WSA. Fakturowanie kosztów transportu

Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy cena określona dla dostawy towaru uwzględnia koszt usługi transportowej, wówczas usługę transportu należy włączyć do podstawy opodatkowania. Również w przypadku, gdy wyświadczenie usługi transportowej jest elementem umowy sprzedaży towaru, a towar ma zostać dostarczony w miejsce wskazane przez klienta, wówczas usługę transportu należy włączyć do podstawy opodatkowania. Na powyższe nie ma wpływu przyjęty sposób dokumentacji tejże usługi, tj. gdy płatność za transport została odrębnie udokumentowana.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień Sędziowie Sędzia WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska (spr.) Sędzia WSA Krystyna Skowrońska - Pastuszko Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Głowacka po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. na rozprawie sprawy ze skargi X. w Polsce Sp. z o.o. w L. na indywidualną interpretację Ministra Rozwoju i Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

Skarżąca – X Sp. z o.o. zwana dalej Stron, Spółka, Skarżąca, Wnioskodawca – złożyła skargę na indywidualną interpretacje przepisów prawa podatkowego z dnia [...] lutego 2017 r. znak [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług. Zaskarżona interpretacja wydana została w następującym stanie faktycznym:

W dniu 23 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania kosztów transportu ponoszonych w związku ze sprzedażą towarów dokonywaną przez Stronę oraz wykazywania na fakturach kosztów transportu (pytania oznaczone we wniosku nr 1-4).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie produkcji rolnej trawników rolowanych oraz systemów zielonych dachów, w tym mat wegetacyjnych roślinności ekstensywnej. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy są pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie. Wytwarzane przez Wnioskodawcę produkty rolne: darń trawników rolowanych oraz maty wegetacyjne roślinności ekstensywnej na dachy zielone objęte są symbolem PKWiU 01.19.39.0, jako pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane. Towary te przy sprzedaży są opodatkowane stawką 8% podatku od towarów i usług. Wnioskodawca sprzedaje swoje wyroby zarówno w miejscu prowadzenia działalności, jak i z dostawą do klienta. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Cennik towarów i usług nie zawiera również kosztów transportu. Nabywca towaru, który zamawia u Wnioskodawcy towar z dostawą zostaje obciążony dodatkowymi kosztami transportu, na które składają się: koszty organizacji transportu, koszty pakowania towaru oraz koszty przewozu towarów. Wnioskodawca nie świadczy usług transportowych własnymi środkami transportu. Towary wysyłane są transportem realizowanym przez firmę zewnętrzną. Każda transakcja sprzedaży towarów jest dokumentowana fakturą VAT. Przy zakupie towaru z dostawą na fakturze oprócz towaru wskazywana jest pozycja transport. Wnioskodawca nabywa usługi transportowe danego towaru od firm transportowych na podstawie faktur VAT. Usługi te są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23%. Natomiast wystawiając fakturę dla nabywcy towaru z dostawą Wnioskodawca wskazuje koszt transportu opodatkowany podatkiem VAT w stawce takiej samej, jaka obowiązuje dla sprzedawanego towaru. W przypadku sprzedaży trawników rolowanych oraz mat wegetacyjnych transport jest opodatkowywany podatkiem VAT w stawce 8%.

Istnieją również przypadki, gdy klient oprócz towarów opodatkowanych stawką VAT 8%, nabywa towary opodatkowane stawką 23%, stanowiące część systemu montażowego. Na przykład, w skład systemu dachu zielonego może wchodzić mata wegetacyjna opodatkowana stawką VAT 8% oraz geowłóknina, warstwa drenażowa lub wełna mineralna, które są opodatkowane stawką VAT 23%. Wtedy towary o różnej stawce VAT są wysyłane do klienta jednym transportem jako wspólny system. Przykładowo, sprzedając 500 m2 maty wegetacyjnej i 500 m2 wełny mineralnej, która jest podkładem pod maty, Wnioskodawca dzieli na fakturze koszt transportu na połowę i wskazuje go w dwóch pozycjach opodatkowanych odpowiednio stawką VAT 8% dla maty wegetacyjnej i stawką VAT 23% dla geowłókniny. Koszt transportu jest podzielony na części podlegające opodatkowaniu różnymi stawkami VAT w oparciu o proporcję wynikającą z ilości m sprzedawanego towaru opodatkowanego daną stawką VAT.

W przypadku sprzedaży 450 m2 maty wegetacyjnej i 550 m2 geowłókniny, która jest podkładem pod maty, a której zużycie na dachu jest większe niż maty ze względu na technologię układania (na przykład zakładki), Wnioskodawca dzieli na fakturze koszt transportu na dwie pozycje: pierwszą obejmującą 45% kosztów transportu i opodatkowaną stawką VAT 8% jak dla maty wegetacyjnej i drugą obejmującą 55% kosztów transportu i opodatkowaną stawką VAT 23% jak dla geowłókniny.

Koszty transportu są wskazywane w fakturze VAT wystawianej przez Wnioskodawcę w odrębnej pozycji niż towar, aby wyraźnie oddzielić koszty dodatkowe od kosztów towaru który jest świadczeniem głównym. Jest to konieczne ze względu na to, że w znacznej części nabywcami produktów Wnioskodawcy są wykonawcy zamówień publicznych, którzy są związani przez zamawiającego sztywną ceną za m2 gotowego systemu. Doliczanie kosztów transportu do ceny towaru na fakturze oznaczałoby różną cenę za m2 maty wegetacyjnej przy każdej dostawie, na co Wnioskodawca również nie może sobie pozwolić ze względu na stosowanie polityki stabilności cen dla kontrahentów. Często zdarza się, że kontrahent zamawia 600 m2 maty wegetacyjnej, która wysyłana jest do niego na naczepie jednej ciężarówki przy kosztach transportu ok. 1500 zł. Natomiast później ten sam kontrahent zamawia 50 m2 maty wegetacyjnej w celu uzupełnienia ubytków przy układaniu i ta ilość jest wysyłana do niego spedycją za cenę ok. 500 zł. Zatem doliczenie kosztów transportu do ceny towaru na fakturze prowadziłoby do rażących dysproporcji cen jednostkowych towaru dla jednego nabywcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo stosując, przy sprzedaży wraz z transportem towarów opodatkowanych stawką VAT 8%, dla transportu tych towarów stawkę podatku VAT 8%?
 2. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wskazując na fakturze sprzedaży towarów w osobnej pozycji koszty transportu ze stawką VAT 8%, jeżeli transport dotyczy sprzedanych towarów opodatkowanych stawką VAT 8%?
 3. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozdzielając proporcjonalnie koszty wspólnego transportu dwóch towarów sprzedawanych łącznie, z których jeden opodatkowany jest stawką VAT 23%, a drugi stawką VAT 8% i opodatkowując jedną część kosztów transportu stawką VAT 23%, a drugą część kosztów transportu stawką VAT 8%?
 4. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wskazując na fakturze sprzedaży w dwóch osobnych pozycjach rozdzielone proporcjonalnie części kosztów wspólnego transportu, z których jedna opodatkowana jest stawką VAT 23%, a druga stawką VAT 8% w sytuacji opisanej w pytaniu nr 3?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisu art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, postępuje on prawidłowo w zakresie wszystkich przedstawionych pytań. Zgodnie z ww. przepisem, podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Zatem koszty dostawy towaru opodatkowanego stawką VAT 8% również powinny być opodatkowane stawką VAT 8%. Nie zmienia tego fakt, że sprzedawca towaru z dostawą nabywa usługę transportową od zewnętrznej firmy, która opodatkowuje tę usługę podstawową stawką VAT 23%. Dopuszczalne jest zatem również wskazanie na fakturze w odrębnej pozycji kosztów transportu towarów ze stawką VAT przewidzianą dla towaru, którego dotyczy transport. Prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają interpretacje indywidualne o numerach: [...] wydane przez Ministra Finansów w indywidualnych sprawach innych podatników.

W przypadku łącznej sprzedaży jako jeden system i wspólnego transportu dwóch towarów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, jedynym prawidłowym rozwiązaniem wydaje się procentowe rozdzielenie kosztów transportu dla towarów w stosunku do ilości jednostek miary danego towaru i opodatkowanie odpowiednich części kosztów transportu stawkami VAT odpowiadającymi danym towarom.

W udzielonej interpretacji organ wskazał, że stanowisko Strony jest -prawidłowe - w zakresie sposobu opodatkowania kosztów transportu ponoszonych w związku ze sprzedażą towarów dokonywaną przez Wnioskodawcę (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 3); -nieprawidłowe - w zakresie sposobu wykazywania na fakturach kosztów transportu (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 4).

Zdaniem organu koszty transportu nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów, zatem nie powinny być wykazywane w odrębnej pozycji faktury dokumentującej sprzedaż towarów. Umieszczenie bowiem na fakturze w osobnych pozycjach kilku różnych świadczeń może sugerować, że przedmiotem sprzedaży było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno kompleksowe.

Przed złożeniem skargi Strona wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa. Organ stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji przepisów.

W skardze Strona zarzuciła interpretacji indywidualnej

 1. błędną wykładnię oraz niewłaściwą ocenę co do zastosowania przepisu prawa materialnego, tj. przepisu art. 29a ust. 1 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 610) oraz przepisu art. 73 i art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1 ze zm.) polegającą na przyjęciu, że z faktu, że koszty transportu towaru stanowią część podstawy opodatkowania dla dostawy towaru wynika, że sprzedawca nie może na fakturze sprzedaży wskazać kosztów transportu w osobnej pozycji od towaru przy zastosowaniu stawki podatku VAT takiej samej jak dla towaru;
 2. błędną wykładnię oraz niewłaściwą ocenę co do zastosowania przepisu prawa materialnego, tj. przepisu art. 29a ust. 1 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług oraz art. 73 i art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE polegającą na przyjęciu, że z faktu, że koszty transportu towaru stanowią część podstawy opodatkowania dla dostaw towaru wynika, że sprzedawca nie może na fakturze sprzedaży wskazać obok kilku pozycji towarów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, kosztów transportu proporcjonalnie rozbitych w kilku osobnych pozycjach, w których wskazano różne stawki podatku VAT odpowiadające stawkom zastosowanym do opodatkowania sprzedaży poszczególnych towarów;
 3. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy polegające na naruszeniu zasady legalizmu uregulowanej w art. 120 Ordynacji podatkowej poprzez błędne wywiedzenie z art. 29a ust. 1 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług zakazu wskazywania kosztów transportu towaru w osobnej pozycji na fakturze dokumentującej dostawę towaru;
 4. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy polegające na naruszeniu zasady wzbudzania zaufania do organów podatkowych uregulowanej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez wydanie w części błędnej interpretacji opierając się na stwierdzeniu, że z żadnego przepisu prawa nie wynika dla podatnik...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »