Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.01.2017

WSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne

Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT prawo podatnika do pomniejszenia podstawy opodatkowania zostało ograniczone do wydatków na przejazdy własnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Użycie zwrotu "leczniczo-rehabilitacyjne" wskazuje na to, że ustawodawcy chodziło o zabiegi, które mają podwójny charakter. Nie mieszczą się zatem w granicach tej ulgi wydatki na przejazdy na zabiegi mające charakter jedynie leczniczy, bez elementu rehabilitacji, lub wydatki na przejazdy do lekarzy lub badania, jeżeli wizyty takie nie były związane z wykonywaniem zabiegów.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska Sędziowie Sędzia WSA Jacek Niedzielski (spr.) Sędzia WSA Krystyna Skowrońska - Pastuszko Protokolant sekretarz sądowy Danuta Chorabik po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi K.C., Z.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.:

  1. Oddala skargę.
  2. Przyznaje od Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim radcy prawnemu K.B. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 442,80 zł (czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy) obejmującą podatek od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Skarżący, K. i Z.C., wnieśli skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] lipca 2016 r., utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] kwietnia 2016 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.828 zł oraz nadpłatę w tym podatku w kwocie 211 zł.

Rozstrzygnięcia organów podatkowych zapadły na podstawie następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy.

W dniu 1 marca 2013 r. skarżący złożyli wspólne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu PIT-37 wraz z załącznikami w postaci PIT/O (odliczenia od dochodu). Podatnicy w odliczeniach od dochodu wykazali kwoty po 2.574,99 zł. W dniu [...] maja 2013 r. Urząd Skarbowy dokonał przeksięgowania nadpłaty w kwocie 918,00 zł na poczet posiadanej przez podatników zaległości podatkowej w podatku dochodowym za rok 2010.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2015 r. organ pierwszej instancji wszczął wobec skarżących postępowanie podatkowe w przedmiocie prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012. Pismem z dnia [...] czerwca 2013 r. wezwał skarżących do weryfikacji ww. zeznania PIT-37 za rok 2012 celem ustalenia prawidłowości dokonanych w nim odliczeń. Z uwagi na fakt, że skarżący nie ustosunkowali się do wezwania, pismem z dnia [...] sierpnia 2015 r., organ wezwał ich ponownie celem wskazania, z jakiego tytułu zostały poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wykazane w załączniku PIT/O do zeznania PIT-37 za 2012 r., a także o przedłożenie dokumentów stwierdzających poniesienie tych wydatków. W dniu 31 sierpnia 2015 r. Z.C. złożył oświadczenie, że w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej każdy z małżonków odliczył od dochodu za 2012 r. wydatki z tytułu zakupu leków oraz wydatki na zabiegi rehabilitacyjne. Wydatki te nie były dofinansowane lub zwracane. W siedzibie Urzędu przedłożył następujące dokumenty: orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności dla K.C. z dnia [...] lipca 2005 r i Z.C. z dnia [...] sierpnia 2005 r., skierowania na zabiegi wystawione dla K.C. w dniu [...] sierpnia 2012 r., [...] września 2012 r. i [...] listopada 2012 r. oraz dla Z.C. w dniu [...] maja 2012 r. i [...] lipca 2012 r., zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę medycyny rodzinnej E.M.G. w dniu [...] lipca 2013 r., faktury VAT dot. zakupu leków w 2012 r. wystawione imiennie na małżonków C.. W toku postępowania organ I instancji dokonał weryfikacji przedłożonych przez podatników faktur VAT, w wyniku której ustalił, że:

Z.C. w 2012 r. dokonał zakupu następujących leków/produktów leczniczych: w lutym 2012 r. na kwotę 89,95 zł - Orton Flex; w maju 2012 r. na łączną kwotę 49,30 zł - Espumax i Nutrof Total; w czerwcu 2012 r. na kwotę 64,95 zł - Zuccarin; we wrześniu 2012 r. na kwotę 40,00 zł - Nutrof Total; w listopadzie 2012 r. na kwotę 42,50 zł - Nutrof Total.

Ponieważ wskazane produkty nie zostały wymienione w załącznikach do obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych z dnia 08 marca 2012 r. (Dz.U. MZ. z 2012 r., poz. 6), jak również w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu, organ podatkowy uznał, że produkty te nie spełniają cech "leku" i tym samym wydatek poniesionych z tytułu ich nabycia nie może stanowić podstawy do odliczenia ich od dochodu.

Skarżący wydatki na zakup leków w wysokości powyżej 100 zł ponieśli w 2012 r. w następujących okresach: Z.C.: w maju 2012 r. - na łączną kwotę 170,26 zł, w grudniu 2012 r. - na łączną kwotę 117,30 zł. K.C.: w kwietniu 2012 r. - na łączną kwotę 216,86 zł, w maju 2012 r. - na łączną kwotę 185,20 i w czerwcu 2012 r. - na łączną kwotę 143,43 zł.

Dokonując oceny przedłożonych przez skarżących zaświadczeń lekarskich organ podatkowy stwierdził, że zaświadczenia te, wystawione przez lekarza specjalistę medycyny rodzinnej, nie spełniają wymogu określonego w art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy podatkowej, bowiem nie zawierają wskazania, jakie leki i przez jaki okres czasu powinny być stosowane przez skarżących.

W trakcie przedmiotowego postępowania organ pierwszej instancji ustalił ponadto, że małżonkowie C. korzystali z zabiegów leczniczo - rehabilitacyjnych, tj. Z.C. miał wykonanych łącznie 20 zabiegów rehabilitacyjnych, natomiast K.C. łącznie 30 zabiegów rehabilitacyjnych. W zabiegach rehabilitacyjnych Państwo C. uczestniczyli oddzielnie. Odległość pokonywanej w związku z dojazdami na zabiegi rehabilitacyjne trasy: [...] (miejsce zamieszkania podatników) - [...] (Zakład Opieki Zdrowotnej Fizjoterapia - [...]) = około 18 km. Podatnicy używali własnego samochodu osobowego marki [...], napędzanego paliwem Pb 98 (benzyną wysokooktanową) - wg pisma Z.C. z dnia [...] lipca 2012 r. średnie spalanie ww. pojazdu to. 7 litrów/l00 km - zgodnie z oświadczeniem Z.C. z dnia [...] listopada 2011 r. Cenę paliwa Pb98, która w 2012 r. kształtowała się w przedziale od 5,69 zł /litr do 5,99 zł/lit; organ przyjął jako średnią cenę - 5,84 zł/litr. Organ pierwszej instancji wyliczył koszty dojazdu na zabiegi rehabilitacyjne w następujący sposób: dla Z.C. w kwocie ok. 295 zł (= ok. 50,40 litrów x 5,84 zł = 294,34 zł), przyjmując: - 20 wyjazdów (20 zabiegów) x 36 km (tj. 2 x 18 km) = 720 km zużycie paliwa: ok. 50,40 litrów (= 720 km x 7 litrów/100 km), średnia cena 1 litra benzyny Pb 98 w 2012 r.- 5,84 zł.

Dla K.C. w kwocie ok. 442 zł (= ok. 75,60 litrów x 5,84 zł ok. 441,50 zł), przyjmując: 30 wyjazdów (30 zabiegów) x 36 km (tj. 2 x 18 km) = 1080 km, zużycie paliwa: ok. 75,60 litrów (= 1080 km x 7 litrów/100 km), średnia cena 1 litra benzyny Pb 98 w 2012 r.: 5,84 zł.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego określił skarżącym wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 828,00 zł oraz wysokość nadpłaty w kwocie 211,00 zł. Oceniając zasadność odliczeń na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z tytułu zakupu leków, organ stwierdził, że Z.C. nie przysługiwało prawo do odliczenia od dochodu kwoty wydatków poniesionych na zakup leków w lutym 2012 r., czerwcu 2012 r., we wrześniu 2012 r. i w listopadzie 2012 r. Wydatki poniesione na zakup produktów leczniczych: Orton Flex, Espumax, Nutrof Total i Zuccarin, jak również leków, których konieczność stałego stosowania została potwierdzona przez lekarza specjalistę, tj.: Apo-Amlo, Milurit i Ketonal forte w ww. miesiącach nie przekroczyły kwoty 100 zł, a zgodnie z treścią wskazanego przepisu, odliczeniu podlega różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotę 100 zł.

Nie zostały również spełnione pozostałe warunki, konieczne do skorzystania z ulgi, tj. z przedłożonych przez podatników zaświadczeń nie wynika stwierdzone przez lekarza specjalistę kto, w jakim okresie, jakie leki powinien stosować. Organ I instancji zakwestionował ponadto zasadność odliczenia od dochodu każdego z małżonków kwoty 2 280,00 zł tytułem wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) podatnika, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 14 i ust. 7c ustawy podatkowej). Stwierdził, że treść art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż kwota 2 280,00 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona tytułem ponoszenia przedmiotowych wydatków. Faktyczna wysokość odliczenia uzależniona jest natomiast od intensywności (częstotliwości) używania samochodu. Organ pierwszej instancji nie uwzględnił również, jako poniesionych w 2012 r. w tej kategorii wydatków, wyja...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »