Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.09.2017

WSA. Adres siedziby spółki w VAT-R

Z uzasadnienia: W orzecznictwie sądowym podkreśla się wagę i znaczenie wskazania w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT siedziby podatnika i adresu prowadzonej działalności. Nie mogą one mieć charakteru wirtualnego (nierzeczywistego) biura, lecz muszą faktycznie umożliwiać podejmowanie centralnych decyzji zarządzających organowi wykonawczemu danego przedsiębiorstwa. Pod adresem takim muszą być faktycznie realizowane funkcje (czynności) związane z prowadzoną działalnością.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek / spr./ Sędzia WSA Jarosław Szaro Asesor WSA Jacek Boratyn Protokolant sekr. sąd. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi spółki "A" Sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zarejestrowania i wydania potwierdzenia rejestracji podatnika podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2016 r. "A" Sp. z o.o. z/s w R. złożyła w Pierwszym Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R), w którym w części C.1 podano, że z dniem 28 października 2016 r. rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm. - dalej określanej jako "ustawa VAT"). W części C.3 wskazano, że od 28 października 2016 r. podlegając obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym dostawy do której stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub będzie świadczył usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, lub będzie nabywać usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy VAT, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...], Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego odmówił spółce zarejestrowania i wydania potwierdzenia zarejestrowania jako:

  • podatnika podatku od towarów i usług,
  • podatnika VAT-UE.

Powodem podjętego rozstrzygnięcia było ustalenie, że pod określonym jako siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej adresem - ul. [...] w R., biorąc pod uwagę rodzaj określonej działalności w postaci sprzedaży hurtowej pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z), nie była ona prowadzona. Wskazany lokal nie był oznaczony żadnym logiem spółki ani innymi, nie widniały na nim żadne informacje o godzinach prowadzonej działalności, a pod wskazanym adresem działalność prowadzą także inne podmioty. Na miejscu nie zastano nikogo związanego ze Spółką. Korespondencja kierowana do Spółki odbierana była przez upoważnionego pracownika firmy "B" (wynajmującego), a informacja o korespondencji przekazywana była najemcy w sposób telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Umowa najmu stanowiąca tytuł prawny do lokalu została zawarta od 21 września 2016 r. na czas nieokreślony. Jej przedmiotem jest część pomieszczenia o powierzchni 5 m2. W umowie postanowiono, że przedmiot najmu przeznaczony będzie wyłącznie na działalność biurową prowadzoną przez najemcę. W myśl natomiast art. 10 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2011.77.1), sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika. W ustalonym stanie faktycznym brak było podstaw do przyjęcia, że podany przez spółkę adres jest miejscem, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem spółki. Z uwagi więc na nierzetelność zgłoszenia nie zostały spełnione warunki określone w przepisach art. 96 ustawy VAT.

W odwołaniu spółka zarzuciła wadliwe ustalenia faktyczne wskazując, że brak oznaczeń dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa wynikał z faktu prowadzenia remontu. Odpowiedni szyld zamontowano dnia 27 grudnia 2016 r. Brak oznaczenia godzin wynika natomiast ze specyfiki prowadzonej działalności, ponieważ prowadzi ona pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży hurtowej łączące ze stałymi wyjazdami. Wiąże się ona głównie z wystawianiem dokumentów, a nie sprzedażą towarów klientom. Dlatego na miejscu nie ma przedstawiciela spółki. Wizyta pracowników organu była zaś niezapowiedziana. Odmowa potwierdzenia rejestracji pozbawia spółkę możliwości obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

Po rozpoznaniu odwołania spółki decyzją z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...], Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał zaskarżone rozstrzygnięcie w mocy.

W uzasadnieniu podano, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Do złożenia tego zgłoszenia zobowiązane są również podmioty zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT, jeżeli utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia (art. 96 ust. 5 w związku z art. 96 ust. 3). Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4). W myśl natomiast art. 97 ust. 1 ustawy VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE (art. 97 ust. 4). Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika VAT (VAT UE) i potwierdza jego zarejestrowanie, jeżeli złożone zgłoszenie VAT-R zawiera rzetelne informacje dotyczące podmiotu podlegającego rejestracji. W przypadku, gdy weryfikacja danych podanych w zgłoszeniu VAT-R wykaże, że są one nierzetelne, brak jest podstaw do realizacji przez organ dyspozycji art. 96 ust. 4 i art. 97 ust. 4 ustawy o VAT, a więc wpisania podatnika do ewidencji podatników VAT (VAT UE) i potwierdzenia takiej rejestracji.

Jednym z warunków rejestracji podatnika jest podanie w zgłoszeniu VAT-R "adresu jego siedziby". Stwierdzenie przez organ, że wskazany we wniosku adres nie ma rzeczywistego charakteru, tożsame jest z niespełnieniem jednego z warunków rejestracji VAT. Skutkuje to decyzją o odmowie jej dokonania. W okolicznościach sprawy Spółka legitymowała się tylko prawem do korzystania z wyznaczonej części o powierzchni 5 m2 lokalu znajdującego się na parterze budynku przy ul. [...] w R. Nie sposób było w ocenie organu przyjąć, że na takiej powierzchni lokalu współużytkowanego z innymi podmiotami ("B" s.c.; "C" sp. z o.o.) prowadzącymi działalność gospodarczą, w tym agencję celną, możliwe było zajmowanie się przez spółkę własnymi sprawami z zakresu wynikającego z wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z"; "Transport drogowy towarów PKD - 49.41.Z"; "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD - 52.10.B"; "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania PKD - 70.22.Z.". Z uwagi na nierzetelność danych adresowych w zgłoszeniu VAT-R zarejestrowanie spółki jako podatnika podatku VAT (VAT UE) i wydanie potwierdzenia rejestracji nie było możliwe.

W skardze spółka, domagając się uchylenia obu wydanych w sprawie decyzji i orzeczenia o kosztach postępowania, zarzuciła naruszenie:

  1. art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1297 ze zm. określanej dalej jako - k.p.a. poprzez brak w decyzji z dnia [...] grudnia 2016 r. prawidłowego, pełnego rozstrzygnięcia w przedmiocie określenia, jakiego numeru NIP dotyczy odmowa zarejestrowania i wydania potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika: podatku od towarów i usług, oraz zarejestrowania i wydania potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT-UE,
  2. a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »