WSA. Dokumentowanie fakturą zaliczki na poczet czynszu

Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet świadczenia usług najmu, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, nie rodzi powstania obowiązku podatkowego. Z kolei w świetle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie ma obowiązku dokumentowania fakturą otrzymania części zapłaty przed wykonaniem usługi najmu, czyli nie ma obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej.

SENTENCJA

Dnia 23 czerwca 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Waldemar Michaldo, Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek (spr.), WSA Ewa Michna, Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 r., sprawy ze skargi N. Sp.z o.o. w B., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 15 lutego 2016 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
  2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej koszty, postępowania w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2015 r. N. Spółka z o.o. w B. wystąpiła o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konieczności udokumentowania otrzymanej kwoty zaliczki na poczet czynszu najmu fakturą zaliczkową i momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wpłata ww. zaliczki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiając stan faktyczny spółka wskazała, że jest właścicielem nieruchomości (grunty i budynki) "Centrum H. Z." w K., w których wynajmuje lokale na potrzeby działalności handlowo-usługowo-biurowej dla spółek i osób fizycznych. W dniu 10 listopada 2015 r. spółka podpisała z najemcą na okres 5 lat umowę na wynajem budynku o powierzchni [...] m2, który zostanie wybudowany na koszt spółki i oddany najemcy do użytkowania do dnia 30 czerwca 2016 r. Zgodnie z umową przyszły najemca ma płacić czynsz w wysokości 44.895,00 zł brutto, od dnia protokolarnego odebrania budynku -miesięcznie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto spółki. W dniu 20 listopada 2015 r. przyszły najemca wpłacił na konto spółki kwotę w wysokości 1.207.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową. Zgodnie z zapisami § 1 pkt 7 umowy jest to: " (...) zaliczka na poczet czynszu płatnego z góry, którą najemca wpłaci najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w 50% na początku trwania umowy a w 50% w ostatnich miesiącach trwania umowy, tak aby po zakończeniu umowy została całkowicie wykorzystana. Najemca w tym czasie będzie zwolniony z uiszczania miesięcznego czynszu najmu (...)". Otrzymana przez spółkę kwota na poczet czynszu najmu nie jest 100% wartością czynszu, jaki najemca będzie miał obowiązek uiścić.

W związku z tak zarysowanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy wpłata zaliczki na poczet czynszu najmu powoduje powstanie obowiązku podatkowego oraz obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w prezentowanej sytuacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, z analizy art.19a ust. 5, ust. 7, ust. 8 oraz art. 106i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy powstaje nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. O tym kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu świadczenia przez spółkę umów najmu decyduje moment wystawienia faktury, przy czym nieprzekraczalnym terminem jest ustalony między stronami termin płatności.

Określenie w umowie najmu terminu zapłaty zaliczki oraz dokonanie jej zapłaty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT a także obowiązku wystawienia faktury. W zaistniałym stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstanie każdorazowo co miesiąc w dniu sporządzenia faktury, wystawionej nie później niż z upływem terminu płatności tj. do 10 każdego miesiąca.

Dyrektor Izby Skarbowej działający w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2016 r. nr [...] stwierdził, że stanowisko N. Spółka z o.o. w przedmiocie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Minister Finansów wskazał, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi najmu, tj. z chwilą wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie późnej niż z chwilą upływu terminu płatności.

Innymi słowy, jak podkreślił organ o tym kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu świadczenia takich usług decyduje co do zasady moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami.

W przedmiotowej sprawie należało stwierdzić, w ocenie organu, że wprawdzie kwota 1.207.000,00 zł została wpłacona przed wykonaniem usługi i określona jest przez wnioskodawcę mianem zaliczki, jednakże z opisu sprawy wynika, że "dzień podpisania umowy", tj. dzień 10 listopada 2015 r. to również termin płatności określony przez strony w umowie dla tej części należności.
Zatem, jak wskazał, organ to dzień 10 listopada 2015 r. należy uznać za termin płatności tej części czynszu z tytułu umowy najmu.

W dalszej kolejności organ wskazał na art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, że fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, stwierdzając, że skoro strony ustaliły termin płatności części czynszu z tytułu świadczonej usługi najmu na dzień 10 listopada 2015 r., to wnioskodawca winien wystawić nie później niż do dnia 10 listopada 2015 r. fakturę dla żądanej w tym terminie od najemcy kwoty z tytułu umowy najmu, w myśl art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak więc w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu umowy najmu w odniesieniu do tej części należności, dla której termin płatności określono jako "najpóźniej w dniu podpisania umowy", a ta została podpisana 10 listopada 2015 r, powstał, jak podkreślił organ, z chwilą upływu tego terminu płatności, tj. 10 listopada 2015 r.

Bez znaczenia dla sprawy, jak wskazał organ, jest fakt, że strony ustaliły w umowie najmu nieruchomości, że kwota ta będzie rozliczona w poszczególnych miesiącach.

Pismem z dnia 1 marca 2016 r. spółka wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 19a ust. 5, ust. 7, ust. 8 oraz art. 106i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząc tym samym o zmianę interpretacji w całości i wydanie jej zgodnie ze stanowiskiem N. Sp. z o.o.

Dyrektor Izby Skarbowej działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z dnia 29 marca 2016 r. nr [...] stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji.

Na powyższą interpretację indywidualną N. Sp. z o.o. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Zaskarżonej interpretacji zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię definicji pojęcia zaliczki oraz zastosowania art. 106i ust. 3 w powiązaniu z art. 19a ust. 5 pkt 4, ust. 7, ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wniesiono o uchylenie zaskarżonej indywidualnej interpretacji w całości i zasądzenie na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżąca spółka powtórzyła dotychczasową argumentację, dodatkowo wskazując, że organ błędnie interpretuje pojęcie zaliczki. Spółka podkreśliła, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji zaliczki i przedpłaty, dlatego należy odwołać się do znaczenia językowego tego pojęcia. Zgodnie ze słownikiem PWN przez zaliczkę rozumie się "część należności wpłacanej lub wypłacanej z góry na poczet tej należności", natomiast przez przedpłatę -"określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu w określonym terminu". Zatem według skarżącej kwota w wysokości 1.207.000,00 zł jest otrzymaną przed wykonaniem usługi najmu i stanowi część wpłaty na poczet przyszłych należności w związku z tym spełnia definicję pojęcia zaliczki określonej w słowniku PWN.

Reasumując zdaniem skarżącej spółki należy stwierdzić, że określona w umowie kwota 1.207.000,00 zł jest zaliczką na poczet przyszłego czynszu najmu nieruchomości, która nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a także obowiązku wystawienia faktury.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej działającego w imieniu Ministra Finansów wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r, póz....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »