park rozrywki, bądź też wesołe miasteczko, i czy usługi świadczone przez niego są prowadzeniem wesołego miasteczka, czy też parku rozrywki. W tym zakresie odwołał się do internetowego słownika synonimów, internetowego słownika języka polskiego, "Wikipedii - Wolnej encyklopedii" oraz innych źródeł, w celu zdefiniowania pojęcia "park rozrywki". Odwołał się, także do opracowania: "Ekonomiczne Problemy Turystyki" (por. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, w rozdziale pt. Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów, Zuzanna Tchorek, Olena Kulykovets, Hanna Górska-Warsewicz).

Wnioskodawca zwrócił uwagę, że analizowane przez niego definicje "parku rozrywki", pozwalają na przyjęcie, iż przez "park rozrywki" rozumieć należy duży powierzchniowo obszar charakteryzujący się wielością atrakcji, takich jak diabelskie młyny, kolejki górskie itp. W przeważającej części elementy w nich zainstalowane charakteryzują się pewną stałością.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzona przez niego działalność i opisana w stanie faktycznym nie stanowi parku rozrywki, bądź wesołego miasteczka. Działalność ta nie ma bowiem elementów charakterystycznych dla ww. miejsc, które są w powszechnej świadomości kojarzone, jako wesołe miasteczka, czy parki rozrywki.

Wnioskodawca odwołując się do przedstawionego stanu faktycznego sprawy stwierdził, że wykonywana przez niego działalność nie jest wyłączona ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych przewidzianego w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli zacznie świadczyć usługi udostępniania urządzeń dmuchanych, czy do rywalizacji, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie będzie zobligowany do posiadania kasy fiskalnej, jeśli będzie wobec niego znajdowało zastosowanie zwolnienie od używania kasy rejestrującej (np. związane z wielkością obrotu).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ interpretacyjny odwołał się do zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia [...] r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r.,poz. 1221, ze. zm.) – dalej: "u.p.t.u." i na wynikający z niego obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Organ interpretacyjny zwrócił uwagę, że bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 r., podlegają czynności wymienione w jego § 4, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W ocenie organu interpretacyjnego przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że w związku z udostępnianiem danej atrakcji za opłatą gotówkową wnoszoną przez osoby zainteresowane skorzystaniem z nich, Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie sprzedaży biletów wstępu do parku rozrywki. Tym samym zastosowanie znajdzie przepis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. 1) rozporządzenia z dnia [...] r. Organ interpretacyjny uznał,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »