Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.01.2017

WSA. Interpretacje indywidualne: Osoba zainteresowana, czyli kto?

Z uzasadnienia: Pojęcie osoby zainteresowanej należy rozpatrywać przede wszystkim przez pryzmat kwestii prawnej poddanej do rozważenia organom podatkowym. Przesądza ona bowiem o możliwości skorzystania z udzielonej interpretacji. Wniosek może złożyć tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogłaby skorzystać z gwarancji, że zastosowanie się do uzyskanej interpretacji nie może jej szkodzić. Zatem, do uzyskania interpretacji indywidualnej legitymowany jest podmiot, dla którego określony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe może rodzić konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz Sędziowie WSA Grzegorz Panek / spr. / WSA Tomasz Smoleń Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2016 r. sprawy ze skargi spółki "A" w L. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji:

 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...],
 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącej spółki "A" w L. kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

"A" S.A. w L. (określana dalej jako wnioskodawca, skarżąca, spółka) w dniu 5 stycznia 2016 r. wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie korygowania informacji PIT-11, deklaracji PIT-4R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Skarżąca jest spółką prawa handlowego oraz polskim rezydentem podatkowym.

Skarżąca w związku z dokonaną przez nią kontrolą wewnętrzną dokumentacji płacowo-kadrowej, jak i wskutek wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 11 września 2015 r. w sprawie o sygn. II FSK 1516/13, na mocy którego NSA uznał, że zwrot rzeczywistych, pełnych kosztów wyżywienia poniesionych przez pracownika w czasie podróży służbowej i zwróconych przez pracodawcę nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego ustaliła, że w przypadku niektórych pracowników skarżącej doszło do zaniżenia kwoty uiszczanych przez skarżącą zaliczek na podatek dochodowy za lata 2012-2015.

W powołanym wyroku NSA uznał, że w zakresie zwrotu kosztów wyżywienie za czas podróży służbowej wolna od podatku dochodowego jest tylko równowartość diety określonej w przepisach dotyczących podróży służbowych. Zwrotowi podlegają tylko "zwiększone koszty wyżywienia" i to świadczenie jako integralnie związane z podróżą służbową podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

Uznano, że zgodnie z art. 12 i art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), określanej dalej jako; "u.p.d.o.f.", nadwyżka rzeczywistych kosztów wyżywienia za czas podróży służbowej pracownika pokrytych przez pracodawcę ponad wysokość diety, określonych we właściwych rozporządzeniach w sprawie podróży służbowej, stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.

W deklaracjach podatkowych PIT-11, PIT-40 oraz PIT-4R sporządzonych za lata 2012-2015 skarżąca wykazała faktycznie uzyskane przez pracowników przychody, jak również faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała zaległość w zakresie zaliczek na podatek dochodowy. Wobec tego skarżąca podjęła decyzję o konieczności uregulowania zaległych zaliczek na podatek dochodowy wraz z należnymi odsetkami za lata 2012-2015, zarówno za byłych, jak i obecnie pracujących pracowników.

W związku z powyższym skarżąca zwróciła się do Ministra Finansów z następującymi pytaniami:

 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy skarżąca ureguluje kwotę różnicy pomiędzy faktycznie pobraną zaliczką na podatek dochodowy, a jej prawidłową wysokością, będzie miała obowiązek dokonać korekty informacji PIT-11 w odniesieniu do byłych i obecnych pracowników skarżącej, w przypadku których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały uiszczone przez skarżąca w kwocie nieprawidłowej?
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy skarżąca ureguluje kwotę różnicy pomiędzy faktycznie pobraną zaliczką na podatek dochodowy a jej prawidłową wysokością, będzie miała obowiązek dokonać korekty informacji PIT-40 w odniesieniu do byłych i obecnych pracowników skarżącej, w przypadku których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały uiszczone przez skarżącą w kwocie nieprawidłowej?
 3. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, gdy skarżąca ureguluje kwotę różnicy pomiędzy faktycznie pobraną zaliczką na podatek dochodowy, a jej prawidłową wysokością, będzie miała obowiązek dokonać korekty informacji PIT-4R w odniesieniu do byłych i obecnych pracowników skarżącej, w przypadku których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały uiszczone przez skarżącą w kwocie nieprawidłowej?
 4. Czy w przedstawionym stanie faktycznym skarżąca będzie zobowiązana do dokonania korekty informacji PIT-11 i PIT-40 w części dotyczącej uzyskanego przez pracowników przychodu?

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów, wskazany wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 w zw. z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze. zm. - określanej dalej jako: Ordynacja podatkowa), tzn. przedstawione w nim żądanie dotyczące sporządzania korekt informacji PIT-11, PIT-40 i PIT-4R wykraczało poza zakres interpretacji indywidualnej, albowiem nie dotyczyło wprost wynikających z przepisów materialnego prawa podatkowego obowiązków skarżącej. Dlatego też pismem z dnia [...] marca 2016 r. nr [...], na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h powołanej ustawy, wezwano skarżącą do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia poprzez:

 1. przeformułowanie lub ponowne sformułowanie postawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pytań, w taki sposób, żeby odnosiły się bezpośrednio do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których wykładni żąda skarżąca w odniesieniu do tego zdarzenia. Ponadto wskazano, że przedmiotowe pytania powinny odnosić się do realizacji obowiązków podatkowych skarżącej, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem podatku wiążących się z możliwością jego odpowiedzialności podatkowej będących skutkiem przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego;
 2. przeformułowania lub ponownego sformułowania własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaprezentowanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wyjaśniono przy tym, że stanowisko to powinno być sformułowane w taki sposób, aby stanowiło jednoznaczną odpowiedź na postawione (sformułowane zgodnie z punktem 1 przez skarżącą w uzupełnieniu wniosku pytania i jednocześnie powinno odnosić się do przepisów prawa podatkowego mających podlegać wykładni w przedmiotowej sprawie.

W treści wezwania zawarto pouczenie, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

W związku z tym, że w ocenie organu w określonym w wezwaniu terminie nie uzupełniono w sposób prawidłowy wskazanych braków formalnych wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w oparciu o przepis art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej, ww. wniosek postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] pozostawiono bez rozpatrzenia.

Nie zgadzając się z wydanym rozstrzygnięciem organu skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego, złożyła zażalenie na ww. postanowienie.
Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucono naruszenie:

 • art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie, że treść złożonego wniosku i jego uzupełnienia nie sposób uznać za dotyczące wnioskodawcy jako zainteresowanego w rozumieniu powołanego artykułu, a w konsekwencji pozostawienie go bez rozpatrzenia,
 • art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 14b § 3 ww. ustawy poprzez przyjęcie, że złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wskutek czego pozostawiono go bez rozpatrzenia,
 • art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 14h ww. ustawy poprzez brak ponownego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku, w sytuacji, gdy przepisy prawa podatkowego nie ograniczają możliwości organu podatkowego tylko do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia wniosku, na które co istotne wnioskodawca odpowiedział,
 • art. 121 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania w sposób nie budzący zaufania do organów podatkowych.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia i merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie złożonego wniosku.

Po rozpoznaniu wniesionego zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, postanowieniem z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu postanowienia organ powołał treść art. 14b § 1-3, art. 14c § 1-2, art. 14h, art. 14k-n, art. 14 p Ordynacji podatkowej i podkreślił, że w toku analizy złożonego wniosku, organ upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej ma obowiązek ocenić również to, czy podnoszone zagadnienie jest związane wprost ze sferą odpowiedzialności podatkowej wnioskodawcy, w szczególności czy sposób skonstruowania problemowego zagadnienia we wniosku, a w konsekwencji też i własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które miałoby podlegać ocenie organu, daje możliwość wydania interpretacji indywidualnej, zawierającej elementy wymagane dla tego rodzaju aktu i spełniającej funkcje przewidziane dla niego przez ustawodawcę.

Organ podkreślił, że oceniając bowiem stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku, organ informuje go o prawidłowej wykładni przepisu prawa podatkowego (tj. o kwestii możliwości i prawidłowym sposobie zastosowania tych przepisów przez wnioskodawcę jako podmiot prawa podatkowego) nie dla samego udzielenia informacji, ale po to, by wnioskodawca realizując swoje obowiązki podatkowe zgodnie z uzyskaną informacją, korzystał z gwarancji ochrony prawnej.

W ocenie organu niezasadne i godzące w istotę omawianej instytucji byłoby natomiast wydanie interpretacji indywidualnej, która miałaby pełnić jedynie funkcję informacyjną, a której funkcja gwarancyjna byłaby z góry wyłączona. Warunkiem możliwości realizacji funkcji gwarancyjnej jest, zdaniem organu, takie zindywidualizowanie sprawy będącej przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, które pozwala na "odkodowanie" podmiotowego i przedmiotowego zakresu żądanego rozstrzygnięcia, a tym samym - na określenie granic żądanej ochrony.

Organ podkreślił, że stosownie zaś do art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej).

Odnosząc powyższe do treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak również jego uzupełnienia w przedmiotowej sprawie, w szczególności zadanych pytań oraz przedstawionego stanowiska w sprawie oceny prawnej organ podkreślił, że nie sposób uznać, że wniosek ten dotyczył istnienia lub nieistnienia praw lub obowiązków wnioskodawcy wynikających z konkretnych przepisów u.p.d.o.f.

W ocenie organu samo wskazanie czy powołanie nawet treści przepisów art. 31 i 39 u.p.d.o.f., należy uznać za niewystarczające do wydania interpretacji indywidualnej. Organ podkreślił, że nie może bowiem domniemywać jakie skutki prawne wywodzi dla siebie wnioskodawca z tych przepisów.

Zdaniem organu nie sposób również przyjąć, że uzupełnieniem powyższego było samo stwierdzenie, że na podstawie art. 31 u.p.d.o.f. wnioskodawca jest płatnikiem podatku zobowiązanym do obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od pracowników uzyskujących przychód z tytułu stosunku pracy zobowiązanym do złożenia odpowiednich deklaracji/informacji i uznanie, że wskazany przepis bezpośrednio odnosi się do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku i ma znaczenie w zakresie ewentualnej konieczności sporządzania przez wnioskodawcę korekt złożonych deklaracji.

Organ podkreślił, że analiza złożonego wniosku i jego uzupełnienia wskazuje, że przedmiotem żądania wnioskodawcy było rozstrzygnięcie, czy w przedstawionym stanie faktycznym ma obowiązek dokonać korekt informacji PIT-11, dekla...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »