WSA: Interpretacje podatkowe - Krajowa Informacja Skarbowa to nie doradca podatkowy

Teza: W trybie interpretacji indywidualnych rolą organu jest dokonywanie wykładni przepisów prawa podatkowego, a nie wykonywanie doradztwa na rzecz podatników. Udzielanie podatnikom na ich zlecenie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych stanowi czynność doradztwa podatkowego

(…)

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi C. sp. z o.o. z siedzibą we W. (dalej: strona, skarżący, spółka) jest postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ, DKIS) z 13 maja 2022 r. znak 0111-KDIB3-3.4013.55.2022.3.PK, którym DKIS utrzymał w mocy własne postanowienie z 10 marca 2022 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.55.2022.1.JS o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku spółki o wydanie interpretacji indywidualnej.

Postępowanie przed organem.

Spółka wniosła o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej produkcji i dystrybucji wyrobów na bazie suszu z konopi siewnych, w szczególności konsekwencji prawnych nieumieszczania na opakowaniach jednostkowych maksymalnej ceny detalicznej zadając trzy pytania:

1. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Spółka, w braku możliwości umieszczenia na opakowaniach jednostkowych produkowanych papierosów maksymalnej ceny detalicznej, będzie zobowiązana do obliczenia i uiszczenia podatku akcyzowego z zastosowaniem sankcyjnej stawki akcyzy – ujętej w art. 99 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym?

W przypadku podzielenia przez tut. Organ stanowiska Spółki w zakresie pytania 1 – pytanie 2 oraz 3 stają się bezprzedmiotowe (Organ nie musi udzielać na nie odpowiedzi).

Niemniej, gdyby z jakichkolwiek powodów tut. Organ skłaniał się do zajęcia stanowiska odmiennego od prezentowanego przez Spółkę w zakresie pytania 1 – wówczas dodatkowo Spółka zwraca się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

2. W przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów Dyrektor KIS uznał stanowisko Spółki przedstawione w pytaniu 1 za nieprawidłowe (tj. uznał, iż Spółka będzie zobligowana do rozliczania akcyzy według sankcyjnej stawki przewidzianej w art. 99 ust. 9 pkt 1) – wówczas, czy poza opisanym skutkiem (tj. sankcyjną akcyzą) na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym Spółka mogłaby ponieść ewentualne inne negatywne konsekwencje w związku z brakiem technicznej możliwości nadrukowywania maksymalnej ceny detalicznej na jednostkowe opakowania produkowanych papierosów?

3. W przypadku gdyby z jakichkolwiek powodów Dyrektor KIS uznał stanowisko Spółki przedstawione w pytaniu 1 za nieprawidłowe (tj. uznał, iż Spółka będzie zobligowana do rozliczania akcyzy według sankcyjnej stawki przewidzianej w art. 99 ust. 9 pkt 1) – wówczas, czy poza opisanym skutkiem (tj. sankcyjną akcyzą) na gruncie przepisów ustawy kodeks karno-skarbowy Spółka mogłaby ponieść ewentualne inne negatywne konsekwencje w związku z brakiem technicznej możliwości nadrukowywania maksymalnej ceny detalicznej na jednostkowe opakowania produkowanych papierosów?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie spółka wskazała, że w jej ocenie nie będzie zobowiązana do obliczenia i uiszczenia podatku akcyzowego z zastosowaniem sankcyjnej stawki akcyzy i nie powinna ponieść żadnych innych negatywnych konsekwencji na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz na gruncie przepisów ustawy kodeks karny skarbowy.

DKIS po przytoczeniu zdarzenia przyszłego zaprezentowanego przez spółkę, jej pytań oraz stanowiska DKIS wskazał, że analiza treści wniosku wyklucza możliwość wydania interpretacji indywidualnej.

Zapytanie strony dotyczy zastosowania stawki sankcyjnej akcyzy, o której mowa w art. 99 ust. 9 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 143, ze zm.; dalej) w związku z brakiem oznaczenia opakowań jednostkowych papierosów z suszu konopnego (stanowiących papierosy w rozumieniu ustawy) maksymalną ceną detaliczną.

Dyspozycja ww. przepisu obejmuje ściśle sytuacje, w których podmiot nabywa lub posiada papierosy (lub tytoń do palenia) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych lub oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Wówczas stawka akcyzy na te papierosy lub tytoń do palenia określana jest w wysokości wskazanej w art. 99 ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia.

Jak wskazał DKIS, określenie sankcyjnej stawki akcyzy na mocy art. 99 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym następuje ściśle w konsekwencji braku ustalenia w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego, że podatek został zapłacony w należnej wysokości – co wynika wprost z brzmienia tej normy prawnej.

Decyzję wymiarową podatku, z określeniem właściwej stawki akcyzy, wydać może wyłącznie właściwy organ podatkowy, określając w niej wysokość zobowiązania podatkowego w związku z nabyciem lub posiadaniem papierosów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy – pod warunkiem, że akcyza nie została zapłacona, a fakt ten został ustalony w odpowiednim postępowaniu.

DKIS nie ma zatem kompetencji do określenia, czy w sytuacji przedstawionej przez spółkę w zdarzeniu przyszłym właściwa będzie stawka sankcyjna z art. 99 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. To, czy stawka ta znajdzie zastosowanie, może ocenić jedynie właściwy organ podatkowy po uprzednim przeprowadzeniu postępowania – do prowadzenia którego DKIS nie jest uprawniony.

Założenie przez DKIS, że stawka sankcyjna, o której mowa w art. 99 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym będzie lub nie będzie mieć zastosowania, byłoby w istocie wejściem w kompetencje właściwego dla spółki organu podatkowego, który dopiero po analizie materiału dowodowego może ustalić m.in. czy spółka dopełniła wszystkich wymogów wynikających z ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych do ustawy, w tym czy przedmiotowe papierosy znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w opakowaniach jednostkowych (nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną) oraz czy od tych wyrobów została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Możliwość takiej weryfikacji jest zastrzeżona dla innych organów podatkowych. Analizy takiej nie może przeprowadzić DKIS w trybie postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, ze zm.; dalej: o.p.) Odniesienie się do wątpliwości spółki wymagałoby od DKIS w istocie poddania ocenie (zinterpretowania) zdarzenia przyszłego, tj. analizy konkretnej sytuacji, w której posiadałby on papierosy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w opakowaniach jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, lecz – zgodnie z zapewnieniem strony – należny podatek akcyzowy zostałby uiszczony.

Z uwagi na fakt, że przepis wskazany jako przedmiot interpretacji, tj. art. 99 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wprost uzależnia zastosowanie stawki sankcyjnej od braku zapłaty akcyzy w należnej wysokości, ściśle jeżeli w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony – DKIS musiałby wydać interpretację "warunkową", uzależniając rozstrzygnięcie od wyniku postępowania prowadzonego przez odpowiednie organy.

Wydana w tym zakresie interpretacja indywidualna nie pełniłaby na rzecz spółki funkcji gwarancyjnej (ochronnej), gdyż przepis art. 99 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym uzależnia zastosowanie wskazanej stawki od przeprowadzenia postępowania przez organ inny niż DKIS. Taka interpretacja stanowiłaby naruszenie przepisów art. 15 § i 16 o.p., które regulują zdolność organu podatkowego do prowadzenia określonego rodzaju spraw dotyczących podatków lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.

Organ wydając interpretację musiałby przesądzić, w jaki sposób ma zachować się organ prowadzący postępowanie prowadzące do określenia stawki akcyzy na papierosy w przypadku, w którym spółka nie oznaczy opakowań jednostkowych maksymalną ceną detaliczną i wprowadzi je na rynek poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Pytanie oznaczone nr 3 przez stronę dotyczy konsekwencji jej działań na gruncie przepisów ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r., poz. 408 ze zm.). Akt ten reguluje kwestię odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przy czym, organami uprawnionymi do wydawania decyzji w zakresie m.in. nieujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, czy też w konsekwencji narażenia podatku na uszczuplenie, są właściwe rzeczowo i miejscowo organy podatkowe, które prowadzą postępowania mające na celu ustalenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe.

Zagadnienie będące istotą wniosku (wskazane jako przedmiot wniosku), leży zatem w kompetencji właściwych organów podatkowych, które w ramach swoich uprawnień będą mogły dokonać jednoznacznej oceny okoliczności nabycia lub posiadania przez podmiot papierosów nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną. Rozstrzygnięcie wątpliwości spółki nie jest możliwe bez naruszenia zakresu przepisów regulujących wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. DKIS wskazał, że nie jest uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej w oczekiwanym przez stronę zakresie.

Od postanowienia spółka wniosła zażalenie.

Po rozpoznaniu zażalenia od powyższego postanowienia DKIS utrzymał je w mocy i wskazał m.in., że interpretacja indywidualna nie jest uniwersalnym instrumentem mającym na celu rozwianie wątpliwości podatnika co do interpretacji jakichkolwiek przepisów, zaś organ interpretacyjny nie ma obowiązku udzielania porad prawnych, tym bardziej, że kompetencje z tego zakresu nie wynikają z norm obowiązującego prawa.

Organ pierwszej instancji prawidłowo wskazał, że postępowanie o wydanie interpretacji nie może być wszczęte m.in. gdy zadane we wniosku pytanie nie dotyczy interpretacji przepisu prawa podatkowego; gdy pytanie nie odnosi się do sytuacji zainteresowanego; gdy przedmiotem wniosku jest interpretacja przepisów w sprawach pozostających poza zakresem przedmiotowym upoważnienia organu wydającego interpretacje indywidualne; gdy w przypadku zajęcia stanowiska negatywnego organ nie będzie mógł wskazać wnioskodawcy prawidłowego sposobu postępowania w jego sprawie; gdy żądanie wnioskodawcy jest wielowariantowe i zdeterminowane zmiennym okolicznościami faktycznymi; gdy wydanie interpretacji indywidualnej wymagałoby w istocie poddania ocenie (zinterpretowania) stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), a nie przepisu prawa podatkowego; gdy żądanie powodowałby naruszenie przepisów regulujących zdolność organu podatkowego do prowadzenia określonego rodzaju spraw dotyczących podatków lub innych spraw normowany...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »