Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

01.10.2019

WSA. 50% koszty także przy premiach dla pracowników

Z uzasadnienia: Premia może stanowić dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórcę (lub za nabycie tych praw przez pracodawcę). Oznacza to, że do zastosowania kosztów w zryczałtowanej wysokości z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne będzie jedynie wykazanie związku pomiędzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporządzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie może decydować, czy premia pozostaje w związku z utworem.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda Sędziowie: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Sędzia NSA Teresa Porczyńska (spr.) Protokolant: specjalista Dorota Choińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2019 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lutego 2019 r. nr 0113-KDIPT3.4011.515.2018.2.JR w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

A Polska Sp. z o.o. w P. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A Polska Sp. z o.o. zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby na stanowisku: Assistant product manager, Junior product manager, Product manager, Brand manager, Senior brand manager, Marketing unit manager/Business unit manager, E-marketing assistant, Specjalista ds. marketingu internetowego, Digital product manager oraz Specjalista ds. social mediów, a także grafik w dziale marketingu, młodszy grafik w dziale marketingu, starszy grafik w dziale marketingu, dyrektor artystyczny (dalej zwani Pracownikami). Pracownicy wykonują szereg obowiązków związanych z organizacją kampanii marketingowych. Do zakresu obowiązków ww. Pracowników należy przede wszystkim wykonywanie działalności twórczej, której efektem jest powstanie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: "uopa") oraz wykonywanie innych obowiązków służbowych (niemających waloru twórczego).

Umowy zawierane z Pracownikami przewidują podział wynagrodzenia na część związaną z przenoszeniem na pracodawcę (Wnioskodawcę) praw autorskich do utworów wytworzonych przez Pracowników oraz na część dotyczącą wykonywania innych obowiązków służbowych niebędących pracą twórczą.

Zgodnie z praktyką przyjętą w Spółce (znajdującą odzwierciedlenie w treści umów o pracę) 50% koszty uzyskania przychodów stosowane są w zakresie honorarium autorskiego, jeśli:

 1. praca wykonywana przez Pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego i spełnia przesłanki utworu określone w uopa,
 2. Pracownik jest twórcą w rozumieniu ww. ustawy i uzyskiwanie przychodu przez Pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami,
 3. Pracownik prowadzi ewidencję czasu pracy, w tym szczegółową ewidencję pracy twórczej z zaznaczeniem ile czasu na tę pracę przeznaczył,
 4. Pracownik będzie do 1 dnia roboczego następnego miesiąca przekazywał do działu zatrudnienia i płac swoją, podpisaną czytelnie, kartę pracy za m-c poprzedni,
 5. Pracownik archiwizuje powstałe utwory w wersji elektronicznej na dysku pamięci wskazanym przez Pracodawcę, na potrzeby kontroli dokonywanej przez organy podatkowe oraz nadzoru farmaceutycznego i sanitarnego najpóźniej do 1 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W umowach o pracę wskazano, że niedostarczenie we wskazanym terminie karty pracy i niezarchiwizowanie utworów oznacza, że w poprzednim miesiącu Pracownik nie wykonywał pracy twórczej w rozumieniu uopa.

Ponadto, zastrzeżono, że Pracownik zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego: prowadzenia ewidencji czasu pracy, w tym szczegółowej ewidencji pracy twórczej, archiwizowania powstałych utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz terminowego przedkładania ww. ewidencji do działu zatrudnienia i płac. Zgodnie z umową o pracę, w przypadku naruszenia tego obowiązku pracowniczego, Pracownik będzie ponosił odpowiedzialność materialną na podstawie art. 114 Kodeksu pracy. Poszczególne etapy pracy twórczej Pracowników są archiwizowane w wersji elektronicznej na dysku pamięci wskazanym przez Wnioskodawcę. Każdy Pracownik ma dostęp do swojego katalogu (oznaczonego imiennie), gdzie umieszcza pliki potwierdzające efekt pracy twórczej (utwory) wykonane przez niego. Na podstawie umów o pracę, przeniesienia praw autorskich przez Pracowników na rzecz Spółki dokonuje się poprzez umieszczenie autorskich utworów w wersji elektronicznej na dysku pamięci wskazanym przez Pracodawcę. Po umieszczeniu utworu na dysku następuje jego przyjęcie przez Spółkę, co oznacza, że majątkowe prawa autorskie do przyjętego utworu przeniesione będą na Spółkę bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.

Ewidencja czasu pracy, w tym pracy twórczej prowadzona jest w systemie klasy ERP (Microsoft Dynamics AX - dalej AX); pracownik zakłada arkusz ewidencji czasu pracy na dany miesiąc, następnie dokonuje wpisów na każdy dzień i tworzony utwór oddzielnie; w systemie AX jest stworzony katalog czynności do wyboru; po zakończeniu danego miesiąca, w którym pracownik świadczył pracę i zweryfikowaniu ich poprawności przez pracownika działu kadr arkusze czasu pracy są księgowane (nie ma wówczas możliwości dokonywania zapisów w danym arkuszu). Ewidencja czasu pracy pozwala na powiązanie zapisów karty czasu pracy danego Pracownika z konkretnym plikiem w archiwum dzieł (utworów) na dysku pamięci.

Wnioskodawca zastrzega przy tym, że:

 • ustalenie, czy przychody uzyskiwane przez Pracowników Spółki wskutek wykonywania obowiązków określonych szczegółowo w umowie o pracę mogą zostać zakwalifikowane jako przychody, o których mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "u.p.d.o.f.') oraz
 • sposób naliczania wynagrodzenia za przeniesienie na Spółkę praw autorskich do utworów wykonanych przez Pracowników w ramach stosunku pracy

są przedmiotem odrębnych wniosków o interpretację indywidualną.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 17 grudnia 2018 r. wskazał, że wniosek dotyczy obowiązków płatnika dotyczących obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.

Umowy o pracę zawierane z Pracownikami potwierdzają, że w związku z wykonywaniem pracy twórczej następuje przeniesienie na Wnioskodawcę autorskich praw do stworzonego utworu. Pracownicy Wnioskodawcy są twórcami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a uzyskiwany przez nich przychód wynika z korzystania przez twórcę z praw autorskich i zależnych lub rozporządzania tymi prawami.

Utwory stworzone przez pracowników są przejawem działalności twórczej w dziedzinach sztuk plastycznych, fotografiki, produkcji oraz twórczości audialnej i audiowizualnej, o których mowa w art. 22 ust. 9b pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie Pracowników z tytułu wykonywania pracy składa się z płacy zasadniczej i premii uznaniowej. Honorarium autorskie (za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę) jest ustalane w praktyce w następujący sposób: płaca zasadnicza Pracownika jest dzielona przez nominalny czas pracy. Skalkulowana stawka za jedną godzinę jest mnożona przez liczbę godzin pracy twórczej, jaką pracownik wykazuje w karcie pracy. Następnie, premia uznaniowa jest dzielona przez faktycznie przepracowane godziny pracy. Tak wyliczona stawka godzinowa mnożona jest przez liczbę godzin pracy twórczej. Suma tych dwóch składników jest podstawą do wyliczenia 50% kosztów uzyskania z praw autorskich.

Efektem kalkulacji, o których mowa powyżej jest kwota, która stanowi na podstawie umowy o pracę część wynagrodzenia należną Pracownikowi z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonych przez pracownika utworów w wyniku wykonywania obowiązków służbowych. Tak obliczona kwota odzwierciedla wartość świadczenia polegającego na przeniesieniu przez pracownika praw autorskich do utworów na pracodawcę w ramach obowiązków służbowych.

W praktyce jest możliwe, że w związku z wykonaniem obowiązków służbowych dojdzie do przeniesienia praw autorskich do utworu nieukończonego w rozumieniu art. 1 ust. 3 uopa, tj. efektu pracy twórczej, który jest przedmiotem prawa autorskiego od momentu ustalenia. Od tego momentu powstaje ochrona prawna utworu na podstawie uopa, co wiąże się z możliwością dysponowania prawami autorskim do tego utworu (np. poprzez przeniesienie ich na inny podmiot).

Wyliczenie wskazane powyżej wskazuje jedynie na sposób kalkulacji wynagrodzenia należnego Pracownikom z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę oraz pozwala na jednoznaczne wyodrębnienie kwoty honorarium autorskiego należnego Pracownikowi w danym miesiącu. Naliczenie ww. wynagrodzenia nie jest jednak uzależnione od samego tylko czasu poświęconego na wykonywanie pracy twórczej, lecz każdorazowo jest uwarunkowane powstaniem w danym miesiącu konkretnego efektu pracy twórczej (utworu/utworów w rozumieniu uopa) oraz prowadzeniem przez Pracownika dokumentacji utworów (archiwizowaniem plików zgodnie z procedurą przyjętą przez Wnioskodawcę, a także rzetelnym prowadzeniem karty czasu pracy). Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich jest pracownikowi należne tylko wówczas, gdy wykonywane są działania których efektem są prace twórcze. W okresach nieobecności w pracy (urlopy, zwolnienia i inne absencje) pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich, a całość wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę jest uznawana za wynagrodzenie za pozostałe prace (nietwórcze). W przypadku, gdyby w danym miesiącu pracownik nie stworzył żadnego utworu (a tym samym nie przeniesie praw autorskich na Wnioskodawcę), wówczas nie ustalano by kwoty honorarium autorskiego. Pracownik otrzymałby kwotę należnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z treścią umowy o pracę, z którego jednak nie byłaby wyliczana kwota ww. honorarium autorskiego (Wnioskodawca nie będzie stosował 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia wypłaconego w tym miesiącu Pracownikowi).

Weryfikacja i kwalifikacja utworów tworzonych przez Pracowników Wnioskodawcy jest dokonywana zgodnie z przepisami uopa. Efekty pracy twórczej Pracowników są oceniane pod kątem tego, czy stanowią one przejaw działalności twór...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »