Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

29.11.2017

WSA. Jak liczyć odsetki od spóźnionej wpłaty zaliczki za grudzień?

Z uzasadnienia: Upływ terminu, wskazanego w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT, a zakreślonego do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego, tak jak i za pozostałe miesiące roku, nie kończy bytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po upływie tego terminu istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. W przeciwnym wypadku, jeżeli uzna się, że zaliczki na podatek dochodowy utraciły byt prawny, przestały istnieć, to nie można również naliczać od nich odsetek.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Janina Guść, Sędzia WSA Irena Wesołowska, Protokolant Starszy Sekretarz sądowy Agnieszka Rupińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 października 2017 r. sprawy ze skargi W.O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w G. z dnia 9 marca 2017 r., nr [...], [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r.:

  1. uchyla zaskarżoną decyzję,
  2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w G. na rzecz strony skarżącej kwotę 1017 (tysiąc siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 9 marca 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej [...] (dalej jako "Dyrektor IAS"), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 72 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. – dalej jako "O.p."), art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 14, art. 30c, art. 44 ust. 1, 3g i 6, art. 45 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. nr 51 poz. 361 ze zm. – dalej jako "u.p.d.o.f.") oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165 poz. 1373 ze zm. – dalej jako "rozporządzenie MF"), po rozpatrzeniu odwołania W. O. (dalej jako "Skarżący") od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. (dalej jako "Naczelnik US") z dnia 7 grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 2.406 zł, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego sprawy:

Skarżący w dniu 27 kwietnia 2016 r. złożył zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36L za 2015 r. Następnie w dniu 2 czerwca 2016 r. złożył korektę w/w zeznania, w której wykazał podatek należny w wysokości 137.878 zł, wpłacone zaliczki w wysokości 23.147 zł, kwotę podatku do zapłaty w wysokości 114.731 zł, należne zaliczki za kwartały: I, II, III i IV w wysokościach odpowiednio: 3.056 zł, 11.533 zł, 6.623 zł i 116.666 zł.

Naczelnik US ustalił, że zaliczki za I, II i III kwartał 2015 r. w łącznej kwocie 23.147 zł zostały przez Skarżącego zapłacone dnia 19 stycznia 2016 r. Zaliczkę za IV kwartał 2015 r. Podatnik wpłacił po ustawowym terminie, tj. dnia 21 stycznia 2016 r. w kwocie 110.999 zł oraz dnia 27 kwietnia 2016 r. w kwocie 3.790 zł (data złożenia zeznania PIT-36L za 2015 r.).

Naczelnik US pismem z dnia 6 lipca 2016 r. wezwał Skarżącego do uregulowania należności w łącznej kwocie 2.417,60 zł (kwotę 2.406 zł stanowią odsetki, kwotę 11,60 zł stanowią koszty upomnienia) z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2015 r.

W odpowiedzi na w/w pismo Skarżący wskazał, że odsetki te zostały naliczone w sposób nieprawidłowy. Do pisma załączono potwierdzenie przelewu z dnia 20 stycznia 2016 r.

Pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r. Naczelnik US poinformował Skarżącego o sposobie rozliczenia dokonanych przez Skarżącego wpłat należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za 2015 r.

Skarżący pismem z dnia 3 października 2016 r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 2.406 zł. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Skarżący w swym skorygowanym zeznaniu PIT-36L za 2015 r. złożonym w dniu 2 czerwca 2016 r. wykazał, że należne zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych na przestrzeni 2015 r. wynosiły: za I kwartał 3.056 zł (wpłacono 3.075 zł), za II kwartał 11.533 zł (wpłacono 11.523 zł), za III kwartał 6.623 zł (wpłacono 8.549 zł), za IV kwartał 116.666 zł. Razem należne zaliczki zamknęły się na kwotę 137.878 zł, a różnica między kwotą należnych zaliczek a podatkiem należnym wynikającym z zeznania wynosiła 0 zł. Do dnia 19 stycznia 2016 r. zapłacono zaliczki w wysokości 23.147 zł, czyli w terminie zapłaty zaliczki za IV kwartał 2015 r. należało wpłacić kwotę 114.731 zł. Termin płatności zaliczki za IV kwartał przypadał na dzień 20 stycznia 2016 r. Zaliczkę tę Skarżący zlecił do zapłaty w banku w terminie, tj. 20 stycznia 2016 r. Niestety bank przekazał pieniądze do Urzędu Skarbowego dopiero następnego dnia, tj. 21 stycznia 2016 r. Tym samym zaliczka nie została uznana jako wpłata w terminie. Za jednodniowe opóźnienie naliczono odsetki w kwocie 2.406 zł. Skarżący dokonał wpłaty przedmiotowych odsetek w kwocie 2.406 zł w dniu 5 września 2016 r. Skarżący nie podzielił stanowiska, że wraz z końcem roku ustaje byt prawny zaliczek i w związku z tym wpłaty po 20 stycznia nie można traktować jako wpłaty na poczet zaliczki grudniowej bądź zaliczki za IV kwartał, lecz może być to już jedynie wpłata na poczet zobowiązania podatkowego, które będzie wynikać z zeznania rocznego.

Końcowo Skarżący podkreślił, że odsetki uiszczone przez niego wyliczone zostały w sposób oczywiście błędny i tym samym są nienależne.

W kolejnym piśmie Skarżący wskazał, że organ dopuścił się naruszenia § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF poprzez naliczenie odsetek za zwłokę od zaliczki na podatek dochodowy po dniu złożenia zeznania podatkowego. Zgodnie ze wskazanym przepisem odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy są naliczanie do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie na ostatni dzień terminu złożenia zeznania. Sporne odsetki nie mogą być bowiem naliczane od zaliczki na podatek dochodowy po dniu uregulowania zaległości.

Zdaniem Skarżącego, uregulował on należności tytułem zaliczki na podatek dochodowy dnia 21 stycznia 2016 r. zatem odsetki winny zostać naliczone za okres jednego dnia (21 stycznia 2016 r.) w wysokości 24 zł.

Naczelnik US decyzją z dnia 7 grudnia 2016 r. odmówił Skarżącemu stwierdzenia nadpłaty odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 2.406 zł.

W wyniku rozpatrzenia odwołania od w/w decyzji, Dyrektor IAS decyzją z dnia 9 marca 2017 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy przywołując treść art. 3 pkt 3, art. 47 § 3, art. 51 § 1 i 2, art. 53 § 1 – 4, art. 53a § 1, art. 55 § 1 i 2 O.p., art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 3g, ust. 6 u.p.d.o.f. stwierdził, że uchybienie terminowi płatności zaliczki na podatek powoduje, że z mocy prawa staje się ona zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę, od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego, które to odsetki wpłacane są bez wezwania organu. Odsetki za zwłokę co do zasady nalicza podatnik (płatnik, inkasent, następca prawny, osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe), wyjątkiem jest określenie przez organ wysokości odsetek w decyzji, w sytuacji stwierdzenia w postępowaniu podatkowym, że podatnik nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części (art. 53a § 1 O.p.).

Organ odwoławczy wskazał, że szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę określone zostały w rozporządzeniu MF i przytoczył treść § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 tego rozporządzenia.

Dyrektor IAS wskazał, że zgodnie z art. 60 § 1 pkt 2 O.p., za termin dokonania zapłaty podatku uważa się w obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu. Istotny jest zatem moment obciążenia rachunku podatnika, także wówczas gdy wykonanie udzielonej bankowi dyspozycji nastąpi – jak w rozpatrywanej sprawie – w następnym dniu po jej wydaniu.

Niewątpliwe jest zdaniem organu, że Skarżący polecenie przelewu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2015 r. złożył w dniu 20 stycznia 2016 r., tj. w dniu, w którym przypadał termin jej płatności. Obciążenie na jego podstawie rachunku bankowego Skarżącego nastąpiło dopiero w dniu 21 stycznia 2016 r., co oznacza, że płatności tej zaliczki dokonano po upływie ustawowego terminu, tj. po 20 stycznia 2016 r.

Spór w niniejszej sprawie, w ocenie Dyrektora IAS, dotyczy rozliczenia wpłaty dokonanej przez Skarżącego w dniu 21 stycznia 2016 r. oraz naliczenia odsetek za zwłokę od niezapłaconej w ustawowym terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2015 r. od dnia następnego po upływie terminu płatności zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego.

Organ odwoławczy zauważył, że zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz zobowiązania z tytułu podatków to dwie różne instytucje prawa podatkowego. Istotą zaliczki jest dokonywanie wpłat na poczet nie ustalonej jeszcze należności podatkowej. Zaliczki na poczet podatków są zatem formą stopniowego poboru należności podatkowych w tych podatkach, w których ustalenie podstawy obliczenia podatku, a więc i wysokości zobowiązania podatkowego, następuje dopiero po upływie pewnego okresu, zazwyczaj roku podatkowego.

W podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno zobowiązan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »