WSA. Długi i obciążenia na nieruchomości nie obniżą PIT

Z uzasadnienia: Określając przychód ze zbycia nieruchomości organ musi przy obliczaniu przychodu uwzględnić cenę wskazaną w umowie. Ustawodawca nie przewidział przy tym uwzględnienia w podstawie opodatkowania długów i ciężarów związanych ze zbytą nieruchomością poprzez określenie wartości nieruchomości jako wartości czystej. Gdy długi i ciężary mają mieć wpływ na podstawę opodatkowania to prawodawca wyraźnie wskazuje, czego przykładem może być regulacja zawarta w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Sędzia WSA Krzysztof Kandut, Asesor WSA Monika Krywow (spr.), Protokolant specjalista Anna Florek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2019 r. sprawy ze skargi M. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej jako "organ odwoławczy" lub "Dyrektor"), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm., dalej jako "O.p.") oraz przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 19 ust. 1, art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., tj. w brzmieniu obowiązującym w 2012 r., dalej jako "u.p.d.o.f."), po rozpatrzeniu odwołania M. D. (dalej jako "podatniczka" lub "skarżąca"), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. (dalej jako "organ podatkowy") z dnia [...] r. nr [...], określającą podatniczce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. z tytułu przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości [...] zł.

Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Podatniczka nabyła w dniu [...] r. w drodze dziedziczenia po zmarłym J. G. spadek w wysokości 1/3 części. Powyższe zostało poświadczone na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia rep. A nr [...] z dnia [...] r.

Aktem notarialnym z dnia [...] r. rep "A" nr [...] podatniczka zbyła swój udział w spadku obejmujący m.in. udział w wysokości 1/3 nieruchomości położonej w J. przy ul. [...] zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz udział w wysokości 1/3 w samochodzie osobowym. Zgodnie z § 3 tego aktu podatniczka sprzedała swój udział za kwotę [...] zł. Jednocześnie w myśl § 7 tego aktu notarialnego strony podały wartość przedmiotu umowy na łączną kwotę [...] zł, w tym wartość udziału wynoszącego 1/3 części w powyższej nieruchomości na kwotę [...] zł, zaś udziału w samochodzie osobowym na kwotę [...] zł.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. podatniczka złożyła w organie podatkowym zeznanie roczne PIT-39 wskazując przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości [...] zł, dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości [...] zł oraz kwotę dochodu zwolnionego w wysokości [...] zł.

Pismem z dnia [...] r. organ podatkowy, w ramach czynności sprawdzających, wezwał podatniczkę do złożenia dokumentów w postaci aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów uzyskania przychodu oraz dokumentów potwierdzających poniesienie przez nią wydatków na cele mieszkaniowe, a następnie postanowieniem z dnia [...] r. wszczął postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w dniu [...] r. udziału w przedmiotowej nieruchomości.

Decyzją z dnia [...] r. organ podatkowy określił podatniczce zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia w dniu [...] r. udziału w przedmiotowej nieruchomości w wysokości [...] zł. Jako podstawę organ podatkowy przyjął kwotę wartości rynkowej nieruchomości w wysokości [...] zł pomniejszoną o koszty uzyskania przychodu w wysokości [...] zł tytułem kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego z dnia [...] r. Jednocześnie organ podatkowy uwzględnił udokumentowane koszty remontu na kwotę [...] zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji podatniczka zakwestionowała prawidłowość przyjęcia przez organ wartości rynkowej nieruchomości zamiast ceny uzyskanej z jej zbycia. Wskazała, że w zeznaniu rocznym podała kwotę wynikającą z porady, jaką uzyskała od naczelnika organu podatkowego. Podkreśliła, że jedyną kwotę jaką uzyskała jest kwota wynikająca z ceny, tj. [...] zł.

Utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektor stwierdził, że istotą sporu w niniejszej sprawie jest kwestia ustalenia wysokości podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. w związku z odpłatnym zbyciem przez podatniczkę udziału w przedmiotowej nieruchomości.

Organ odwoławczy wskazał zatem na treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, art. 19 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 u.p.d.o.f. i stwierdził, że sama podatniczka określiła wartość rynkową nieruchomości zarówno w § 7 aktu notarialnego sprzedaży, jak i w zeznaniu rocznym, która to wartość odbiegała od ceny wynikającej z § 3 tego aktu. Zdaniem Dyrektora podatniczka była zatem świadoma, że przychodem będzie wartość rynkowa nieruchomości, nie zaś cena uzyskana przez nią z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Tym samym, w ocenie organu odwoławczego, organ podatkowy nie naruszył dyspozycji art. 19 ust. 4 u.p.d.o.f. Za niezasadne uznał w świetle powyższego konieczność wezwania stron do wskazania wartości nieruchomości. W odniesieniu do kosztów Dyrektor wskazał, że skarżącą poniosła koszt sporządzenia wypisu z aktu notarialnego w wysokości [...] zł i tym samym wskazał, że przychód w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. wyniósł [...] zł.

Odwołując się do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Dyrektor wskazał, że organ podatkowy w wyniku szczegółowej analizy ustalił wydatki na własne cele mieszkaniowe podatniczki na kwotę [...] zł. Podkreślił przy tym, że ustaleń tych podatni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »