WSA. Amortyzacja systemu informatycznego

Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie można wyprowadzić wniosku, że przeniesienie praw majątkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za wartość niematerialną i prawną. Niezasadnie zatem organ stwierdził, że wydatków związanych z nabyciem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie można uznać za wydatki na nabycie składnika majątku trwałego, stanowiącego wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Skowrońska - Pastuszko Sędziowie Sędzia WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska Sędzia WSA Jacek Niedzielski (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Anna Pakuła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi Zakładu [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na indywidualną interpretację Ministra Rozwoju i Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. Uchyla zaskarżoną indywidualną interpretację w całości.
 2. Zasądza od Ministra Rozwoju i Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 680 zł (sześćset osiemdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Skarżący, Zakład [...] Sp. z o.o., wniósł skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z [...] sierpnia 2016 r. wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego systemu.

Skarga została wywiedziona na postawie następującego stany faktycznego.

W dniu 23 maja 2016 r. skarżący złożył wniosek, uzupełniony pismem z [...] lipca 2016 r. - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 1), okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 2).We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Skarżący zakupił zintegrowany system informatyczny klasy ERP (zwany dalej ZSI). Wnioskodawca wskazał, że z postanowień umowy wynika, iż (§ 1) przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego oraz instalacja, konfiguracja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, zwanego dalej ZSI. Na mocy umowy Zamawiający nabywa licencję oprogramowania wraz z wdrożeniem i gwarancją, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu licencje ZSI oraz usługi związane z jego wdrożeniem i utrzymaniem zgodnie z warunkami oraz postanowieniami SIWZ i ofertą Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego oraz dokonać instalacji, konfiguracji, wdrożenia, jak również zapewnić integrację i wymianę danych z oprogramowaniem użytkowanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia przeszkolić pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi ZSI. Szkolenie nie jest limitowane liczbą godzin, a zakończenie szkolenia następuje po podpisaniu protokołu. Przedmiot zamówienia obejmuje także zapewnienie przez Wykonawcę pełnego wsparcia technicznego producenta ZSI na okres obowiązywania gwarancji, w tym dostęp do wszystkich aktualizacji ZSI, które Wykonawca udostępni w tym okresie. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 308.000 zł netto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty szkoleń pracowników z zakresu obsługi ZSI, koszty dostawy i wdrożenia ZSI, udzielenia licencji dla oprogramowania, dostawy urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy ZSI wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, wsparcia i gwarancji oraz koszty transportu, podróży, niezbędnych opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT.

Z § 7 umowy wynika, że oprogramowanie systemu ZSI, wraz z dostarczoną do niego dokumentacją stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca jako Licencjodawca udziela Zamawiającemu licencji na ZSI, do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami licencji, które będą przedmiotem odbioru na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dalej skarżący stwierdził, że strony umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dokonali odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym we wniosku.

Pismem z [...] lipca 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, skarżący doprecyzowała stan faktyczny wskazując, że na spółkę nie zostało przeniesione autorskie prawo majątkowe. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa zależne do oprogramowania należą do producenta oprogramowania (licencjodawcy). Zintegrowany system informatyczny został spółce (Licencjobiorcy) udostępniony do korzystania z zachowaniem dla Licencjodawcy praw autorskich (tzw. umowa licencyjna). Licencjodawca z chwilą podpisania umowy udzielił użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na oprogramowanie, do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami licencji. Licencjobiorcy ([...]) przysługuje prawo do korzystania z oprogramowania w zakresie następujących pól eksploatacji:

 1. prawo wprowadzania do pamięci komputera,
 2. prawo wewnętrznego przetwarzania danych przez użytkownika,
 3. prawo wykonania kopii zapasowej (bezpieczeństwa),
 4. prawo do wykorzystywania oprogramowania w toku i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 5. prawo do wykorzystania, przetwarzania i przekazywania na zewnątrz dokumentów (w tym zestawień, szablonów, wyliczeń itp.) wygenerowanych przy użyciu oprogramowania,
 6. kopiowania i przenoszenia oprogramowania (w całości lub w części) na inne komputery i nośniki magnetyczne lub jakiekolwiek inne nośniki informacji, z zachowaniem procedury dezaktywacji i aktywacji oprogramowania (przeniesienie oprogramowania wymaga zachowania procedury jego deaktywacji i aktywacji).

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

 1. Czy wynagrodzenie zapłacone przez spółkę za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP obejmujące zakres wskazany we wniosku stanowi w całości wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej tj. zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP?
 2. Czy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnej i prawnej tj. zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP nie może być krótszy niż 24 miesiące, tj. wynikający z art. 16m ust. 1 pkt 1)?

Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie zapłacone za nabycie wartości niematerialnej i prawnej, tj. zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP obejmujące zakres wskazany we wniosku stanowi wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej, tj. zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP z wyłączeniem urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZSI stanowiących jego integralną część (2 szt. czytników kodów kreskowych z kart drogowych (do identyfikacji kierowcy/motorniczego) - wartości netto 270 zł/szt. (łącznie wartość sprzętu - 540 zł netto, 2 szt. kolektorów do obsługi zleceń dla pracowników zaplecza technicznego (mechaników) - o wartości netto 2.500 zł/szt. (łączna wartość sprzętu - 5.000 zł netto, 1 szt. alkomatu do badania trzeźwości zintegrowanego i współpracującego z ZSI - o wartości 2.000 zł netto/szt., inne - dodatkowy czytnik kart kierowcy/motorniczego - o wartości 2.000 zł netto/ szt.).

Wartość początkowa zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wyniesie: łączne wynagrodzenie 308.100 zł netto minus wartość wskazanych urządzeń - 4 9.540 zł netto = 298.560 zł netto. Urządzenia te stanowią każdy z osobna odrębne środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł i wydatki na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w 100% w miesiącu oddania ich do używania. Stanowisko wnioskodawcy oparte zostało w zakresie pytania 1 na przepisie art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w zakresie pytania 2 na podstawie art. 16 m ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy, zgodnie, z którym okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej wartości niematerialnej i prawnej - zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP nie może być krótszy niż 24 miesiące.

W udzielonej w dniu [...] sierpnia 2016 r. interpretacji Minister Finansów stwierdził, że stanowisko skarżącego w zakresie zaliczenia do wartości początkowej wynagrodzenia zapłaconego za nabycie zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 1) - jest nieprawidłowe, natomiast w zakresie okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zintegrowanego systemu informatycznego (pytanie nr 2) - jest bezprzedmiotowe.

Uzasadniając swoje stanowisko Minister Finansów wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z regulacji tej wynika, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej oraz wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła pozyskiwania przychodu. Na podst...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »