WSA. Co należy do długów spadkowych?

Z uzasadnienia: Pojęcie długu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem spadku łącznie z roszczeniem spadkobiercy z tytułu poczynionych przez niego nakładów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nakłady poniesione przez spadkobiercę, przy tym bezpośrednio dotyczące przedmiotu nabycia. (...) Nakłady poniesione przez spadkobiercę na nieruchomości wchodzące w skład masy spadkowej obciążać będą spadek wyłącznie wtedy, gdy zostały poczynione przed datą zgonu spadkodawcy, tj. datą nabycia spadku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Kraus, Sędziowie Sędzia NSA Sławomir Kozik (spr.), Sędzia NSA Alicja Stępień, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Dorota Zawiślińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 lipca 2018 r. sprawy ze skargi K.S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia 26 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia [...] 2017 r. ustalającej K.S. zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie 57.372 zł.

Powyższe rozstrzygnięcia zostały wydane w następującym stanie faktycznym:

Postanowieniem z dnia 17 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy Wydział XII Cywilny potwierdził nabycie spadku po zmarłej w dniu 17 grudnia 2011 r. I.S. przez syna – K.S. w całości. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 8 sierpnia 2012 r.

W odpowiedzi na wezwanie organu w dniu 21 lutego 2017 r. K.S. złożył zeznanie podatkowe SD-3, w którym ujawnił następujące składniki masy spadkowej: środki pieniężne zgromadzone w "A" S.A. w kwocie 87.810 zł oraz udział wynoszący 3/4 części w: (a) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr [...] (G., ul. [...]) o wartości 150.000 zł, (b) prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (G., ul. [...]) o wartości 450.000 zł, w tym wartość budynku mieszkalnego 250.000 zł, (c) prawie własności samochodu osobowego marki [...], typ [...], model 1,6 KAT, rok produkcji 2001 o wartości 9.000 zł, (d) prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym, (D., gmina K.) o wartości 150.000 zł.

Decyzją z dnia [...] 2017 r. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego ustalił K.S. zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Organ wskazał, że łączna wartość odziedziczonej masy spadkowej wyniosła 844.041 zł, zaś wartość długów i ciężarów 5.998 zł. Wobec powyższego czysta wartość masy spadkowej wyniosła 838.043 zł. Od tak ustalonej wartości odliczona została kwota wolna od podatku, określona w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.), dalej jako "u.p.s.d.", stosowana do nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej, tj. 9.637 zł. Podstawę naliczenia podatku organ podatkowy pierwszej instancji ustalił więc w kwocie 96.363 zł. Wysokość należnego zobowiązania podatkowego obliczona została według skali podatkowej wynikającej z art. 15 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. wyniosła 57.372 zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji strona zarzuciła naruszenie art. 33 § 1 i 2, art. 180 § 1, art. 181, art. 120, art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), dalej jako "O.p." jednocześnie załączając 15 faktur wystawionych przez "B’ Sp. z o.o. z siedzibą w K.: dokumentujące wydatki remontowe w łącznej kwocie 627.185 zł za okres od z dnia 29 grudnia 2011 r. do 4 czerwca 20112 r. oraz z dnia 18 czerwca 2012 r., tytułem: Budowa Pomnika Cmentarz [...], wartość brutto 51.000 zł. W każdej z wymienionych faktur określony został, jako sposób zapłaty: gotówka i dołączony został dowód wpłaty KP.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że na grobowcu, w którym pochowana została zmarła I.S. znajduje się tabliczka o treści: "Wykonał "C", S., Al. [...]". W związku z powyższym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zwrócił się do "C" A.B. o podanie szczegółowych informacji dotyczących wykonania grobu.

Pismem z dnia 19 października 2017 r. A.B. wyjaśnił, że z prac kamieniarskich wykonanych przez niego w roku 2002/2003 dla śp. M.S. na zlecenie jego żony została tylko posadzka i okładziny grobowca. Pozostałe elementy zostały zmienione. Ponadto wskazał, że szerokość grobowca jest na dwie trumny.

Wobec powyższego organ odwoławczy pismem z dnia 27 listopada 2017 r. wystąpił do wystawcy faktury z dnia 18 czerwca 2012 r., tj. "B’ Sp. z o.o. z prośbą m.in. o sprecyzowanie, jakie prace kamieniarskie składały się na przedmiotową usługę. Jednakże korespondencja wysłana na adres widniejący na ww. fakturze została zwrócona do organu z adnotacją - nie podjęto w terminie. Natomiast z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że z dniem 10 stycznia 2017 r. został wykreślony ww. adres, zaś jako siedzibę wpisano jedynie miejscowość K., kraj Polska.

Postanowieniem z dnia [...] 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej dopuścił jako dowód w sprawie zanonimizowaną ostateczną decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego z dnia [...] 2014 r. określającą "B’ Sp. z o.o. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za drugi kwartał 2012 r. Przedmiotowe rozstrzygnięcie wydane zostało na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniach od 26 sierpnia 2011 r. do 18 lutego 2014 r. w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług m.in, za poszczególne okresy rozliczeniowe 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. W toku kontroli nie stwierdzono, aby K.S. otrzymał od ww. podmiotu fakturę VAT z dnia 18 czerwca 2012 r., wystawioną tytułem Budowa Pomnika Cmentarz [...], o wartości brutto 51.000 zł.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji.

Organ odwoławczy stwierdził, że organ I instancji dokonał analizy zadeklarowanych przez stronę postępowania wartości poszczególnych składników spadku (oprócz środków pieniężnych), w kontekście wyznaczników wartości rynkowej, stanowiącej podstawę opodatkowania (art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 3 u.p.s.d.). Przy czym uwzględnił ustawowy wymóg przyjęcia wartości na dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. na datę uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Świadczy o tym znajdujący się w aktach sprawy wydruk z aplikacji CZM dotyczący wartości nieruchomości będących przedmiotem transakcji w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 8 sierpnia 2012 r. Ten dzień Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego wskazał w korespondencji adresowanej do Naczelnika Urzędu Skarbowego i do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego, w celu ustalenia wartości rynkowej składników spadku znajdujących się na terenie funkcjonowania tych organów, uzyskując stosowne informacje. W konsekwencji uznał wartości wskazane w zeznaniu SD-3, jako adekwatne z wartością rynkową. Nie zasługuje zatem na aprobatę - w ocenie organu odwoławczego - zarzut przyjęcia wartości z daty wydania zakwestionowanej decyzji.

Organ wskazał, że z tytułu pochówku od wartości masy spadkowej odliczona została kwota 5.998 zł, co odpowiada wymogom art. 7 ust. 1 i 3 u.p.s.d. Kwota ta wynikała z trzech przedłożonych przez podatnika faktur związanych z pochówkiem I.S. oraz przedłużenia ważności grobowca i organizacji pogrzebu - wystawione przez Przedsiębiorstwo "D" w G. w łącznej kwocie 9.997,61 zł – pomniejszone o kwotę 4.000 zł pokrytą przez ZUS.

Organ zauważył, że w złożonym zeznaniu SD-3, podatnik nie wypełnił części G.2 i w odpowiednim miejscu wskazał na brak jakichkolwiek obciążeń. Dopiero na z odwołaniem strona okazała faktury dotyczące usług remontowych nieruchomości oraz budowy pomnika. Z tego względu na aprobatę nie zasługuje zarzut podatnika o braku udzielenia w toku postępowania wymiarowego informacji o możliwości okazania dowodów w postaci rachunków na potwierdzenie poniesionych nakładów, tym samym o nieuwzględnieniu art. 7 i art. 8 u.p.s.d.

Dyrektor nie uznał przedłożonych wraz z odwołaniem faktur dotyczących kosztów remontów w łącznej kwocie 627.185 zł i kosztu nagrobka w kwocie 51.000 zł wystawionych przez "B" sp. z o.o. za dowody w sprawie. W ocenie organu mimo, iż art. 7 ust. 1 u.p.s.d. wskazuje na możliwość odliczenia nakładów poniesionych na przedmiot nabycia, to zgodnie z definicją zawartą w art. 922 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 380 ze zm.), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Z regulacją tą pozostaje w korelacji art. 7 ust. 1, zgodnie z którym do opodatkowania przyjmuje się stan rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia, zatem w przypadku dziedziczenia z daty zgonu spadkodawcy. W konsekwencji do długów, nakładów nie mogą być zaliczone wydatki ponoszone przez spadkobiercę na odziedziczoną rzecz po dniu jej nabycia. Wydatki te stanowią bowiem dług osobisty spadkobiercy, zatem nie obciążają spadku. W omawianej sprawie jakkolwiek spadkobierca okazał faktury VAT dotyczące wydatków związanych z remontem nieruchomości, odpowiadających położeniu trzech składników spadku wymienionych w zeznaniu SD-3, to ich poniesienie miało miejsce po dacie dziedziczenia. Zatem zobowiązania finansowe powstałe po tej dacie nie obciążają masy spadkowej. W dacie wystawienia w chronologii pierwszej faktury przez spółkę, to jest dnia 29 grudnia 2011 r. podatnik już posiadał status właściciela, zatem nie ma podstawy prawnej do uwzglę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »